Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік витрат іншої звичайної діяльності


Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу.

 

Облік фінансових витрат ведеться на рахунку 95 „Фінансові витрати”. Рахунок 95 – активний, витратний.

По дебету – відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання (в кінці року або в кінці звітного місяця) на рахунок 79 „Фінансові результати”.

На субрахунку 792 „Результат фінансових операцій” визначений результат від фінансової діяльності підприємства.

Рахунок 95 має такі субрахунки:

951 „Відсотки за кредит”;

952 „Інші фінансові витрати”.

 

Первинні документи при відображенні накопичення фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо. Списання витрат на фінансовий результат оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Інформація по рахунку 95 відображається в ж-о № 5 (5А).

Облік витрат від участі в капіталі

У ході здійснення діяльності підприємство може зазнавати втрат від участі в капіталі.

Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму, відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Такими інвестиціями можуть бути інвестиції в асоційовані або спільні підприємства. Асоційоване підприємство – це підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більше 25%) і які не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Втрати від участі в капіталі виникають у разі, якщо результатом діяльності підприємства є збиток. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в П(С)БО 12 „Інвестиції”.

Облік втрат від зменшення вартості інвестицій ведеться на рахунку 96 „Втрати від участі в капіталі”.Має такі субрахунки:

961 „Втрати від інвестицій в асоціації підприємства”

962 „Втрати від спільної діяльності”

963 „Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”

Облік витрат інвестиційної діяльності (іншої діяльності)

Інвестиційною діяльністю вважають придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції.

При реалізації фінансових інвестицій, необхідних активів та майнових комплексів особливістю є те, що собівартість їх реалізації буде збільшуватись на суму витрат, пов’язана із реалізацією.

 

Облік витрат ведеться на рахунку 97 „Інші витрати”. Рахунок 97 активний, призначений для обліку витрат діяльності.

Має такі субрахунки:

971 „Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

972 „Втрати від зменшення корисності активів”

973 виключено

974 „Втрати від неопераційних курсових різниць”

975 „Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

976 „Списання необоротних активів”

977 „Інші витрати звичайної діяльності”

978 виключено

979 виключено

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік витрат операційної діяльності | Облік втрат від надзвичайних подій

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 838; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.