Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік втрат від надзвичайних подій


До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно.

Надзвичайна подія — це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. До таких подій відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріацію приватної власності державою тощо.

Однакові події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло, і звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків.

 

Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерель.

Надзвичайні витрати поділ. на 3 категорії:

1) прямі витрати від події, яка вже здійснилася;

2) витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків;

3) витрати, пов’язані з попередженням надзвичайних подій.

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Зміст і вартісну оцінку витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку 99 „Надзвичайні витрати”. По дебету – сума визнаних витрат, по кредиту – списується на рахунок 79„Фінансові результати”.

Має такі субрахунки:

991 „Втрати від стихійного лиха”

992 „Втрати від техногенних катастроф і аварій”

993 „Інші надзвичайні витрати”

Первинними документами при відображенні суми визнаних витрат є накладна, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання надзвичайних витрат для визначення фінансових результатів від надзвичайних подій оформляється довідкою бухгалтерії.

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток».

За дебетом рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом — включення до фінансовій результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 «Податки на прибуток» має такі субрахунки:

— 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»;

— 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».На субрахунку 981 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебричної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

У зв’язку з тим, що прибуток, який є об’єктом оподаткування, відрізняється від прибутку, визначеного за даними бухгалтерського обліку, при розрахунку податку на прибуток виникає тимчасова різниця в сумі податку на прибуток. Для обліку цієї різниці використовують рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» та рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». У разі якщо податок на прибуток, розрахований за даними бухгалтерського обліку, більший за податок, що сплачується за податковою декларацією, різниця буде відноситися в К-т рах. 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». Якщо ж податок, який підлягає сплаті до бюджету більший за податок, розрахований за даними бухгалтерського обліку, різниця буде відображена за дебітом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи».

Первинним документом при відображенні нарахування сум податку на прибуток та при списанні витрат з нарахуванням податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік витрат іншої звичайної діяльності | Поняття та види зобов’язань

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 258; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.