Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях

 

Облігація– цінний борговий папір із визначеним терміном дії, власник якого має право на щорічне отримання відсотків та повернення номінальної вартості облігації емітентом у визначені терміни його погашення.

Облігації можуть продаватись:

- за номіналом (коли оголошена вартість дорівнює ринковій);

- з премією (якщо оголошена ставка нижче ринкової);

- з дисконтом (якщо оголошена ставка більша за ринкову).

Премія, отримана при реалізації облігацій, підлягає амортизації.

Амортизація премії –рівномірне розподілення суми премії по періодах платежів.

Дисконт на облігації – метод приведення номінальної вартості облігації до ринкової. (Напр. облігація вартістю 1000грн. продана на фінансовому ринку за 900грн., дисконт складе – 10%).

Для обліку розрахунків за випущеними облігаціями, строком погашення більше 12 місяців призначено рахунок 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями » -пасивний, балансовий, має такі субрахунки:

521 «Зобов'язання за облігаціями»

522 «Премія за випущеними облігаціями»

523 «Дисконт за випущеними облігаціями»

По Кт 521 ведеться облік боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій, по Дт – погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

По Кт 522 ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, по Дт - погашення заборгованості з нарахованих премій за облігаціями.

По Дт 523 ведеться облік сум дисконту за випущеними облігаціями, по Кт – списання нарахованих сум.

Аналітичний облік ведеться за видами облігацій і термінами їх погашення.

Зміст господарської операції Дебет Кредит
Випущено облігації з премією на строк більше 1 року: - номінальна вартість; -
Відображено негативну курсову різницю по довгострокових векселях, виданих в іноземній валюті
Відображено заборгованість по векселю за теперішньою вартістю
Проведено погашення виданого векселя після закінчення терміну 30, 31
Погашено учасником заборгованість по довгострокових векселях в рахунок внесків до статутного капіталу
Переведено заборгованість по довгострокових векселях виданих до складу поточних зобов’язань (коли до погашення залишилось менше 12 місяців)
Відображено позитивну курсову різницю по довгострокових векселях, виданих в іноземній валюті
Нараховано відсотки по векселю за місяць
Нараховано ПДВ, що відносяться до суми нарахованих відсотків

Оренда— угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.За видами оренду поділяють на операційну і фінансову.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення строку оренди.

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів від початку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

Операційна оренда — це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, який не перевищує строк їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням цих засобів їх власнику після закінчення строку оренди.

Орендна плата, як правило, включає: амортизаційні відрахування на повне відновлення орендованого майна, частку прибутку (орендний процент), який одержує орендодавець за передане в оперативну оренду майно, і податок на додану вартість.

Первинними документами з обліку довгострокових зобов’язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, ВКО тощо.

Облік ведеться на рахунку 53 „Довгострокових зобов’язань з оренди”,який має такі субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Отримано ОЗ на умовах фінансової оренди  
Нараховано заборгованість перед орендодавцем за цілісний майновий комплекс, отриманий в оренду  
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, нарах. на вартість об’єкта, переданого у фін. оренду  
Погашено заборгованість з фін. оренди 30, 31  
Відображено частину поточної заборгованості з оренди  
Нараховано відсотки за користування об’єктом фін. оренди  
           

 

Обліковим реєстром по рахунку 53 є журнал №3, ІІІ р.ПБ.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 701; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.