Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

Особливим видом зобов’язань є забезпечення, які не мають чітко визначеного строку та суми погашення на дату балансу.

Відповідно до П(С)БО 11 „Зобов'язання" забезпечення — це зобов'я­зання, з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу.

Оцінка забезпечень здійснюється на основі лише попередніх розрахунків. Період нарахування забезпечень як правило обмежується 12 місяцями – наприкінці року невикористані забезпечення коригуються шляхом донарахування.

Сума забезпечення зобов’язань визначається за обліковою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов’язання на дату балансу.

Слід мати на увазі, що за ПБО 11 заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення можуть створюватись для відшкодування (майбутніх) витрат на:

- виплату відпусток працівників;

- додаткове пенсійне забезпечення;

- виконання гарантійних зобов'язань;

- реструктуризацію;

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та ін.

 

Суми утворених забезпечень визнаються витратами підприємства.

Забезпечення використовується тільки для тих витрат, для покриття яких воно було створене.

Залишок забезпечення переглядають на кожну дату балансу і у разі необхід­ності коригують у бік збільшення або зменшення. Якщо відсутня ймовірність по­гашення майбутніх зобов'язань, сума нарахованого забезпечення підлягає стор­нуванню.

Класифікація забезпечень майбутніх витрат і платежів:

Для узагальненняінформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервують для забезпечення майбутніх витрат і платежів призначено рахунок 47 „Забезпечення майбутніх витрат і пла­тежів".

За кредитом рахунку відображають нарахування забезпечення, за дебетом — їх використання.

Рахунок 47 „Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

- 471 „Забезпечення виплат відпусток";

- 472 „Додаткове пенсійне забезпечення";

- 473 „Забезпечення гарантійних зобов'язань";

- 474 „Забезпечення інших витрат і платежів".

 

На субрахунку 471 „Забезпечення виплат відпусток" ведуть облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Також на цьому субрахунку узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.Сума відпускних повинна бути розподілена на витрати протягом того року, за який надається відпустка. Кожен місяць працівник заробляє частку суми відпу­скних, тому і заборгованість перед працівниками виникає кожний відпрацьова­ний місяць, а отже, підлягає нарахуванню щомісяця або не рідше, ніж раз на квартал.

Коли ж працівникові оплачується відпустка, то сума відпускних нарахову­ється за рахунок раніше нарахованого резерву. Сума забезпечення визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої зарплати працівникам і коефіцієнта, визначеного як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загаль­ного планового капіталу оплати праці.

На субрахунку 472 „Додаткове пенсійне забезпечення"ведеться об­лік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

Підприємства, що здійснюють продаж товарів з наданням гаран­тій, проводять нарахування забезпечень гарантійних зобов'язань, облік яких ведеться на субрахунку 473 „Забезпечення гарантійних зобов'язань".Якщо продукція реалізовується з гарантією (за умови визнання доходу у період реалізації), у підприємства виникає ймовірність наступного виникнення недоліків. При цьому створюється резерв для покриття можливих витрат щодо виконання гарантійних зобов'язань. Суму гарантії відображають по дебету ра­хунків обліку витрат у тому періоді, коли була здійснена реалізація. Враховую­чи наявний досвід, підприємство може розрахувати суму, на яку буде надавати­ся гарантія на майбутній період.

Коли підприємству повернуть несправний товар, бухгалтер здійснює бухга­лтерські записи щодо повернення товарів. Після цього бракований товар або під­лягає поверненню постачальникові, якщо це передбачено договором, або підля­гає уціненню до ціни можливої реалізації.

У випадку, коли підприємством проводиться ремонт поверненого товару або гарантійна заміна будь-яких деталей, вартість послуг з ремонту буде віднесена у дебет субрахунку 473.

У балансі підприємства залишок суми гарантійних зобов'язань, тобто кре­дитове сальдо по рахунку 473 відображається в статті „Інші забезпечення".

На субрахунку 474 „Забезпечення інших витрат та платежів"ведеться облік забезпечення інших витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 „Забезпечення майбутніх витрат та платежів".

 

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат та платежів ведуть за їх видами, напрямками формування й використання.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 646; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.