Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Асортимент вітчизняних дизельних палив


Згідно з ДСТУ 3868-Я9, який затвер­изьк і впроваджено наказом Держ­стандарту України від 8 квітня 1999 року №179, чинним від 01.09.1999 року, для швидкохідних дизелів автотракторної техніки виготовляються такі марки ди­зельного палива :

Л — літнє, рекомендується до викори­стання при температурі повітря не нижче мінус 5 °С. За згодою із споживачем, допус­кається виробляти дизельне паливо з тем­пературою застигання не вище 0 °С, за мінімальної температури повітря на місці застосування не нижче 5 °С;

З — зимове, рекомендується для використання при темпе­ратурі повітря не нижче мінус 15 °С. За згодою з Міноборони України, допускається виробляти і застосовувати паливо з гра­ничною температурою фільтрованості не вище мінус 25 °С.

За вмістом сірки дизельні палива розподіляються на чотири види, а за температурою спалаху в закритому тиглі — на дві групи. В умовному позначенні дизельного палива марки Л зазна­чається масова частка сірки і температура спалаху в закритому тиглі, а дизельного палива марки 3 — частка сірки і температу­ра застигання. Для прикладу: умовне позначення дизельного літнього палива з масовою часткою сірки до 0,10% і температу­рою спалаху 40°С – Паливо дизельне Л-0,10-40 за ДСТУ 3868-99; умовне позначення дизельного зимового палива з масовою част­кою сірки до 0,20% і температурою застигання мінус 25 % — Паливо дизельне Л-0,20-(-25) за ДСТУ 3868-99

Держстандарт України наказом від 25.10.1999 р. №2910 відно­вив в Україні чинність міждержавного стандарту ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» скасованого рані­ше. Викликано це тим, що за низькотемпературними власти­востями паливо дизельне марки 3, що виробляється за ДСТУ 3868-99, не задовольняє експлуатаційні вимоги техніки, яка за­стосовується Міністерством Оборони України. За ГОСТ 305-82_ виробляється дизельне паливо трьох марок: зимове — 3, літнє — Л та арктичне — А (изьк. 3.18).

Відповідно до стандарту, при умовному позначенні літнього палива вказується граничний вміст сірки і температура спала­ху, допустимі для даного палива. Наприклад: Паливо дизельне, Л-0,2-40 ГОСТ 305-82.При позначенні зимових палив замість температури спалаху вказується температура застигання, наприклад:

Паливо дизельне, 3-0,2 мінус 35 ГОСТ 305-82.

При позначенні арктичних палив вказується тільки граничний вміст сірки, наприклад:

Паливо дизельне, А-0,4 ГОСТ 305-82.

Із середини 70-х років в умовах зростаючої диспропорції між приростом видобутку нафти і збільшенням потреби в дизель­ному паливі у багатьох країнах, і в нашій зокрема, були прове­дені роботи по розширенню ресурсів цього палива за рахунок підвищення температури кінця кипіння його на 25-30 °С. З’яви­лось дизельне паливо обважненого фракційного складу (УФС) яке виготовляється ВАТ «Херсоннафтопереробка» і «Нафтохімік Прикарпаття» за ТУ 38.601-53-2-93 (изьк. 3.19).

Паливо виготовляється трьох марок:

УФС — для експлуатації при температурі навколишнього повітря 5 °С і вище;

УФСПІ — з депресорною присадкою для експлуатації при тем­изько ок навколишнього повітря мінус 5 °С і вище;

УФСШ — з депресорною присадкою для експлуатації при температурі навколишнього повітря мінус 15 °С і вище.

За вмістом сірки палива поділяються на підгрупи:

I — масова частка сірки не більше 0,2 %;

II — масова частка сірки не більше 0,5 %;

III — масова частка сірки не більше 1,0%.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Період затримки горіння, цетанове число | Асортимент зарубіжних дизельних палив

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 598; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.