Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік доходів діяльності підприємства
Поняття доходів та їх класифікація

Методичні засади формування, оцінки та визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи і розкриття у фінансовій звітності визначається П(С)БО 15 „Дохід”.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Тому доходи визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться.

Доходами не визнаються:

- сума ПДВ, АЗ, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідно договором.

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню. Відповідно до вимог П(С)БО 15 доходи підприємства класифікуються за різними ознаками.

З метою визначення доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:

1) реалізації продукції, товарів та ін. активів;

2) надання послуг;

3) використання активів підприємства іншими особами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

Відсотки – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству;

Дивіденди– частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до частки їх участі в власному капіталі.

Роялті– платежі за використання нематеріальних активів підприємства.

Залежно від видів діяльності розрізняють доходи від:

1) звичайної діяльності (операції, фінанси, інвестиції);

2) надзвичайна діяльність.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 

1. Доходи (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Для узагальнення інфляції про реалізацію передбачено рахунок 70 „Доходи від реалізації”. Рахунок 70 є тимчасовим, має ознаки пасивного рахунка, має такі субрахунки:

701 Дохід від реалізації готової продукції

702 Дохід від реалізації товарів

703 Дохід від реалізації робіт і послуг

704 Вирахування з доходу

705 Перестрахування

По кредиту рахунка 70 відображається одержання доходу (на підставі довідок бухгалтерії), а по дебету – належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати”.

 

2. Інші операційні доходи.

У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов’язані з реалізацією (товарів, робіт, послуг), до яких, зокрема, належить:

- дохід від реалізації іноземної валюти;

- дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, МШП);

- дохід від операційної курсової різниці;

- штрафи, пені, неустойки одержані;

- інші доходи від операційної діяльності.

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності використовується рахунок 71 „Інший операційний дохід”. Рахунок 71 є пасивним, тимчасовим. Має такі субрахунки:

710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

711 Дохід від реалізації іноземної валюти

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів

713 Дохід від операційної оренди активів

714 Дохід від операційної курсової різниці

715 Одержані штрафи, пені, неустойки

716 Відшкодування раніше списаних активів

717 Дохід від списання кредиторської заборгованості

718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719 Інші доходи від операційної діяльності

По кредиту рахунка 71 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – суми непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79„Фінансові результати”.

 

3. Доходи від фінансової діяльності.

Основними видами доходів, які належать до фінансової діяльності, є:

- дивіденди одержані;

- відсотки одержані;

- інші фінансові доходи;

- доходи від інвестицій в асоційовані, спільні підприємства.

Узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснюються в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, відображається на рахунку 72 „Дохід від участі в капіталі”, який є пасивним, тимчасовим. Має такі субрахунки:

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

722 Дохід від спільної діяльності

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

По кредиту рахунка 72 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – списання в порядку закриття на рахунок 79„Фінансові результати”.

Облік інших доходів, які не обліковуються на рахунку 72 ведеться на пасивному, тимчасовому рахунку 73 „Інші фінансові доходи” (дивіденди, відсотки, інші доходи від фінансових операцій). Має такі субрахунки:

731 Дивіденди одержані

732 Відсотки одержані

733 Інші доходи від фінансових операцій

По кредиту рахунка 73 відображається визнана сума доходу, по дебету – списання кредитового обороту на рахунок 79„Фінансові результати”.

 

4. Доходи від інвестиційної діяльності.

До таких доходів належать доходи від:

- реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів;

- не операційних курсових різниць;

- безоплатно отриманих необоротних активів;

- інші доходи.

Облік доходів, які виникають в ході звичної діяльності, але не пов’язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства, ведеться на рахунку 74 „Інші доходи”.Має такі субрахунки:

741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій

742 Дохід від відновлення корисності активів

743 Виключено

744 Дохід від неопераційної курсової різниці

745 Дохід від безоплатно одержаних активів

746 Інші доходи від звичайної діяльності

По кредиту рахунка 74 відображається збільшення доходу, по дебету – належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79„Фінансові результати”.

Дані по рахунок 70-74 відображаються у журналі-ордері №6 та в Звіті про фінансові результати у рядках з відповідними назвами.

  Зміст господарських операцій Дт Кт
Отримано готівку за продану продукцію
Отримано кошти на поточний рахунок
Отримано дохід за одержані товарно-матеріальні цінності
Видано заробітну плату готовою продукцією
Відображено вартість повернених покупцем продукції
Нарахування ПДВ на виручку від реалізації продукції
Визначається фінансовий результат від реалізованої продукції
Безоплатно отримані запаси, МШП 20,22
Реалізовані виробничі запаси, МШП 31,37
Відображається сума, що підлягає відшкодуванню винними особами
Відображають суму доходу звітного періоду
Нарахування суми ПДВ
Фінансовий результат
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 444; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.