Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік касових операцій
Лекція 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

1. Облік касових операцій.

2. Облік банківських операцій на рахунках підприємств.

3. Облік операцій на валютних рахунках.

4. Облік інших грошових коштів.

 

 

Операції з оприбуткування готівки в касу та видачі з каси оформляються відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», остання редакція якого затверджена постановою Правління Національного банку» України за № 72 від 19 лютого 2001 р.

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних депозитних та інших рахунках у банках.

Валюта України – це грошовій знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Основними завданнями обліку грошових коштів є:

- здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, в тому числі за зберіганням, своєчасним надходженням і витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до їх цільового призначення;

- своєчасне і правильне оформлення документів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху грошових коштів;

- проведення інвентаризації грошових активів та відображення інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Грошові кошти підприємства можуть зберігатися у банках або у вигляді готівки в касі підприємства.

 

Каса – самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Каса схоплює всі наявні грошові кошти, яка знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.

В касі підприємства можуть зберігатися не тільки готівкові кошти, але і цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.

Посадову матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві, називають касиром.

З касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

Вся готівка на підприємствах має зберігатися у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикають ключем і опломбовуються сургучною печаткою касира. Ключі і печатки зберігаються у касира, дублікати у керівника підприємства.

У випадку раптової відсутності касира на роботі цінності, ще знаходяться у нього під звітом, негайно перераховуються іншим касиром, якому вони передають, у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства, про що складається відповідний акт.

Грошові кошти до каси надходять з рахунків у банках, внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб тощо.

Готівка, одержана з банків підприємствами, витрачається тільки на ті цілі, на які вона одержана.

Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства.

Ліміти залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюються комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи даного підприємства.

Всю готівку понад встановлені ліміти підприємства зобов’язані здавати для зарахування на рахунки в порядки і строки погоджені з банком.

У разі якщо ліміт залишку готівки в касі взагалі не встановлено, вся наявна готівка на кінець дня має бути здана до банку (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та вечірні каси установ банків, інкасаторам Національного банку або установ комерційних банків, підприємствам поштового зв'язку для переказів на їх поточні рахунки в установах банків.

Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана в установі банку для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їхніх касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку.

Сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству не повинна перевищувати 10 тис. грн. протягом одного дня. Платежі понад встановлену суму проводяться виключно безготівковим шляхом. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вказані обмеження не стосуються розрахунків підприємств із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими. Обмеження також не поширюються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а також використання коштів, виданих на відрядження.

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

 

Касові операції оформлюється документами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату України № 51 від 15.02.1996 року.

 

Код документа Назва первинного документа
  КО-1 Прибутковий касовий ордер
  КО-2 Видатковий касовий ордер
  КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів
  КО-3а Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
  КО-4 Касова книга
  КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

 

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового касового ордера (ПКО). При цьому особі, яка здала гроші, видається квитанція, підписана головним бухгалтером та касиром.

В ПКО зазначають від кого прийнято гроші, на якій підставі, сума (цифрами і прописом), підпис головного бухгалтера і касира.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатково-касовим ордером (ВКО). Він підписується керівником і головним бухгалтером підприємства. При видачі готівки касир вимагає пред’явити документ, що засвідчує особу одержувача.

При виплаті заробітної плати, стипендій, премій тощо за платіжними відомостями ВКО на кожного одержувача не складається. На титульному аркуші платіжної відомості робить напис про видачу грошей за підписаними керівника і головного бухгалтера, із зазначенням строків видачі грошей і суми прописом. По закінченню трьох робочих днів, які встановлені для виплати заробітної плати, бухгалтер виписує ВКО на загальну виплачену за платіжною відомістю суму.

Прибуткові і видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів (ф. КО-3), де їм надаються порядкові номери.

Всі факти надходження і вибуття готівки відображаються в касовій книзі. Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній валюті, яка повинна бути пронумерованою, прошнурованою і опечатаною сургучною печаткою. Кількість аркушів в касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера. На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.

Записи в касовій книзі здійснюється в 2-х примірниках через копіювальний папір. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Перші і другі примірники нумеруються однаковими номерами. Приписки та необумовлені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписом касира і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або видачі грошей по кожному ордеру або по документах, що його замінюють. В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.

Звіт касира – це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових і видаткових касовий документів.

Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в первинних документах обов’язково показується сума операції в національні валюті та в іноземній за курсом НБУ на день здійснення операції. Рекомендується вести окремі регістри для відображення готівкових операцій в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в обліку відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”.

Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного разу на квартал) проведення інвентаризації каси та призначає інвентаризаційну комісію.

Рахунок 30 “Каса” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

301 “Каса в національній валюті”

302 “Каса в іноземній валюті”

По дебету рахунка 30 відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту – виплата грошових коштів з каси підприємства.

Аналітичний облік може вестись за кожного операційною касою або касиром, а також за видами іноземної валюти.

Для ведення синтетичного обліку касових операцій при журнально-ордерній формі обороти за кредитом рахунка 30 “Каса” відображаються в журналі № 1, а за дебетом — у відомості до нього.

Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до банку

Підприємство одержує готівку з банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім’я.

Для одержання в банку чекової книжки необхідно заповнити заяву, в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові касира і зразок його підпису. Заява повинна бути завірена печаткою підприємства, підписами керівника та головного бухгалтера. За цією заявою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Зберігається чекова книжка в касі підприємства. Жодних виправлень у чеках не допускається. На корінці чеку вказується прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено одержання готівки, є виправдним документом для записів касових операцій в облікових реєстрах.

Касир попередньо замовляє необхідну суму в банку (1-2 дні), а потім одержує її за чеком. Готівку витрачають за суворо цільовим призначенням.

На операцію по здачі грошей до банку касир крім ВКО, також оформлює об’яву на внесок готівкою, в якій вказує дату операції, хто здає кошти і через кого, банк та назву одержувача, суму, призначення внеску, номер власного рахунку.

Об’ява складається з трьох частин: перша (об’ява) – залишається в банку, друга (квитанція) – передається касиру, третя (ордер) – повертається підприємству з випискою банку після зарахування грошей на поточний рахунок.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідною відомістю, яка складається в 3-х примірниках через копіювальний папір: 1) (супровідна відомість) вкладають в інкасаторську суму; 2) (накладна) – віддають інкасатору при отриманні ним сумки, 3) (копія супровідної відомості) – залишається в касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику і ставить відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до банку. На зворотному боці 1 і 2 примірниках вказаних документів заповнюється покупюрний опис грошей, що здаються.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковим і видатковим касовим ордером або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2571; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.