Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Читайте также:
 1. VІІІ. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні
 2. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики та митної справи
 3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки
 4. Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва
 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення обороноздатності країни та національної безпеки
 6. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури та туризму
 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту і комунікацій
 10. Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів
 11. Адміністративно-правове регулювання у сфері юстиції
 12. Банківське право: предмет та методи правового регулювання

ВСТУП

Дисципліна "Казначейська справа" входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів та бухгалтерського обліку. Майбутній фахівець має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державною та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України (ДКУ).

Предметом дисципліни "Казначейська справа" є вивчення організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Метою дисципліни "Казначейська справа" є формування у майбутніх фахівців-фінансистів та бухгалтерів системи базових знань з теорії та практичних механізмів функціонування казначейської системи та порядку здійснення операцій з бюджетними ресурсами.

Завдання дисципліни "Казначейська справа": всебічно підготувати студентів із теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання й функції, принципи організації, основні поняття, категорії й терміни) і надати їм певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Роль і значення курсу "Казначейська справа" в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів та бухгалтерського обліку полягають в тому, що дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі держави, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно - законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.

Дисципліна "Казначейська справа" тісно пов'язана з такими дисциплінами як "Гроші та кредит", "Фінанси", "Банківська операції", "Бюджетна система", "Податкова система" тощо.

Після вивчення дисципліни "Казначейська справа" студенти повинні:

знати: бюджетний процес, взаємодію учасників бюджетного процесу, специфіку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технології обслуговування бюджетних потоків, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ.

вміти: практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності.В методичних вказівках розкрито всі теоретичні питання які розглядаються студентами економічних спеціальностей в процесі вивчення дисципліни «Казначейська справа» згідно з навчальною програмою.

 

План

1. Законодавче регулювання діяльності органів Державного казначейства України.

2. Місце Державного казначейства в Бюджетному кодексі.

3. Нормативно – правові акти Державного казначейства України.

 

1. Законодавче регулювання діяльності органів Державного казначейства України.

До переліку основних документів, що є правовою основою діяльності органів Державного казначейства можна віднести:

1. Бюджетний кодекс України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 21.06.2004р №2542-ІІІ (із змінами та доповненнями).

2. Указ Президента України “Про державне казначейство України” від 27 квітня 1995 року N 335/95 (із змінами та доповненнями).

3. Положення “Про державне казначейство України”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. N 590 (із змінами та доповненнями).

Розглянемо детальніше зміст цих документів.

Саме створення Державного казначейства в Україні відбулося, як вже зазначалося, згідно Указу Президента “Про Державне казначейство”. Указом передбачено:

- систему органів Державного казначейства;

- основні завдання органів Державного казначейства;

- порядок їх фінансування.

Положення “Про державне казначейство України” визначає:

- структуру органів Державного казначейства;

- основні завдання органів Державного казначейства;

- завдання Головного управління Державного казначейства України;

- функції відділень Державного казначейства у районах, містах,
районах у містах;

- права органів Державного казначейства;

- основні функції та завдання Голови Головного управління та начальників управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Так як завдання органів Державного казначейства ми розглянули вище, розглянемо їх права. Органи Державного казначейства, згідно Положення, мають право:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і
видатках державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних
засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим
актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття
тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції
щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих
органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах,
організаціях, установах банків незалежно від форм власності
перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування,
перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у
процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних
бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та
державних позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних
та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій усунення виявлених порушень установленого
порядку виконання державного бюджету;

6) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств,
установ і організацій у разі виявлення фактів порушень
установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;

7) безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ
і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти
державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі
встановлення нецільового та неефективного їх використання;

8) призупиняти проведення операцій за реєстраційними
рахунками установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, у разі порушення ними встановленого порядку
використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також неподання
кошторисів та звітності про надходження і використання зазначених
коштів.

Права, передбачені підпунктом 2, надаються Головному управлінню Державного казначейства, а права, передбачені підпунктом 7, - Головному управлінню Державного казначейства, управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Головне управління Державного казначейства та його
територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком, установами інших банків, державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, державною контрольно-ревізійною службою в Україні.

Головне управління Державного казначейства очолює заступник Міністра фінансів - начальник Головного управління Державного казначейства, який призначається відповідно до чинного законодавства.

Начальник Головного управління Державного казначейства має
заступників, яких за поданням Міністра фінансів призначає Кабінет
Міністрів України. Розподіл обов`язків між заступниками начальника
провадиться начальником Головного управління Державного казначейства.

Начальник Головного управління Державного казначейства несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Державне казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює
ступінь відповідальності заступників начальника, керівників територіальних органів Державного казначейства.

Начальники управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінфіну, начальники відділень Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - начальником Головного управління державного казначейства за поданням начальників територіальних управлінь Державного казначейства.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державного казначейства, обговорення найважливіших завдань його діяльності у Головному управлінні Державного казначейства утворюється колегія в складі начальника Головного управління ( голова колегії), його заступників за посадою, а також інших керівних працівників Державного казначейства. Члени колегії Державного казначейства затверджуються
Міністром фінансів. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника Головного управління Державного казначейства.

Бюджетним кодексом України визначається роль Державного казначейства України в процесі виконання бюджетів. Тому цьому питанню треба присвятити особливу увагу.

2. Місце Державного казначейства в Бюджетному кодексі.

Згідно ст. 48 Бюджетного кодексу в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

1) операцій з коштами державного бюджету;

2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Ст. 50 – Виконання Державного бюджету України за доходами, передбачає Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

В процесі виконання Державного бюджету України за видатками (ст. 51) Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

2) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

Ст. 56 передбачає ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України. Так єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. Бухгалтерський облік всіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов’язання держави. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.

Ст. 57 визначає порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Так Державне казначейство України не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити іншій термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше п’яти робочих днів після закінчення бюджетного періоду. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань.

Ст. 58 визначає звітність про виконання Державного бюджету України. Так Державним казначейством України здійснюється зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України.

Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України. Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.

Згідно ст. 78 Кодексу – Виконання місцевих бюджетів, Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України за такими функціями:

1) здійснення операцій з коштами державного бюджету;

2) здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3) контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

4) ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевого бюджету.

Ст. 80 визначає періодичність, структуру та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України.

Територіальні органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

Квартальний та річний звіт про виконання місцевого бюджету подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у випадку, якщо відповідні виконавчі органи не створені) не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

Розділ 5 Бюджетного кодексу визначає порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення

Так ст. 112 - повноваження Державного казначейства України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає, що Державне казначейство України:

1) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат Державного бюджету України;

2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;

3) здійснює контроль за відповідністю платежів взятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.

Ст. 123 передбачає відповідальність органів Державного казначейства України. Так, органи Державного казначейства України відповідно до закону несуть відповідальність за невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів. Керівники органів Державного казначейства України несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними бюджетного правопорушення та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування бюджетів, встановлених Кодексом.

Отже Бюджетний кодекс визначає роль Державного казначейства в системі виконання державного та місцевих бюджетів.

3. Нормативно – правові акти Державного казначейства України.

В процесі своєї діяльності Державне казначейство України також видає різні нормативні акти щодо організації касового виконання бюджетів, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів та складання звітності тощо. Проведемо аналіз основних нормативних актів виданих Державним казначейством. Наведемо їх перелік:

1. Положення про єдиний казначейський рахунок затверджено Наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 N 122.

2. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, затверджене наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. N 119.

3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61.

4. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 №68.

5. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затверджена наказом Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 №130.

6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ Наказ Державного казначейства України 17.07.2000 N64.

7. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів Затверджено Рішенням Колегії Державного казначейства України від 17 травня 2000 р. N1

8. Наказ Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2004 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів.

9. Інші нормативно правові акти видані Державним казначейством України.

Проведемо аналіз наведених вище нормативних актів. Для кращого висвітлення питання занесемо їх до табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Аналіз нормативно-правових актів виданих Державним казначейством України

№ з/п Назва нормативного документу Короткий зміст
Положення про єдиний казначейський рахунок затверджено Наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 N 122. Дане Положення регламентує функціонування єдиного казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України.
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, затверджене наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. N 119. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності по виконанню державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", діючого законодавства України, Указу Президента України "Про державне казначейство України" від 27 квітня 1995 р. N 335/95, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 31 липня 1995 р. N 590, нормативно-правової бази бюджетного процесу, в т.ч. нормативних актів Державного казначейства України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою переходу на нову систему бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування ЄКР і ВПС. В Положенні розглянуто основні принципи бухгалтерського обліку виконання бюджетів, облікова політика Держказначейства, Загальні правила ведення бух обліку. А також в даному Положенні міститься план рахунків з обліку виконання бюджетів
Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, установлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183. Ця Інструкція роз'яснює основні господарські операції бюджетних установ з надходження, збереження і використання основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій із розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ, відповідно до затверджених кошторисів.
План рахунків бухгалтер-ського обліку виконання державного та місцевих бюджетів Затверджено Рішенням Колегії Державного казначейства України від 17 травня 2000 р. N1 Містить синтетичні рахунки та субрахунки першого рівня з обліку виконання бюджетів України.
Наказ Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2004 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів Містить перелік квартальних форм звітності установ й організацій, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів
Інші нормативно правові акти видані Державним казначейством України.   До таких нормативних актів можна віднести Накази ДКУ: Про порядок установлення ліміту залишку готівки в касах клієнтів, що обслуговуються органами Державного казначейства; Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ; Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання; Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання; Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей; Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ; Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання тощо

 

Положення про єдиний казначейський рахунок регламентує функціонування єдиного казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України.

Єдиний казначейський рахунок (далі ЄКР) - це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у Системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ).

В цьому положенні також розкрито питання структури ЄКР. Єдиний казначейський рахунок об'єднує кошти субрахунків, що відкриті в Державному казначействі України (центральний рівень), управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні управління Державного казначейства) рахунки у Національному банку не відкриті. Безпосереднім учасником СЕП НБУ є Державне казначейство України. Для відображення операцій, проведених через СЕП НБУ протягом банківського дня, у СЕП НБУ Державному казначейству та територіальним управлінням Державного казначейства відкриті технічні рахунки. У балансі Державного казначейства України відкриті відповідні субрахунки територіальних управлінь. Операції, проведені органами Державного казначейства через СЕП НБУ, відображаються на технічному рахунку Державного казначейства та на відповідних технічних рахунках територіальних управлінь, у балансі Державного казначейства - на відповідному єдиному казначейському рахунку та субрахунках територіальних управлінь.

В органах Державного казначейства, у свою чергу, відкрито:

- рахунки для зарахування надходжень, передбачених законодавством України;

- рахунки розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів;

- рахунки підприємствам, установам, організаціям тощо за операціями, що не відносяться до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами Державного казначейства.

Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує: можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України; надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади за здійсненими на єдиному казначейському рахунку операціями; оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів.

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України визначає і регулює в межах повноважень, наданих Державному казначейству нормативно-правовою базою, єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів.

Система обліку включає: бухгалтерський, бюджетний, управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

В положенні розкрито принципи, завдання та порядок ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Також тут дається характеристика облікової політики Державного казначейства та функцій бухгалтерських служб казначейства.

Особлива увага в Положенні приділяється порядку заповнення первинних документів, та регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Також в даному документі дається план рахунків по виконанню бюджетів.

Так як Державне казначейство України визначає ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ ним затверджено Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, установлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання було затверджено наказом Державного казначейства відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 “Про Державне казначейство України” та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Дана Інструкція дає перелік, характеристику та відображає порядок складання меморіальних ордерів, які ведуться в бюджетних установах для відображення господарських операцій.

Питання для самоконтролю:

1. Перелічіть основні документи, які є правовою основою діяльності органів Державного казначейства?

2. Що визначає Положення «Про державне казначейство України»?

3. Які завдання державного казначейства України передбачені Бюджетним кодексом?

4. Яка структура органів державного казначейства?

5. Назвіть нормативно – правові документи Державного казначейства України?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6592; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VІІІ. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні
 2. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики та митної справи
 3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки
 4. Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва
 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення обороноздатності країни та національної безпеки
 6. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури та туризму
 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту і комунікацій
 10. Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів
 11. Адміністративно-правове регулювання у сфері юстиції
 12. Банківське право: предмет та методи правового регулювання

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.