Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та види зобов’язань

Лекція 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1. Поняття та види зобов’язань

2. Облік кредитів банку

3. Облік векселів виданих

4. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях

5. Облік довгострокових зобов’язань з оренди

6. Облік інших довгострокових зобов’язань

7. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

8. Облік розрахунків з учасниками

9. Облік розрахунків по інших операціях

 

У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” надається визначення зобов’язань як категорії бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

Зобов’язаннязаборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Порядок формування та відображення в звітності інформації про зобов’язання визначає П(С)БО 11 „Зобов’язання”.

 

Зобов’язання визнається, якщо:

1) його оцінка може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

 

Порядок класифікації зобов’язань визначено П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Залежно від критеріїв класифікації можуть бути виділені різні види зобов’язань:

1) за тривалістю терміну погашення заборгованості:

- поточні;

- довгострокові;

2) залежно від визначеностітерміну та оцінки зобов’язань:

- зобов’язання з повністю визначеними умовами,

- забезпечення,

- непередбачені зобов’язання;

3) за платністю:

- із виплатою відсотків позичальнику – відсоткові, фінансові;

- безвідсоткові;

4) за видами кредиторів:

- зовнішні та внутрішні зобов’язання,

- заборгованість перед банками та інша (небанківська),

- заборгованість перед пов’язаними та непов’язаними сторонами;

5) за умовами виникнення:

- у зв’язку з одержанням товарів, робіт та послуг (аванси отримані);

- у зв’язку з нарахуванням витрат;

- у зв’язку з випуском цінних паперів (векселів, облігацій);

6) за виконанням умов погашення:- прострочені зобов’язання;

- непрострочені зобов’язання;

- відстрочені зобов’язання.

З метою бухгалтерського обліку зобов’язання класифікують:

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові Поточні Забезпечення Непередбачені зобов’язання Доходи майбутніх періодів

 

Довгострокові зобов’язаннязобов’язання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 12 місяців.

До довгострокових зобов’язань належать:

- довгострокові кредити банків;

- інші довгострокові фінансові зобов’язання;

- відстрочені податкові зобов’язання;

- інші довгострокові зобов’язання.

 

Виникнення довгострокових зобов’язань, як правило, визначається угодою, яка затверджує графік погашення зобов’язання позичальником та порядок сплати ним відсотків, якщо це передбачено умовами відповідної угоди. Саме ці умови та сума активів, яку отримує підприємство в обмін на зобов’язання, визначають показники, що пов’язані з існуванням та погашенням довгострокової заборгованості.

Усі довгострокові зобов’язання відображаються за теперішньою вартістю (тобто дисконтованою).

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства..

Довгострокові зобов’язання часто бувають структуровані таким чином, що певні частки їх повинні погашатись протягом всього терміну дії угоди. В такому випадку частина, що підлягає погашенню протягом 12 місяців, або в термін що не перевищує одного операційного циклу, становить особливий вид поточної заборгованості, яка окремо обліковується і відображається у фінансовій звітності – поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. До поточних зобов’язань відносяться:

· короткострокові кредити банків;

· поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

· короткострокові векселі видані;

· кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

· поточна заборгованість за розрахунками:

o з одержаних авансів,

o з бюджетом,

o з позабюджетних платежів,

o зі страхування,

o з оплати праці,

o з учасниками,

o з внутрішніх розрахунків;

o інші поточні зобов’язання.

Найбільш складними з точки зору їх класифікації у бухгалтерському обліку є фінансові зобов’язання. Головною ознакою всіх фінансових зобов’язань є їх платність.Тому ця категорія зобов’язань обумовлює, звичайно, нарахування відсоткових витрат та, відповідно, зобов’язань за нарахованими відсотками. Як було зазначено вище, серед фінансових зобов’язань виділяються ті, що виникають внаслідок отримання кредитів від банків та від небанківськихустанов, а також ті, що виникають внаслідок випуску цінних паперів. Щоб уникнути помилок при визначенні типу зобов’язань необхідно ретельно аналізувати умови їх виникнення, існування та погашення. При цьому слід уважно вивчати не тільки відповідну первинну документацію, починаючи із угоди, але й, можливо, незадокументовані факти господарської діяльності, що пов’язані з існуванням заборгованості.

Поточні зобов’язання відображаються у балансі за сумою погашення.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 989; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.