Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік кредитів банку

 

Кредит –економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотка.

Класифікація кредитів:

1) за призначенням:

- виробничі (машини, обладнання, що при їх експлуатації покупцями забезпечують отримання прибутку, за рахунок якого здійснюватиметься погашення кредиту);

- невиробничі (придбання продовольчих, промислових, споживчих та інших товарів);

- лізинговий (при передачі майна в лізинг);

2) за об’єктами:

- товарні (кредити у вигляді товару, або призначені для оплати товару);

- грошові (кредити у грошовій формі);

- комерційний (товарна форма кредиту, що характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами підприємницької діяльності);

- банківський (кредит усім суб’єктам кредитування всіх форм власності на умовах кредитного договору);

- споживчий (кредит в нац. валюті фізичним особам);

3) за забезпеченням:

- забезпечені (кредити надаються під будь-які цінності);

- бланкові (видаються під письмове зобов’язання боржника погасити кредит в строк – соло-вексель);

4) за строками:

- поточні (до 1 року);

- довгострокові (понад 1 рік);

5) за ступенем ризику:

- кредитна лінія (умова банка-кредитора надати кредит в майбутньому в розмірах, що не перевищують раніше обумовлені розміри);

- овердрафт (кредит, що надається на поточний рахунок позичальника зі стійким фінансовим станом на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства);

6) за способами надання:

- одноразово (у визначений строк у повному розмірі);

- в розстрочку (надається кількома виплатами);

- достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);

- з регресією платежів (часткова виплата у визначені строки).

Надання кредиту банком пов’язано з ризиком неповернення. Ця обставина вимагає ретельного аналізу документів клієнта, які включають заяву на видачу кредиту, фінансово-економічну інформацію про клієнта, форми фінансової звітності (№1-5), розшифровку сум дебіторської та кредиторської заборгованості, розрахунок економічної окупності кредиту та інші документи, що надають інформацію для об’єктивної оцінки фінансового стану клієнта.Кредитні відносини регулюються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником в письмовій формі.

У кредитному договорі банк бере на себе зобов’язання надати в розпорядження позичальника на визначений період деяку суму грошей, а позичальник, в свою чергу, бере на себе наступні зобов’язання:

- використовувати позичені кошти на умовах і в цілях, визначених угодою;

- платити всі збори у зв’язку з виданим кредитом;

- повернути основну суму боргу і відсотки в обумовлений період часу.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є по­точним зобов'язанням ведеться на рахунку 50 "Довгострокові по­зики".

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відобра­жаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведен­ня короткострокових (відстрочених), за дебетом — погашення забор­гованості за ними та переведення до поточної заборгованості за дов­гостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501"Довгострокові кредити банків у національній валюті"; 502"Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

503"Відстрочєні довгострокові кредити банків у національній валюті";

504'Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

505"Інші довгострокові позики в національній валюті";

506"Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстроче­но, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгостроко­вої заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній ва­люті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кре­диту (позик).

 

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаними з довгостроковими позиками, необхідно врахувати наступні правила:

- сума відсотків за користування кредитом списується на субрахунок 792 з субрахунку 951;

- частина довгострокового зобов’язання, яка підлягає погашенню в терміни до 12 місяців з дати балансу, списується на рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

 

Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кре­дитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 "Короткострокові позики".

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кре­дитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до дов­гострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

605 "Прострочені позики в національній валюті";

606 "Прострочені позики в іноземній валюті".

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

 

Первинними документами, які засвідчують отримання і по­вернення довгострокових і короткострокових позик є виписки банку та платіжні доручення.

Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отри­мання і повернення кредитів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №2, а при спрощеній формі бухгал­терського обліку — у розділі І Відомості 3-М

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1792; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.