Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОДИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ


Найважливішою умовою становлення в Україні ринкових відносин є ліквідація монополії державної власності та перехід до різноманітних форм власності. Тобто йдеться про створення економічної основи функціонування ринкової економіки.

Відносини власності охоплюють весь господарський процес і природно пронизують відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Тобто, вони охоплюють надто великий спектр економічних відносин, і не лише економічних. З проблемами власності ми стикаємось щоденно протягом усього життя. В основі численних конфліктів лежить невміння або небажання розмежовувати "моє" і "чуже", "наше". В Україні, як і в інших республіках колишнього Радянського Союзу, тривалий час, аж до початку 90-х років, перевага надавалася суспільній власності в її двох основних формах - державній і колгоспно-кооперативній. Необхідно зазначити, що соціальні перетворення в Україні, як і в інших республіках колишнього Союзу, ґрунтувалися на помилкових, догматичних уявленнях про суть суспільної власності.

Назвемо основні з них:

По-перше, за марксистсько-ленінською теорією, що була пануючою, встановлення суспільної власності на засоби виробництва саме по собі відкриває простір для розвитку продуктивних сил, і дійсність (досить високі темпи зростання промислового виробництва в 30-ті роки) немовби підтверджувала справедливість такого уявлення.

По-друге, вважалося, що відчуження трудящих від засобів виробництва, створюваного ними продукту й управління виробництвом властиве експлуататорським формам власності на засоби виробництва.

По-третє, головна помилка полягала в ствердженні, що держава мала опосередкувати якомога більше, а в ідеалі - всі процеси привласнення. Одержавлення процесів привласнення неминуче вело до одержавлення процесу управління: управляв той, хто мав у своєму розпорядженні ресурси. Кількість господарських питань, що вирішувалися на рівні держави, неухильно зростала, а трудові колективи дедалі більше відсторонювалися від них.Економічні зв'язки між підприємствами могли встановлюватися лише на державному рівні. Таким чином, монополія продовжувала паразитизм і загнивання. Це проявилося в таких явищах:

• Одержавлення власності призвело до ігнорування особистих інтересів.

• Одержавлення власності породжувало відчуження від неї трудящих. Вони втрачали відчуття господаря, а водночас і зацікавленість у раціональному використанні народного багатства.

• На перший погляд здається, що держава виражає інтереси всього народу, тому й свою власність використовує для задоволення загальнонародних потреб. Однак, у будь-якому суспільстві існує державний апарат, тобто певне коло людей, які, виступаючи від імені суспільства, мають можливість вирішувати та лобіювати власні інтереси.

Одержавлення власності, що здійснювалося в нашій країні, не мало наукового підґрунтя і суперечило потребам суспільного розвитку. Об'єктивною необхідністю є існування різноманітних форм господарювання, а отже, і форм привласнення. За умов демократизації економіки і формування ринку відбуваються істотні зміни у відносинах власності. Ці зміни ґрунтуються на прийнятих Верховною Радою України законах "Про власність", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизаційні папери".

Зазначені закони передбачають конкретні заходи щодо усунення монополії держави на власність, скорочення державного сектора і створення багатоукладної економіки, посилення процесів саморегулювання економіки та ін.

Становлення в українській державі різних форм власності значною мірою забезпечується здійсненням процесів роздержавлення та приватизації.

Роздержавлення - це перетворення державних підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних) формах власності.

Воно передбачає реалізацію заходів, спрямованих на усунення монополії держави на власність, скорочення державного сектора і утворення багатоукладної економіки, посилення процесів саморегулювання економіки та інше. Важливою складовою роздержавлення є приватизація.

Приватизація - це відчуження державою її власності на користь інших суб'єктів, тобто перетворення колишніх державних підприємств у приватні (недержавні).

Роздержавлення та приватизація в Україні відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватися у різних формах. Стосовно роздержавлення, то його основними формами є акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їхнім господарським об'єднанням; оренда майна громадянами та їхніми господарськими об'єднаннями; обмеження втручання держави в процес ціноутворення, скасування примусового державного замовлення та ін.

Приватизація відбувається за такими формами: купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні; купівля-продаж часток (акцій, паїв) у капіталі підприємств за конкурсом, на аукціоні, на фондовій біржі, за передплатою та іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців; викуп майна, зданого в оренду з викупом; викуп майна трудовим колективом; безплатна передача окремих підприємств, частини їхнього майна тощо.

Очікувані кінцеві результати роздержавлення й приватизації:

• реструктуризація економіки шляхом створення різних типів, видів, форм власності, тобто багатоукладного господарства;

• утвердження домінуючого приватного сектора економіки як основи стабільності і прогресу суспільного життя;

• персоніфікація власності та умови мотивації, які призведуть до ефективного господарювання;

• розвиток конкурентного середовища;

• створення передумов для формування ефективної держави та громадянського суспільства.

Реформування відносин власності завжди і скрізь проходить з певними труднощами, оскільки виявляються прорахунки в економічній політиці, супротив, зловживання, пайовий нігілізм та утриманська психологія.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організаційні форми власності | Лекция 1.1. Понятие, сущность, определение маркетинга. Маркетинговая ориентация предприятия АПК. Рынок как экономическая основа маркетинга

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 453; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 2. VІІІ. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні
 3. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 4. Аграрні відносини і аграрна політика.
 5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні правовідносини
 7. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 8. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 9. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 10. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 11. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 12. Банківські правовідносини

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.