Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок відображення в обліку фінансових результатів
Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лекція 11. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Облік доходів від надзвичайної діяльності

Облік доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, ведеться на рахунку 75 „Надзвичайні доходи”. Рахунок 75 – тимчасовий, пасивний має такі субрахунки:

751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій

752 Інші надзвичайні доходи

По кредиту рахунка 75 відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, по дебету – списання на рахунок 79„Фінансові результати”.

 


1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування

2. Порядок відображення в обліку фінансових результатів

3. Облік податку на прибуток

4. Використання прибутку підприємства

 

Фінансовий результат – прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства.

Прибуток– сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

В бухгалтерському чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності:

1) Чистий дохід (виручка від реалізації продукції (товари, послуги) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації ПДВ, АЗ та інших зборів, знижок тощо;

2) Валовий прибуток (збиток) – різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

3) Фінансовий результат від операційної діяльності – визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;

4) Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та ін. доходів, фінансових та інших витрат;

5) Фінансовий результат від звичайної діяльності (після оподаткування)– різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку;

6) Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій;

7) Остаточний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 „Фінансові результати”.Цей рахунок тимчасовий, фінансово-результативний, має ознаки пасивного рахунка. Має такі субрахунки:

По кредиту відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79 за звітний період показує кінцевий результат – чистий прибуток (збиток). Якщо кредитовий оборот більший дебетового, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток. Якщо дебетовий - більший кредитового, то підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, тобто понесло збитки.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться щодо результатів від кожного виду діяльності, для яких відкривається відповідний субрахунок:

791 „Результат основної діяльності”

по кредиту – 70, 71

по дебету – 90, 92, 93, 94

792 „Результат фінансових операцій”

по кредиту – 72, 73

по дебету – 95, 96

793 „Результат іншої звичайної діяльності”

по кредиту – 74

по дебету – 97

794 „Результат надзвичайних подій”

по кредиту – 75

по дебету – 99

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовується тільки рахунки класу 8 „Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 „Фінансові результати” дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків класу 8, а також рахунків 23 „Виробництво”, 26 „Готова продукція” та інших рахунків класу 2 „Запаси”, а також з кредитом рахунків класу 1 „Необоротні активи” та класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи”.

Практика показує, що зручнішим, з точки зору наявності інформації для заповнення Звіту про фінансові результати та зменшення кількості проміжних бухгалтерських записів, є закриття рахунків доходів та витрат в кінці року. В цьому випадку накопичені з початку року залишки за рахунками 7 та 9 класів в будь-який момент являють собою готову інформацію для заповнення відповідних рядків І розділу Звіту про фінансові результати. У випадку щомісячного закриття рахунків доходів та витрат на рахунок 79 “Фінансові результати” останній рекомендується закривати на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” лише в кінці року. У цьому випадку накопичене з початку року сальдо рахунку 79 “Фінансові результати” є контрольною цифрою для перевірки правильності заповнення Звіту про фінансові результати. Згорнуте кредитове сальдо за цим рахунком має відповідати рядку 220 “Чистий прибуток”, згорнуте дебетове сальдо – рядку 225 “Чистий збиток”.

Синтетичний облік по рахунку 79 ведеться в журналі № 6 та у Звіті про фінансові результати.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 3. Аналіз результатів національного виробництва.
 4. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 5. Аналіз та оцінювання ефективності фінансових інвестицій
 6. Аналіз формування фінансових результатів підприємства.
 7. Аналіз чутливості фінансових показників
 8. Афінне відображення. Наближення функції в околі точки диференціювання
 9. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення
 10. Бюджетные трансферты, порядок их предоставления и перечисления.
 11. В Предисловии к положениям МСФО кратко излагаются . цели и порядок деятельности Комитета по МСФО, а также разъясняется порядок применения международных стандартов.
 12. В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.