Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічна суть і значення інвестиційної діяльності підприємств

Лекція 4. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Економічна суть і значення інвестиційної діяльності підприємств

2. Облік капітальних інвестицій

3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

4. Облік поточних фінансових інвестицій

У розвитку економіки будь-якої країни, галузі чи окремого підприємства важливого значення набувають фінансові (та інші види) інвестиції.

Інвестиціями називаються вкладення в підприємницьку та інші види діяльності грошових, майнових та інтелектуальних цінностей з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту, а також капітальні вкладення в розвиток виробництва і невиробничої сфери.

 

Інвестування має вирішальний вплив на життєдіяльність підприємства. Так, помилкові інвестиційні рішення (недооцінка необхідності виділення коштів на розширення, реконструкцію, придбання сучасного устаткування, вибір невдалих проектів, затягування строків будівництва тощо) можуть призвести до витіснення з ринку, загрожувати існуванню підприємства та ін.

 

Оскільки інвестиційні рішення пов'язані з вкладенням капіталу в засоби довготривалого існування і вони розраховані на тривалий час експлуатації, то виникає необхідність зважувати ризик методом усебічного аналізу ситуації.

На рішення про інвестиції вирішальний вплив мають два фактори — період окупності та розмір очікуваного прибутку.

 

Важливо зазначити, що інвестиційна діяльність у розвинутих економіках різних країн світу досить приваблива. Іноді інвестиційна діяльність більш ефективна, ніж операційна. Здійснення інвестицій потребує наявності вільних грошових коштів, які можна вкласти в цінні папери. Метою інвестиційної діяльності є захист коштів від знецінення й отримання прибутку.

 

Якщо інвестор має понад 50 % акцій підприємства, то він контролює діяльність об'єкта інвестування (утримує контрольний пакет акцій) і розглядає його як своє дочірнє підприємство. Контроль полягає в праві й можливості здійснення вирішального впливу на фінансову, господарську та комерційну діяльність, щоб отримати економічну вигоду від результатів роботи підприємства.

Наявність контролю передбачає: участь у статутному капіталі дочірнього підприємства; право на здійснення керівництва підприємством; право призначення і заміни членів Ради директорів; право вирішального голосу на зборах Правління.

 

Якщо інвесторові належить право блокуючого пакету акцій (голосів) понад 25% і підприємство не є дочірнім, то таке підприємство називається асоційованим. Інвестор не має можливості контролювати таке підприємство повністю, але може суттєво вплинути на його діяльність через: представництво в Раді директорів асоційованого підприємства; участь у прийнятті рішень; укладання значних фінансово-господарських угод; кадрові питання стосовно управлінського персоналу; отримання повної інформації щодо виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Маючи контрольний пакет чи суттєвий вплив на підприємство, є можливість забезпечити інтереси інвестора та підняти ефективність роботи контрольованого об'єкта. 

Інвестиційна політика передбачає такі види інвестицій:

 

1) Капітальні інвестиції:

а) нове будівництво;

б) розширення, реконструкція, модернізація існуючих об'єктів;

в) придбання і створення необоротних активів;

г) витрати на формування основного стада;

д) витрати на поліпшення необоротних активів.

 

2) Фінансові інвестиції -вкладення коштів та інших активів у цінні папери суб'єктів господарської діяльності з метою отримання в майбутньому прибутку.

Фінансові інвестиції за строком погашення поділяються на:

а) довгострокові (на період, більший від одного року):

- інвестиції, що утримуються до їх погашення (облігації);

- інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства;

- інвестиції у спільну діяльність; і

- нші фінансові інвестиції.

б) поточні (до одного року).

- еквіваленти грошових коштів (вільно конвертуються у гроші, мають короткий термін погашення — до 3-х місяців);

- інші поточні фінансові інвестиції (інвестиції у дочірні, асоційовані та спільні підприємства з метою їх продажу протягом 12-ти місяців).

Фінансові інвестиції поділяються за правом власності на:

а) пайові - надають право власності (частка у статутному капіталі емітента корпоративних прав, пайові цінні папери);

б) боргові - не надають права власності (мають боргову природу, встановлений термін обороту).

 

За характером участі інвестиції поділяються на:

а) прямі (внесення коштів чи майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на емітовані корпоративні права)

б) портфельні (придбання цінних паперів на біржовому ринку).

 

За формою власності інвестиції поділяються на:

а) приватні (інвестиції юридичних і фізичних осіб, які діють на основі приватної і колективної форми власності);

б) державні;

в) спільні (засновані на власності громадян та юридичних осіб України та інших держав);

г) іноземні.

За регіональною ознакою інвестиції поділяються на:

а) внутрішні (здійснюються на території України)

б) зовнішні (здійснюються за її межами).

 

За ступенем ризику інвестиції бувають:

а) безризикові (вкладення на короткий термін в облігації провідних країн світу);

б) ризикові (ступінь ризику невизначений).

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 500; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.