Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік статутного та пайового капіталів

Статутний капітал,як визначено у П(С)БО-2 «Баланс» — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

 

Джерелами формування статутного капіталу господарських това­риств є грошові та матеріальні внески засновників. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку засновників у статутному капіталі.

Акціонерне товариство має статутний капітал, поділений на певну кількість й різної номінальної вартості.Засновники акціонерного товариства повинні внести перед державною реєстрацією не менше 50% від номінальної вартості акцій. Повну вартість (100%) – протягом року з моменту реєстрації.

 

Статутний капітал на державному підприємстві – являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів, розмір яких визначається обсягом виробничної діяльності.

Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення приймається лише засновниками (власниками) товариства та обов'язково відображається в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України.

 

Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу призначе­ній пасивний рахунок 40 „Статутний капітал".По кредиту даного рахунку відо­бражається збільшення статутного капіталу, а по дебету — його зменшення.

Сума кредитового сальдо по рахунку 40 повинна відповідати розміру стату­тного капіталу, зафіксованому у статутних документах підприємства, і відображається в балансі підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником (учасником), акціонером тощо.

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Зареєстровано статут (зміни до статуту) товариства
Збільшення статутного капіталу за рахунок:    
а) нерозподіленого прибутку
б) належних учасникам дивідендів (виплата дивідендів акціями)
Зменшено статутний капітал в розмірі внеску учасника
Відображено вартість частини майна, що належить учаснику при виході з товариства, пропорційно його внеску до статутного капіталу
Нараховано частку прибутку, що отримано підприємством у поточному році, яка підлягає виплаті учаснику при виході з товариства
           

 Пайовий капітал— сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Розміри обов'язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайовиків.

Для обліку пайового капіталу, тобто вартості основних і оборотних запа­сів підприємства, по яких воно розпайоване, призначено рахунок 41 „Пайовий капітал".По кредиту відображається збільшення, а по дебету — зменшення пайового капіталу.

Аналітичний облік по рахунку 41 ведеться за видами капіталу в окремих відомостях.

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено формування пайового капіталу за рахунок внесків 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 31, 35
Відображено формування пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу
Відображено формування пайового капіталу за рахунок використання прибутку
Формування пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства заборгованості підприємства за позиками, отриманими від останнього 50,60
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення учасником підприємства заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги), отримані від цього учасника
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок утримань із заробітної платні працівника підприємства
Збільшення пайового капіталу за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед засновниками цього підприємства (реінвестування)
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства кредиторської заборгованості підприємства перед цим членом
Відображено повернення пайових внесків 30,31
Пайові внески направлені на формування статутного капіталу
Списано непокритий збиток за рахунок пайового капіталу
Зменшення пайового капіталу за рахунок погашення заборгованості
Відображено розпайовану вартість майна у КСП

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 905; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.