Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні риси та ознаки оформлення газет
Читайте также:
 1. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення
 2. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 3. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календар­них днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
 4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
 5. В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?
 6. В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення).
 7. Газета и журнал «Вперед!» П.Л. Лаврова.
 8. Дайте визначення поняття «сус-во» та вкажіть головні ознаки та ел-ти сус-ва.
 9. Дія законів ринку на автомобільному транспорті. Ознаки ринку.
 10. Для чого потрібні загальні правила формування вибірки?
 11. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація
 12. Документальне оформлення надходження і вибуття матеріалів

Оформлення газети – важлива ділянка журналістської творчості. Від технічного оформлення газети залежить вплив матеріалів на читача. Протягом століть людство виробило прості й чіткі закони і принципи технічного оформлення, що відповідають демократичному характерові преси.

Ці загальні риси та ознаки оформлення властиві газетам і журналам різного типу, але разом з тим у кожній газеті поступово складається власний більш або менш сталий композиційно-графічний тип.

Тому актуальною виявляється проблема індивідуалізації зовнішнього вигляду друкарських видань у межах оформлювальних норм. У вирішенні цієї проблеми важливу роль відіграє комп’ютерне і раціональне використання всіх художньо-поліграфічних засобів.

Стійка композиція номера – один з основних компонентів довготривалої моделі газети. Стабільність в оформленні пов’язана зі змістом, тематикою і жанровою структурою газети. Звісно, головне у газеті − це зміст матеріалів. Саме він визначає форму публікацій, характер і стиль верстки, способи й засоби технічного оформлення. Зміст матеріалів номера обумовлює як окремі елементи їх оформлення, так і взаємозв’язок, організацію в єдине ціле. Між змістом і формою газети й журналу існує постійний взаємозв’язок.

Стійкість тематичної та жанрової композиції видання виробляє в читача своєрідну модель очікування, тобто поліпшує ознайомлення з матеріалами номера, привчає шукати матеріали на звичному місті, виробляє готовність сприймати публікації номера в добре знайомих і звичних формах. Стійкість композиції газети ще не означає створення жорсткої, стандартної її схеми. Принцип тематичної та жанрової структури полягає в тому, що кожна полоса, розділ, добірка мають бути змістовними, композиційно завершеними. Матеріали номера слід розташовувати в точно продуманому, організованому порядку. Не тільки зміст окремих матеріалів, а й їх співвідношення, пропорції, розташування є важливими факторами і мають бути заздалегідь продуманими.

Макетуванням завершується формування випуску періодичного видання. Макет номера − це графічний план його верстки, який точно показує розміщення текстів та ілюстрацій, заголовків, рубрик, форми подачі публікацій, місця й конфігурації кожної з них, авторських підписів та інших службових деталей.

У структурі та графіці газети виявляються типові особливості оформлення. У сучасній практиці газетної періодики вироблено кілька загальних способів верстки: проста, ламана, вертикальна, горизонтальна, брускова та ін.

Верстка та оформлення є своєрідним коментарем до змісту номера, вони сприяють вираженню ідеї з допомогою технічних і художніх засобів. Завдяки оформленню повідомлення набуває здатності впливати на читача ще до прочитання, викликаючи в нього бажання ознайомитися з матеріалом, активізуючи читацький інтерес.У сучасній практиці преси дедалі більшу роль відіграє заголовний комплекс. Різні його варіанти допомагають читачеві швидко отримати уявлення про зміст номера. Оформлення заголовного комплексу має ясно і чітко доносити зміст кожної публікації, кожного номера.

Вісниками новин також виступають ілюстрації − фотографічні та ін. Ілюстрації в пресі – це самостійний засіб інформації, причому як пізнавальної, так і емоційно-естетичної.

Велике значення в пошуках обличчя видання мають набірно-графічні засоби оформлення – лінійки, рамки, колонцифри і т. ін.

Рівень оформлюваного мистецтва багато в чому залежить від стану і перспектив розвитку матеріальної бази друку. Розробка електронних способів верстки, значне поширення офсетного друку

Фотонабору, автоматизації редакційно-видавничих процесів дозволили значно поліпшити оформлення періодичних видань.

Форма та оформлення газети − поняття, на перший погляд, тотожні, але це не так. Під оформленням ми розуміємо художньо-технічний процес, що включає вибір та застосування шрифтів, способи розміщення матеріалів, засновані на використанні законів контрасту, пропорції. Це – найсуттєвіша ланка у формотворенні газети, але не єдина. Поєднання її з іншими формотворними процесами та явищами і складає газетну форму, тобто особливу фізичну конструкцію, зумовлену змістом газети та її призначенням у суспільстві.

Початкові елементи цієї конструкції − формат, обсяг, колонки. Вони відрізняють газетну форму від решти форм друкованої продукції, періодичної та неперіодичної. Ці елементи газетної форми – результат тривалої історичної еволюції, в процесі якої вони змінювалися. Видавців і читачів перших газет, мабуть, задовольняли книжковий формат і невеликий обсяг. Публікація декількох новин політичного чи економічного змісту не потребувала особливої конструкції, яка відрізнялася б від конструкції книги.

Необхідність збільшення формату, обсягу газети і поділу її полос на колонки з’явилася згодом, збільшився потік інформації, а газета стала більш масовою, коли вона почала наповнюватися повідомленнями найрізноманітнішого характеру – офіційними й розважальними, комерційними та евристичними, текстовими та ілюстративними. Основною технічною межею і мірою для газетних матеріалів, рубрик, добірок стали полоси і колонки.

Підпорядкованість усіх елементів газети її змістові відіграє провідну роль на всіх етапах формотворення газети. Коли в минулому столітті американські видавці почали випускати газети ”простирадлом", то читачі не прийняли їх тому, що було незручно тримати їх під час читання. І навпаки, газети-таблоїди набули значного поширення завдяки тому, що малоформатну газету зручно читати й перегортати не тільки вдома, а й у дорозі.

Критерій доцільності впливає і на такі формотворні елементи газети, як папір і фарба. Тимчасовість використання газети, оперативність її випуску, періодична зміна номерів від початку визначили нижчі, порівняно з книгою, поліграфічні якості цих елементів у газеті та зміни в її естетичному рівні.

Отже, форма газети – це форма просторової організації газетних матеріалів. Іншими словами, це розмірна модель, що склалася історично. Вона забезпечує газеті виконання її функцій. У головних ознаках ця модель універсальна, що відповідає характерові газети як засобу спілкування і технології її виробництва.

Розмірна модель так само задається оформлювачеві, як і зміст. Це означає, що суб’єктивний процес оформлення від початку спирається на дві об’єктивні посилки – зміст газети та її розмірну модель. Зміст відіграє провідну роль у визначенні характеру оформлення, але й розмірна модель не залишається осторонь. Навіть більше, формат і обсяг газети, зумовлені її специфікою, змістом і призначенням, диктують і змістові, і оформленню визначені розмірні норми, порушення яких призводить до порушення всієї конструкції газети. Народжений у секретаріатах редакцій афоризм про те, що полоса не гумова, якраз і виражає ту елементарну істину, що в газеті чи в її окремій частині не можна вмістити понад те, що дозволяють фізичні межі.

Отже, ми бачимо, що формат і обсяг газети, які разом із колонками складають форму просторової організації текстових та ілюстративних матеріалів, відіграють щодо цих матеріалів активну роль. Ця активність форми зростає чи зменшується залежно від того, з якою ланкою розмірної моделі верстальник має справу: верхня частина полоси швидше впаде в око читачеві, ніж нижня, перша полоса читається раніше від внутрішніх і т. д. Використовуючи ці особливості читацького сприйняття газетної форми, оформлювач відповідно розташовує матеріали, виносить головні з них на видні місця і посилює їх графічними акцентами. Оформлення газети пов’язане з її змістом як безпосередньо (з урахуванням значущості окремих матеріалів), так і опосередковано − через форму просторової організації матеріалів (з урахуванням різної значущості окремих частин цієї форми).

Але цим взаємодія між змістом і зовнішніми елементами газетної форми не обмежується. Тут слід сказати про внутрішню літературну форму газети. Зміст газети складають не якісь тексти та ілюстрації, а матеріали, що мають конкретні жанрові й стилістичні ознаки. Це − замітка, репортаж, кореспонденція, інтерв’ю, огляд, стаття, нарис, фейлетон та ін. А ще − документальні й художні фотоілюстрації, малюнки, карикатури, карти, схеми тощо.

Як і розмірна модель, жанр теж значною мірою обумовлює фізичні межі матеріалів (стаття – більша за кореспонденцію, кореспонденція – більша за замітку) та їх розташування в газеті (передова – на початку номера, спорт і довідки – наприкінці ). Ще більшою мірою літературна форма матеріалів впливає на їхнє індивідуальне графічне оформлення (фейлетон чи вірші мають бути оформлені інакше, ніж стаття).

Єдність змісту й газетної форми вимагає відповідності всіх її розмірних, графічних та інших елементів внутрішній, літературній формі окремих частин змісту. Тільки за цих умов зміст у газеті набуває потрібної форми. Взаємодія між змістом і формою – це складний процес, опосередкований як просторовою, так і внутрішньою організацією матеріалів. Оформлення і тут виступає в ролі активної творчої ланки, яка зв’язує всі елементи змісту і форми в єдиний газетний організм.

 

Лекція № 3 − 5

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3585; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення
 2. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 3. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календар­них днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
 4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
 5. В гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенараторного процесу (мозоль). Яка тканина формує цю структуру?
 6. В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення).
 7. Газета и журнал «Вперед!» П.Л. Лаврова.
 8. Дайте визначення поняття «сус-во» та вкажіть головні ознаки та ел-ти сус-ва.
 9. Дія законів ринку на автомобільному транспорті. Ознаки ринку.
 10. Для чого потрібні загальні правила формування вибірки?
 11. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація
 12. Документальне оформлення надходження і вибуття матеріалів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.