Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки

В Україні ведення фінансової бухгалтерії обов'язкове для всіх підприємств. Споживачами інформації фінансового обліку виступають в основному зовнішні щодо підприємства користувачі. Це органи податкової адміністрації, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори тощо.

 

Фінансова звітність відкрито публікується, вона не становить комерційної таємниці підприємства. Система формування фінансової звітності повинна бути прозорою, доступною для розуміння компетентними користувачами. Усі ці фактори зумовлюють чітку регламентацію структури, форми зовнішньої звітності підприємства, правил і принципів її складання.

 

Що стосується внутрішньої облікової системи на підприємстві, то питання про те, створювати її чи ні, як правило, вирішує безпосередньо адміністрація.

 

Управлінський облік, на відміну від фінансового, — це облік не фактичної величини майна, витрат та доходів, стану розрахунків та зобов'язань, а облік факторів, обставин та умов, що впливають на виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства. Його мета — надати інформацію для прийняття рішень по управлінню економікою підприємства та перевірити ефективність виконання прийнятих рішень.

 

Необхідність виділення даних управлінського обліку в самостійну систему багато в чому пов'язана з посиленням вимог до зберігання комерційної таємниці діяльності підприємства, обставин, за яких приймаються ті чи інші рішення. Дані управлінського обліку — комерційна таємниця, і не тільки для зовнішніх користувачів, а й для управлінського персоналу самого підприємства, що не має прямого відношення до вирішення даної проблеми.

 

Адміністрація підприємства самостійно встановлює склад, терміни і періодичність подання внутрішньої звітності. Ця облікова система практично не регламентується законодавством.

 

Стандарт обліку — облікові правила та процедури, що стосуються виміру оцінки і надання облікової інформації, розроблені відповідними професійними організаціями, наприклад, Комісією зі стандартів фінансового обліку (США), Комітетом з міжнародних стандартів обліку, що знаходяться у Великобританії.

 

Міжнародні стандарти — це документи, що мають характер рекомендацій. Є країни, які застосовують міжнародні стандарти як національні. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, прийняті свої правила (стандарти) обліку.

 

Бухгалтерський стандарт — це стандартні вимоги до методів і процедур ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерські стандарти, як правило, збігаються з бухгалтерськими принципами.

 

У багатьох країнах стандарти бухгалтерського обліку розробляються професійними недержавними організаціями бухгалтерів, причому частина стандартів обов'язкові, а частина — рекомендаційні. В деяких країнах правила бухгалтерського обліку встановлюються особами, уповноваженими урядовими органами. До останніх належить і Україна.

 

Структура регулювання бухгалтерського обліку в Україні така: перший рівень (основа) — загальні положення Закону; другий рівень — Стандарти і План рахунків, що ґрунтуються на Законі, затверджені Мінфіном і зареєстровані в Мінюсті; третій рівень — накази та листи Мінфіну, що роз'яснюють, як застосовувати кожний Стандарт у тій чи іншій конкретній ситуації..

 

Основні законодавчо-правові аспекти, що мають важливе значення для організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку обґрунтовано в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, які відображають усі сторони виробничо-фінансової та комерційної діяльності підприємств різних форм власності.

 

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ:

 

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73

НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність" - наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628

П(С)БО 2 "Баланс" - втратив чинність

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" - втратив чинність

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" - втратив чинність

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" - втратив чинність

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137

П(С)БО 7 "Основні засоби" -наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" - наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242

П(С)БО 9 "Запаси" - наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" - наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237

П(С)БО 11 "Зобов'язання" - наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" - наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" - наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559

П(С)БО 14 "Оренда" - наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181

П(С)БО 15 "Дохід" - наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290

П(С)БО 16 "Витрати" - наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318

П(С)БО 17 "Податок на прибуток" - наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353

П(С)БО 18 "Будівельні контракти" - наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205

П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" - наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163

П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність"- втратив чинність

П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" - наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193

П(С)БО 22 "Вплив інфляції" - наказ Міністерства фінансів України від 29.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" - наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" - наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" - наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 "Виплати працівникам" – наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601

П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" - наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2005 р. № 817

П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" - наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 "Біологічні активи" - наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 "Фінансові витрати" - наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" - наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" - наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577

ПБО 35 "Податкові різниці" - наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2011р. № 27

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економічна суть фінансового обліку | Облікова політика підприємства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.