Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік резервного капіталу

Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал розкривається у балансі двома стат­тями:

- додатково оплачений капітал (емісійний дохід, тобто дохід, отриманий від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість);

- інший додатковий капітал (дохід одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслі­док дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, ін.).

Для обліку цих сум у Плані рахунків передбачено рахунок 42 „Додатковий капітал".По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету — його зменшення.

 

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:

421 „Емісійний дохід"

422 „Інший вкладений капітал"

423 „Дооцінка активів"

424 „Безоплатно одержані необоротні активи"

425 „Інший додатковий капітал".

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено статутний капітал акціонерного товариства, виходячи з номінальної вартості випущених акцій
Відображено емісійний дохід
Відображено додаткові внески засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства: - грошовими коштами - основними засобами - нематеріальними активами - товарно-матеріальними цінностями     30,31 20,22    
До складу основних засобів, нематеріальних активів зараховано безоплатно отримані основні засоби, нематеріальні активи за їх справедливою вартістю 10,12
Нараховано знос по безоплатно отриманих основних засобах 23, 91, 92, 93
Відображено дохід пропорційно сумі нарахованого зносу
Погашено збитки підприємства за рахунок додаткового капіталу

Резервний капітал — це сума резервів, створених підприємством від­повідно до чинного законодавства або статутних документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.Резервний (страховий) капітал створюється господарськими това­риствами в розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Щорічний розмір відраху­вань до резервного капіталу не може бути меншим за 5% суми чистого прибутку.

Резервний капітал господарського товариства створюється з метою покрит­ті можливих в майбутньому непередбачуваних збитків: для покриття балансового збитку підприємства за звіт­ний період, на виплату дивідендів при недостатності нерозподіленого прибутку, на інші цілі, передбачені законодавством.

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства призначено рахунок 43 „Резервний капітал".По кредиту цього рахунку відображається створення резерву, по дебету — використання резервного капіталу.

Сальдо по рахунку 43 відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами і напрямками використання.

 

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку
Створено резервний капітал за рахунок додаткового капіталу
Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу
Погашено непокриті збитки минулих років за рахунок резервного капіталу

 

5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою час­тиною власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

У Плані рахунків для обліку сум нерозподілених прибутків (збитків) поточного і минулого років, а також використаного в поточному році прибутку передбачено рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

По кредиту рахунку 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету — збитки і використання прибутку.

Рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

- 441 „Прибуток нерозподілений";

- 442 „Непокриті збитки";

- 443 „Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 відображають наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 відображають непокриті збитки; їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капі­талу тощо.

На субрахунку 443 відображають розподіл прибутку між власниками (нара­хування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіта­лу таінше використання прибутку в поточному періоді.

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Списано суму прибутку, використаного у звітному періоді, за рахунок нерозподіленого прибутку
Списано суму прибутку, використаного у звітному періоді на непокриті збитки
Списано непокриті збитки за рахунок коштів резервного і додаткового капіталу 43,42
Нараховано дивіденди власникам
Використано прибуток на виплату премії за випущеними облігаціями
Проведено відрахування до резервного капіталу
Списано фінансовий результат на нерозподілений прибуток
Списано фінансовий результат на непокриті збитки

 

У балансі підприємства дані про суми нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) відображаються в дужках і вираховується при визначенні підсумку І розділу пасиву балансу.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1806; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.