Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік цільового фінансування та цільових надходжень

Приклад. Створення забезпечень

Якщо умовами наймання працівників на підприємстві передбачаються регулярні оплачувані відпустки, то виникає ймовірність того, що у певний час (на дату складання звітності не відомо точно, хто з працівників і коли фактично скористується своїм правом) необхідно буде здійснювати виплати відпускних. У таких випадках підприємство має оцінити такі зобов’язання як забезпечення, розрахувавши відповідні норми нарахування відпускних. Визначені норми нарахування відпускних застосовуються для підрахунків щомісячного нарахування забезпечення під виплати відпускних, які очікуються протягом всього року. Суми створених забезпечень відносяться на відповідні рахунки витрат шляхом щомісячного нарахування.

Подібним чином визнаються (нараховуються) зобов’язання з гарантійного ремонту техніки, витрати сезонного характеру тощо. При створені забезпечень під гарантійні зобов’язання, як правило, використовується статистика гарантійних випадків по відношенню до суми всіх потенційних гарантійних зобов’язань. Наприклад, підприємство реалізує телевізори зі строком гарантії 12 місяців. При цьому відомо, що близько 5% телевізорів потребуватиме заміни протягом 12 місяців після їх продажу. Відповідно норматив створення забезпечення визначатиметься як 5% від обсягів продажу телевізорів. Якщо підприємство створює забезпечення під гарантійні зобов’язання, то сума залишків створених забезпечень повинна порівнюватись на кожну звітну дату із сумою потенційних гарантійних зобов’язань (вартість телевізорів на гарантії х норматив створення забезпечення).

За наявності надлишку забезпечення здійснюється сторнування відповідних сум. Якщо для конкретного підприємства або організації створення забезпечень не є обов’язковим відповідно до законодавства, то підприємство може не здійснювати їх нарахування. Єдиною обов’язковою умовою є постійна (протягом року) політика нарахування забезпечень та її розкриття, якщо вона застосовується підприємством.

 

з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
Створення забезпечень з виплати відпусток 23, 91, 92, 93, 94
Нарахування сум, пов'язаних з оплатою відпусток і відрахувань від них на соціальні заходи 66, 65
Створення забезпечення, пов'язаного з гарантійними зобов'язаннями
Здійснення витрат на гарантійний ремонт

 До зобов’язань відносяться також суми, які отримані підприємством для виконання певних цільових програм – цільове фінансування.

Кошти цільового фінансування та цільових надходжень можуть над­ходити яксубсидії, асигнування з бюджету та цільових фондів, гуманітар­на допомога, внески фізичних та юридичних осіб. Використання цих кош­тів має бути спрямоване тільки на здійснення заходів цільового призначення.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування яких повинно здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел:

Рис. Узагальнення інформації по цільовому фінансуванню і цільових надходженнях

 

Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідемічних і карантинних заходів, підготовку кадрів, будівництво соціально-побу­тових об'єктів, їх експлуатацію тощо використовують рахунок 48 „Цільове фінансування і цільові надходження".

На цьому рахунку також обліковують цільові надходження, зокрема вне­ски батьків на покриття витрат з утримання дітей у дитячих дошкільних закла­дах або відрахування з капіталів соціального розвитку на оплату путівок для дітей у таборах.

По кредиту рахунку 48 відображають кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, по дебету — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансу­вання. Тобто якщо підприємству надходять цільові кошти, це не означає, що ці кошти відразу ж будуть включені до доходу. Застосовуючи такий принцип бухга­лтерського обліку, як відповідність доходів і витрат, вилучені кошти будуть ви­знані доходом у тому періоді, в якому будуть здійснені витрати, пов'язані з цим цільовим фінансуванням.

Якщо цільове фінансування отримано для капітальних вкладень, таке фінансування відображається у складі доходів майбутніх періодів, дебетується рахунок 69 та кредитується рахунок 48 з наступним поступовим включенням до складу доходів звітних періодів у міру амортизації об'єкта капітальних вкладень.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1103; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.