Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документування господарських операцій

Характеристика рахунка з обліку оплати праці

Порядок здійснення нарахувань на фонд оплати праці.

 

Ще однiєю складовою облiкового процесу є здiйснення нарахувань на ФОП, якi виступають у виглядi єдиного соцiального внеску.

Для роботодавцiв ставки єдиного соціального внеску встановлюються вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва, до яких вiднесено платникiв єдиного внеску, з урахуванням видiв їх економiчної дiяльностi. Класiв професiйного ризику виробництва наведено 67 та вiдповiдна ставка внеску становить вiд 36,76% для першого класу до 49,7% для 67 класу професiйного ризику виробництва. Слiд звернути увагу, що для цивiльно-правових договорiв передбачена єдина ставка соцiального внеску 34,7%.

Для працiвникiв якi працюють на пiдприємствах, у фiзичних осiб - пiдприємцях або у фiзичних осiб, що забезпечують себе роботою самостiйно на умовах трудового договору встановлюється ставка єдиного соцiального внеску 3,6%.

Фiзичнi особи, що виконують роботи за цивiльно-правовими договорами сплачуватимуть єдиний соцiальний внесок за ставкою 2,6%.

Державнi службовцi сплачуватимуть внесок за ставкою 6,1%.

Страховi внески перераховуються вiдповiдним фондам одночасно зi сплатою податку з доходiв фiзичних осiб, але не пiзнiше термiну отримання коштiв на виплату заробiтної плати.

 

Рахунок 66 „Розрахунки з оплати праці” призначений для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом по оплаті праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також для обліку розрахунків за не одержану у встановлений термін суму заробітної плати (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 має такі субрахунки:

661 „Розрахунки за заробітною платою”;

662 „Розрахунки з депонентами”.

По кредиту рахунка 66 відображається нарахована працівникам підприємства заробітна плата, по дебету – виплата заробітної плати, а також суми депонованої заробітної плати.

Нараховані, але не отримані персоналом підприємства у встановлений тер­мін суми з оплати праці відображаються за кредитом субрахунку 662.Синтетичний облік господарських операцій з обліку заробітної плати ведеться в журналі-ордері № 5, 5А. Аналітичний облік – в розрізі кожного працівника.

 

 

Оформлення працівника на роботу здійснюється на основі наказу (розпоря­дження) про прийняття на роботу (ф. № П-1).

На кожного працівника у відділі кадрів відкривають особову картку (ф. № П-2), до якої заносять відомості про працівника (і наступні зміни у службовому стані), водночас роблять запис про прийняття на роботу в трудовій книжці і присвоюють йому табельний номер. Трудова книжка зберігається за основним місцем роботи.

Поряд з обліком особового складу на підприємстві має бути організовано облік використання робочого часу. Для обліку використання робочого часу застосовується табель (ф. № П-12, П-ІЗ), який ведеться уповноваженою на те особою (табельщиком). Табель містить відомості про відпрацьований час, години понаднормової роботи, запізнення і неявки, причини яких зашифровуються умовними позначка­ми.

Оформлений належним чином табель засвідчується підписами відповідаль­них осіб і в установлений термін подається до бухгалтерії для нарахування заро­бітної плати.

Головним розрахунковим документом, що містить зведену інформацію про нараховану заробітну плату та здійснені з неї утримання є розрахунково-платіжна відомість. До неї заноситься табельний номер працівників (П., І., Пб.), їх посада, встановлена сума окладу, нарахована сума заробітної плати, премій, доплат, сума проведених утримань, а також сума до виплати та підпис працівника в одержанні коштів.

В деяких установах для нарахування і виплати заробітної плати використовують окремі форми первинного обліку, а саме розрахункову відомість працівника, розрахунково-платіжну відомість (зведену). На документах платіжного характеру керівник і головний бухгалтер своїми підписами підтверджують дозвіл на виплату заробітної плати.

Для нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам потрібні не лише дані про відпрацьований час, але і про виконану роботу. . Основним пер­винним документом з обліку праці, виробітку і основної заробітної плати робітника-відрядника є наряд.

Виплата заробітної плати здійснюється в триденний термін (враховуючи день отримання коштів із банку), після чого касир „закриває” платіжну відомість, тобто навпроти прізвищ працівників, що не отримали заробітну плату, він робить помітку „Депоновано”. Депоновані суми на наступний день після закінчення терміну виплати заробітної плати вносять на поточний рахунок підприємства до банку.

На загальну суму виданої заробітної плати складається видатковий касовий ордер.

 


Лекція 10. ОБЛІК ДОХОДІВ

1. Поняття доходів та їх класифікація

2. Облік доходів діяльності підприємства

3. Облік доходів від надзвичайної діяльності

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 765; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.