Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Будова бухгалтерського рахунка


Відомо, що процес виробничо-фінансової діяльностї підприємства передбачає проведення великої кількості різноманітних господарських операцій, які після відповідного документального осмислення потрібно рознести (відобразити, провести) на відповідних бухгалтерських рахунках шляхом подвійного запису. На даному етапі вивчення обліку нам необхідно вивчити будову бухгалтерського рахунку, набути вміння відобразити господарські операції.

Отже, рахунок в обліку призначений для реєстрації, групування однорідних операцій. Слід зазначити, що рахунки, як і інші складові методу бухгалтерського обліку, мають свою історію. Спочатку їх розглядали як спосіб підрахунку чогось: грошей, сировини, матеріалів тощо і того, хто підраховує, називали рахівником. Згодом того, хто вів рахункові книги, почали називати бухгалтером - від нім. ВисН — книги і Наїіеп — тримати.

Сьогодні призначення бухгалтерського рахунку розглядається значно ширше. Бухгалтерський рахунок — складова системи обліку яка систематизує (групує, узагальнює) об'єкти обліку.

Бухгалтерський рахунок за своєю структурою - це двочастин таблиця. Ліва частина має назву дебет; права - кредит. «Дебет походить від латинського «іїеЬеІ», що означає «винен» або «мати «одержати»; «кредит» — від латинського «сгеіїо» - «вірити» а( «довіряти». Проте зараз це умовні назви частин, які виражають збільшення або зменшення об'єкта, що відображається на рахунку.

Зовнішньо кожний рахунок (незалежно від причетності до активні чи пасиву балансу) має вигляд, показаний на рис. .1.

Рахунок № ... назва

Дебет___________________________________Кредит

 

Рис. 1. Схематична будова бухгалтерського рахунка

 

Проте, щоб розглянути конкретно будову та порядок проведення господарської операції набухгалтерському рахунку, необхідно перейти до конкретної класифікації рахунків в обліку.

4.2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.

Бухгалтерські рахунки відкриваються як для активних, так і пасивних статей балансу. Іншими словами, рахунки, на яких відображають об'єкти, що віднесені до активу балансу, в обліку називають активними, відповідно, рахунки, на яких відображають об'єкти, що належать до пасиву балансу, в обліку називають пасивними.Отже,за причетністю до балансу рахунки поділяють на активні та пасивні. Трохи далі розглянемо рахунки, які несуть зміст одночасно активу і пасиву, тому називаються активно-пасивними.

Розглянемо схематичну будову бухгалтерських рахунків. Як уже йшлося в попередньому параграфі, за своєю зовнішньою формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних: ті й інші мають дебетову (д-ву) і кредитову (к-ву) частини, використовуються для окремого обліку руху об'єктів. Відрізняються активні і пасивні ра­хунки своїм економічним змістом, оскільки перші призначені для обліку засобів (активів), а другі — для обліку джерел (пасивів).

У зв'язку з цим дебет та кредит активних і пасивних рахунків мають різне значення. Так, на активних рахунках за дебетом об­ліковується збільшення, а за кредитом — зменшення. На пасивних рахунках навпаки: за дебетом зменшення, за кредитом. — збільшення. Слід зауважити, що такий порядок не просто «видумано». Він зумовлений тим, що ліва частина балансу — актив, тому на активних рахунках за дебетом (ліва частина рахунку) відображається збільшення, відповідно права частина балансу — пасив, тому на пасивних рахунках збільшення відображається на правій частині рахунку — за кредитом.

Отже,бухгалтерський рахунок — це таблиця, де фіксується залишок об'єкта, що обліковується, на початок певного періоду, зміни

Проаналізуємо проведені записи на рахунку № ЗО «Каса». Отже, сальдо (залишок) на рахунку на початок звітного періоду становить 100 грн. Протягом дня в касі відбувалися зміни - збіль­шення та зменшення. Такі зміни на бухгалтерському рахунку прийнято називати оборотами. У нашому випадку збільшення на рахунку, Іншими словами — дебетовий оборот (надходження готівки в касу впродовж дня), становили разом 3000грн; відпо­відно зменшення на рахунку — кредитовий оборот (видача готівки з каси протягом дня), становили 1 700 грн. Після завершення усіх операцій (наприкінці дня) необхідно визначити сальдо. У нашому випадку воно становить 1 400 грн (100 + 3 000 - 1 700).

Таким чином, на активному рахунку сальдо(залишок на кінець звітного періоду) визначається так; до початкового (обов'язково лише дебетового сальдо) додають дебетові обороти, віднімають кредитові обороти.

Отже, на активному рахунку можливе сальдо (залишок)ли-ше за дебетом, в іншому випадку його просто немає, оскільки, як у нашому прикладі, гроші в касі або є, або їх немає.

Розглянемо паралельно схему пасивного рахунку також на конкретному прикладі.

Приклад. Припустімо, статутний капітал підпри­ємства на початок звітного періоду становить 50 000 грн. Протягом місяця відбулось: 1) поповнення статутного капіталу за рахунок невикористаного прибутку підпри­ємства на суму 5 000 грн; 2) зменшення статутного ка­піталу за рахунок виходу одного Із засновників, частка якого в статутному капіталі становила 10 000 грн; 3) збільшення статутного капіталу через індексацію (збільшення вартості) основних засобів на суму 5 000 грн.

Відобразимо наведені операції на пасивному рахунку «Статутний капітал».

Проаналізуємо ситуацію на нашому пасивному рахунку. Отже, початкове сальдо є кредитовим (дебетового сальдо на пасивному рахунку бути не може). Поповнення статутного капіта­лу (збільшення на пасивному рахунку) відображається за кредитом. У нашому випадку сума кредитового обороту становила 11 000 грн (5 000 + 6 000). Зменшення статутного капіталу, як і на будь-якому Іншому пасивному рахунку, відображається за де­бетом. У нашому прикладі сума дебетового обороту становить 10 000 грн. Кінцеве сальдо визначено в сумі 51 000 грн (50000+ 11000- 10000).

 

Для того, щоб, вивести сальдо на пасивному рахунку, потрібно: до початкового (обов'язково кредитового) сальдо до­дати збільшення (кредитові обороти), відняти зменшення (дебетові обороти).Таким чином, методика визначення залишку на активних і пасивних рахунках є протилежною. Це зумовлено (як уже наголошу­валося) причетністю об'єктів обліку на активних і пасивних рахунках до балансу.

Як мн вже згадували, є ще й активно-пасивні рахунки. Це такі рахунки бухгалтерського обліку, які мають ознаки як активних, так і пасивних рахунків. Відповідно ці рахунки можуть мати сальдо дебетове, кредитове та дебетове і кредитове одночасно, тобто розгорнуте. До таких рахунків належать, як правило, рахунки обліку розрахунків. Річ у тім, що за результатами розрахунків, наприклад із постачальниками, підприємство з Іншими підприємствами має різну заборгованість (дебіторську, коли підприємству винен постачальник, та креди­торську, коли підприємство заборгувало постачальникові), то­му дебетове сальдо на такому рахунку відносять до активу балансу, а кредитове - до пасиву. Тому це і є активно-пасивний рахунок.

3. Відображення господарських операцій на рахунках.

Знаючи схематичну будову бухгалтерських рахунків, освоїмо методику проведення (відображення на рахунках) господарсь­ких операцій.

Насамперед потрібно знати, що відкривається рахунок в обліку і є відкритим доти, доки на ньому рахується залишок(сальдо) відповідних активів чи пасивів, що тут обліковуються, Коли відкривають бухгал­терський рахунок, сальдо початкового немає, оскільки цей об'єкт поки що не був задіяним в обліку. Після проведення господарської операції відповідний первинний документ, що свідчить про факт її здійснення, е підставою для віднесення суми на відповідні бухгалтерські рахунки.

 

Таким чином, протягом звітного періоду, як правило, місяця, на рахунках відображають господарські операції. Іншими словами, в обліку здійснюють бухгалтерські запаси (проведення) одразу на двох взаємопов'язаних рахунках. Такий взаємозв'язок в обліку назива­ється кореспонденцією. Наприкінці місяця на кожному рахунку підраховують суми дебетових та кредитових оборотів ї визначають кінцеве сальдо.

Отже, схема відображення господарських операцій на бух­галтерських рахунках є загальною, проте слід пам'ятати про активні, пасивні рахунки та порядок відображення збільшення І зменшення об'єктів обліку на них.

Наведемо приклад кількох господарських операцій, проведемо їх шляхом подвійного запису на кореспондуючих (взаємопов'язаних) рахунках, обчислимо суми оборотів, визначимо кінцеве сальдо та складемо змінений баланс.

 

Приклад

Початковий баланс підприємства (на 01.03.02 р.);

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума Назва статті Сума
Основні засоби Виробничі запаси Незавершеневиробництво Каса Поточний рахунок у банку Статутний капітал Резервний капітал Прибуток Розрахунки за товари, роботи, послуги Розрахунки з оплати праці
БАЛАНС БАЛАНС

Відкриємо бухгалтерські рахунки (у формі так званих літачків) за даними наведеного балансу. Для цього внесемо початкові сальдо за даними наведеного балансу та проведемо операції, зміст яких подано нижче.

 

Д-т Рах. № 10 «Основні засоби» К-тД-т Рах. № 20«Виробничізапаси» К-т

!

С-до на 01.03:10000 ! С-до на 01.03:15000 !

! ! 3) 5000

5) 10000 ! Оборот 2500 ! 5000

Оборот 10000 !

С-до на 31.03: 20000 С-до на 31.03.:12500 !

За березень на підприємстві відбулися такі госпо­дарські операції:

1) Із поточного рахунку в банку надійшла готівка в касу підприємства на виплату зарплати в сумі 2 000 грн.(За цією гос­подарською операцією відбулося збільшення на рах. № ЗО «Каса» за рахунок зменшення коштів на рах. М ЗІ «Поточ­ний рахунок», унаслідок цього на відкритих рахунках опера­цію рознесено відповідно за дебетом рах. * Каса» та кредитом рах. «Поточний рахунок». Отже, ці два рахунки є взаємо пов'язані, тобто кореспондуючі,а проведена таким чином операція називається кореспонденцією рахунків).

2) Проведено виплату заробітної плати працівникам під­приємства з каси в сумі 2 000 грн.(Зо цією операцією відбулося зменшення коштів на рах. № ЗО «Каса» та зменшення заборгованості перед працівниками з невиплаченої зарплати, тобто зменшення нарах. № 66 «Розрахунки з оплати праці». На рахунках, наведених у цьому прикладі, відображено цю кореспонденцію).

3) Списано виробничі запаси на потреби виробництва на суму 5 000 грн. (Зацією операцією зменшилася сума виробничих запасів та відповідно зросла сума незавершеного виробництва. Цю кореспонденцію також відображено на наведених рахунках).

4) Проведено збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу підприємства на суму 2 000 грн.(Див. корес­понденцію на наведених рахунках).

5} Проведено збільшення статутного капіталу за рахунок внесення основних засобів засновниками підприємства на суму 10 000 грн.(Див. кореспонденцію).

6) Проведено поповнення резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства на суму 4 000 грн.(Див. кореспонденцію).

7) Перераховано з поточного рахунку в банку частину суми заборгованості за товари, роботи, послуги — 2 000 грн.(Див. корес­понденцію).

8) Придбано від постачальників виробничі запаси на суму 2 500 грн.(Див. кореспонденцію).

Таким чином, після проведення усіх наведених господарських операцій на кожному рахунку було підраховано суми оборотів та визначено залишки на кінець звітного періоду.

А тепер за даними кінцевих сальдо складемо вже змінений баланс станом на ЗІ березня:

актив ПАСИВ
Назва статті Сума Назва статті Сума
Основні засоби Виробничі запаси Незавершене виробництво Каса Поточний рахунок у банку 20000 125ОО   - Статутний капітал Резервний капітал Прибуток Розрахунки за товари, роботи, послуги Розрахунки з оплати праці І3500
БАЛАНС БАЛАНС

 

4. План рахунків бухгалтерського обліку.

Усі рахунки обліку систематизовано у Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Отже, План рахунків — це згрупований перелік можливих рахунків, на яких знаходять відображення всі господарські операції, активи та пасиви підприємства.

Рахунки, на яких обліковують однорідні види об'єктів обліку, у Плані рахунків об'єднані у класи (розділи). Таких класів - десять, кожен із них має своє кодове позначення: від 0 до 9.

Коди (номери) і найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) та субрахунків (рахунків другого порядку) у Плані рахунків бухгалтерського обліку наведені за десятковою системою. Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синте­тичного рахунку, третьою — номер субрахунку. При цьому код класу і код синтетичного рахунку, тобто перші дві цифри, - це той мінімум, який повинен застосовуватись для відображення (проведення в обліку) господарських операцій.

Далі необхідно розглянути сутність таких видів бухгалтерських рахунків, як синтетичні та аналітичні. Така класифікація пов'язана з рівнем деталізації отриманих показників.

Синтетичні рахунки подають узагальнені відомості, аналітичні — служать (відкриваються в межах синтетичного рахунку) для деталізації об'єктів, що обліковуються на синтетичних рахунках.

Окрім цього, у структурі бухгалтерського синтетичного рахунку виділяють субрахунки -.складові рахунку, які деталізують однорідні підгрупи об'єкта, що обліковується на синтетичному рахунку.

Щоб узагальнити інформацію про синтетичний, аналітичний ра­хунок та субрахунок, оберемо для прикладу синтетичний рахунок № 20 «Виробничі запаси» і розглянемо його за допомогою схеми (рис.2).

Слід зауважити, що Планом рахунків не на всіх рахунках перед­бачено субрахунки. У разі, якщо Планом рахунків не передбачено суб-рахунокдля певного видуактивїв чи пасивів, а підприємство вважає за необхідне виділити в обліку цей вид, воно може ввести додатковий субрахунок, використовуючи для цього наступні цифри. Наприклад, ра­хунок № 28 «Товари» може бути доповнений субрахунком № 286 «Товари на відповідальному зберіганні». Якщо на синтетичному рахунку в Плані рахунків не передбачено субрахунків, то аналітичні рахунки відкриваються в межах синтетичних за відповідними об'єктами обліку.

Отже, усі рахунки згруповано в окремі класи. Таке групування є прив'язаним до структури балансу таким чином: показники рахунків 1 —3 класів виступають в активі балансу; рахунки 4—6 класів - у пасиві. Рахунки 7-го та 9 класів не виступають у балансі, оскільки методика обліку доходів та витрат передбачає згортання цих рахунків на загальний фінансовий результат.

Розглянемо зміст рахунків кожного класу зокрема.

Рахунки 1-го класу * Необоротні активи» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгостро­кових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зношуваності (амортизації) необоротних активів.

Рахунка 2-го класи «Запаси» використовуються для узагаль­нення інформації про наявність та рух предметів праці, що належать підприємству, призначені для потреб виробництва, іншого вико­ристання.

Рахунки 3-го класу «Грошові засоби, розрахунки та інші активи» призначено для узагальнення інформації та наявності і руху грошових засобів (у національній та іноземній валютах у касах, на по­точному та інших рахунках у банках), грошових документів, короткотермінових векселів одержаних та фінансових інвестицій, дебі­торської заборгованості, резерву сумнівних боргів та витрат майбут­ніх періодів.

Рахунки 4-го класу «Власний капітал та забезпечення зобов'язань» призначено для узагальнення інформації про стан та рух грошових засобів різних видів власного капіталу— статутного, пайо­вого, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Рахунки 5-го класу «Довготермінові зобов'язання» передбачені для обліку даних та узагальнення інформації про: забор­гованість підприємства банкам за довготерміновими позиками; заборгованість за виданими довготерміновими векселями та об­лігаціями.

Рахунки 6-го класу «Поточні зобов'язання» призначено для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу (року), тобто протягом дванадцяти місяців Із дати балансу. На рахунках цього класу ведеться облік короткотермінових позик банку, довготермінових зобов'язань, які стали поточною заборгованістю з терміном погашення на дату балансу не більше ніж дванадцять місяців; короткотермінових векселів виданих; розрахунків із постачальниками і підрядниками; розрахунків за податками і платежами; за страхуванням; з оплати праці; з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

Рахунки 7-го класу «Доходи І результати діяльності» передбачено для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Рахунок № 79 «Фінансові результати» серед усіх рахунків сьомого класу е тим рахунком, на який у кінці звітного періоду (як правило, кварталу, року) списують усі одержані доходи, зафіксовані в обліку на Інших рахунках цього класу, а також усі витрати з рахунків 9-го класу. Таким чином, тут відбувається відображення формування |: фінансового результату від звичайної та надзвичайної діяльності !' підприємства і жоден із перелічених рахунків не виступає самостійно в |. балансі, оскільки чистий фінансовий результат Із рахунку № 79 пере-|:роситься на рахунок № 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збит-I ки)», який виступає в балансі зі сумою чистого фінансового результату. Рахунки 8-го класу «Витрати за елементами» передба-Іі для узагальнення інформації про затрати підприємства протягом Цвітного періоду.

Слід зауважити, що 8-й клас використовують у своєму робочому Плані рахунків не всі підприємства. Інструкцією передбачено його використання для спрощеної форми обліку та для організації обліку витрат із детальним аналізом за елементами.

 

Рахунки 9-го класу «Витрати діяльності» призначенодля обліку собівартості реалізованихпродукції, товарів, послугтощо. Тут обліковуються витрати від операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій (затверджено наказом № 291Міністерства фінансів України від ЗО.111999р.)

 
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
  Клас 1. Необоротні активи  
  Основні засоби     земельні ділянки   Усі види діяльності  
  капітальні витрати на поліпшення земель  
  будинки та споруди  
  машини та обладнання  
  транспортні засоби  
  Інструменти, прилади та інвентар  
  робоча і продуктивна худоба  
  багаторічні насадження  
  інші основні засоби  
  Інші необоротні матеріальні активи     бібліотечні фонди   Усі види діяльності
  малоцінні необоротні матеріальні активи  
  тимчасові (не титульні) споруди  
  Природні ресурси  
  Інвентарна тара  
  Предмети прокату  
  інші необоротні матеріальні активи  
  Нематеріальні активи     права користування природними ресурсами   Усі види діяльності  
  права користування майном  
  права на знаки для товарів І послуг  
  права на об'єкти промислової власності  
  Авторські та суміжні з ними права  
  Гудвіл  
  Інші нематеріальні активи  
  Знос необоротних ЛКІИВІВ     знос основних засобів   Усі види діяльності  
  знос інших необоротних матеріальних активів  
  знос нематеріальних активів  
  Довгострокові фінансові інвестиції     інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі   Усі види діяльності  
  інші інвестиції пов'язаним сторонам  
  інвестиції непов'язаним сторонам  
  Капітальні інвестиції     капітальне будівництво   Усі види діяльності  
  придбання (виготовлення) основних засобів  
  придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  
  придбання (створення) нематеріальних активів  
  формування основного стада  
  Довгострокова дебіторська заборгованість     заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду   Усі види діяльності  
  довгострокові векселі одержані  
  інша дебіторська заборгованість  
  Відстрочені податкові активи       за видами відстрочених податкових активів   Усі види діяльності  
  Інші необоротні активи       за видами активів   Усі види діяльності  
  Негативний гудвіл       за видами об'єктів інвестування   Усі види діяльності  
Клас 2. Запаси  
  Виробничі запаси     сировина й матеріали   Усі види діяльності  
  купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  
  Паливо  
  тара й тарні матеріали  
  будівельні матеріали  
  матеріали, передані в переробку  
  запасні частини  
  матеріали сільськогосподарського призначення  
  Інші матеріали  
  Тварини на вирощуванні та ІІДІОДІВЛІ     молодняк тварин на вирощуванні   Сільське господарство, підприємства . інших галузей з підсобним сільськогоспо­дарським виробництвом  
  тварини на відгодівлі    
  Птиця  
  Звірі  
  Кролі  
  сім'ї бджіл  
  доросла худоба, що вибракувана з основного стада  
  худоба, що прийнята від населення для реалізації  
  Малоцінні та швидкозношувані предмети       за видами предметів   Усі види діяльності  
  Виробництво       за видами виробництва   Усі види діяльності  
  Брак у виробництві       за видами продукції   Галузі матеріального виробництва  
  Напівфабрикати       за видами напівфабрикатів   Промисловість  
  Готова продукція       за видами готової продукції   Промисловість, сільське госпо­дарство та ін.  
Продукція сільськогосподарського виробництва   за видами продукції   Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
  Товари     товари на складі   Усі види діяльності  
  товари в торгівлі  
  товари на комісії  
  тара під товарами  
  торгова націнка  
    ........................            
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи  
Каса   ЗОЇ   каса в національній валюті   Усі види діяльності  
  каса в іноземній валюті  
  Рахунки в банках     поточні рахунки в національній валюті   Усі види діяльності  
  поточні рахунки в Іноземній валюті  
  інші рахунки в банку в національній валюті  
  інші рахунки в банку в іноземній валюті      
    ........................            
  Інші кошти     Грошові документи в національній валюті   Усі види діяльності  
  грошові документи в іноземній валюті  
  грошові кошти в дорозі в національній валюті  
  грошові кошти в дорозі в іноземній валюті  
  Короткострокові векселі одержані     короткострокові векселі, одержані в національні валюті   Усі види діяльності  
  короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті  
  Поточні фінансові Інвестиції     Еквіваленти грошових коштів   Усі види діяльності  
  інші поточні фінансові інвестиції  
  Розрахунки з покупцями та замовниками     Розрахунки з вітчизняними покупцями   Усі види діяльності  
  Розрахунки з Іноземними покупцями  
  Розрахунки з різними дебіторами     Розрахунки за виданими авансами   Усі види діяльності  
  Розрахунки з підзвітними особами  
  Розрахунки за нарахованими доходами  
  Розрахунки за претензіями  
  Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків  
  Розрахунки за позиками членам кредитних спілок  
  Розрахунки з іншими дебіторами  
  Резерв сумнівних боргів       за дебіторами   Усі види діяльності  
  Витрати майбутніх періодів       за видами витрат   Усі види діяльності  
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань  
  Статутний капітал       за видами капіталу   Усі види діяльності  
  Пайовий капітал       за видами капіталу   Кооперативні організації, кредитні спілки  
  Додатковий капітал     емісійний дохід   Усі види діяльності  
  Інший вкладений капітал  
  дооцінка активів  
  Безоплатно одержані необоротні активи  
  інший додатковий капітал  
    резервний капітал       4 за видами капіталу   Усі види діяльності  
        прибуток нерозподілений   Усі види діяльності  
прибутки   447.   непокриті збитки  
Непокриті збитки     прибуток, використаний у звітному періоді
  Вилучений капітал     Вилучені акції   Усі види діяльності  
      вилучені вклади й паї  
      інший вилучений капітал  
  Неоплачений капітал       за видами капіталу Усі види діяльності  
        забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності  
майбутніх витрат і     додаткове пенсійне забезпечення
платежів     забезпечення гарантійних зобов'язань
  забезпечення інших витрат і платежів  
  Цільове фінансування і цільові надходження       за об'єктами фінансування   Усі види діяльності  
  Страхові резерви     резерви незароблених премій   Усі види діяльності  
  резерви збитків  
  інші страхові резерви  
  частка перестраховиків у резервах незароблених премій  
  частка перестраховиків у резервах збитків  
  частка перестраховиків в інших страхових резервах  
  результат зміни резервів незароблених премій  
49*   результат зміни резервів збитків  
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
  Довгострокові позики     довгострокові кредити банків у національній валюті   Усі види діяльності  
  довгострокові кредити банків в іноземній валюті      
  Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті      
  Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті      
  інші довгострокові позики в національній валюті      
  інші довгострокові позики в іноземній валюті      
  Довгострокові векселі видані     довгострокові векселі, видані в національній валюті   Усі види діяльності  
  Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті      
  Довгострокові зобов'язання за облігаціями     зобов'язання за облігаціями   Усі види діяльності  
  премія за випущеними облігаціями      
  дисконт за випущеними облігаціями      
  Довгострокові зобов'язання з оренди     зобов'язання з фінансової оренди   Усі види діяльності  
  зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів  
  Відстрочені податкові зобов'язання       за видами зобов'язань   Усі види діяльності  
  Інші довгострокові зобов'язання       за видами зобов'язань   Усі види діяльності  
       
       
       
       
  Клас 6. Поточні зобов'язання
  Короткострокові зобов'язання     короткострокові кредити банків у національній валюті   Усі види діяльності  
  короткострокові кредити банків в іноземній валюті  
  Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті  
  Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті  
      прострочені позики в національній валюті  
      прострочені позики в іноземній валюті  
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями     поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті   Усі види діяльності  
      поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті  
    короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності  
короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності  
  Розрахунки з іноземними постачальниками  
Розрахунки з податками й платежами   Розрахунки за податками   Усі види діяльності  
  Розрахунки за обов'язковими платежами  
  податкові зобов'язання  
  Податковий кредит  
  Розрахунки за страхуванням   за пенсійним забезпеченням   Усі види діяльності  
  за соціальним страхуванням  
  за страхуванням на випадок безробіття  
  за Індивідуальним страхуванням  
  за страхуванням майна  
  Розрахунки з оплати праці   Розрахунки за заробітною платою   Усі види діяльності  
  Розрахунки з депонентами  
  Розрахунки з учасниками   Розрахунки за нарахованими дивідендами   Усі види діяльності  
  Розрахунки за Іншими виплатами  
  Розрахунки за іншими операціями   Розрахунки за авансами одержаними   Усі види діяльності  
  внутрішні розрахунки  
  внутрішньогосподарські розрахунки  
  Розрахунки за нарахованими відсотками  
  Розрахунки з Іншими кредиторами  
  Доходи майбутніх періодів     За видами доходів   Усі види діяльності  
Клас 7. Доходи і результати діяльності  
  Доходи від реалізації   дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності    
   
  дохід від реалізації товарів  
  дохід від реалізації робіт і послуг  
  вирахування з доходу  
  Інший операційний дохід   дохід від реалізації іноземної валюти   Усі види діяльності  
          дохід від реалізації інших оборотних активів  
        7ІЗ   дохід від операційної оренди активів  
          дохід від операційної курсової різниці  
          одержані штрафи, пені, неустойки  
          відшкодування раніше списаних активів  
          дохід від списання кредиторської заборгованості  
          одержані гранти та субсидії  
          інші доходи від операційної діяльності  
  Дохід від участі в капіталі     дохід від інвестицій в асоційовані підприємства   Усі види діяльності  
          дохід від спільної діяльності  
          дохід від інвестицій в дочірні підприємства  
  Інші фінансові     дивіденди одержані   Усі види діяльності  
    доходи     відсотки одержані  
          інші доходи від фінансових операцій  
  Інші доходи     дохід від реалізації фінансових інвестицій   Усі види діяльності  
          дохід від реалізації необоротних активів  
          дохід від реалізації майнових комплексів  
          дохід від неопераційної курсової різниці  
          дохід від безоплатно одержаних активів  
          інші доходи від звичайної діяльності  
  Надзвичайні доходи     відшкодування збитків від надзвичайних подій   Усі види діяльності    
          інші надзвичайні доходи  
  Страхові платежі       За видами страхування   Страхова діяльність  
  .........................            
.........................      
Фінансові результати     результат основної діяльності   Усі види діяльності  
  результат фінансових операцій  
79З   результат іншої звичайної діяльності  
  результат надзвичайних подій  
Клас 8. Витрати за елементами
Матеріальні витрати     витрати сировини й матеріалів   Усі види діяльності  
  витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів  
  витрати палива й енергії  
  витрати тари й тарних матеріалів  
  витрати будівельних матеріалів  
  витрати запасних частин  
  витрати матеріалів сільськогосподарського призначення  
  витрати товарів  
  інші матеріальні витрати  
Витрати на оплату праці     виплати за окладами й тарифами   Усі види діяльності  
  премії та заохочення  
  компенсаційні виплати  
  оплата відпусток  
  оплата Іншого невідпрацьованого часу  
  інші витрати на оплату праці  
  Відрахування на соціальні заходи     відрахування на пенсійне забезпечення   Усі види діяльності  
  відрахування на соціальне страхування  
  Страхування на випадок безробіття  
  відрахування на індивідуальне страхування  
Амортизація     Амортизація основних засобів   Усі види діяльності.  
  Амортизація інших необоротних матеріальних активів  
  Амортизація нематеріальних активів  
  Інші операційні витрати       За видами затрат   Усі види діяльності  
  Інші затрати       За видами витрат   Усі види діяльності  
.........................      
.........................      
.........................      
.........................      
Клас 9. Витрати діяльності  
  Собівартість реалізації     собівартість реалізованої готової продукції   Усі види діяльності  
  собівартість реалізованих товарів      
  собівартість реалізованих робіт і послуг      
  Загальновиробничі витрати       за видами витрат   Усі види діяльності  
  Адміністративні витрати       за видами витрат   Усі види діяльності  
  Витрати на збут       за видами витрат   Усі види діяльності  
  Інші витрати операційної діяльності       витрати на дослідження І розробки   Усі види діяльності    
  собівартість реалізованої іноземної валюти  
  собівартість реалізованих виробничих запасів  
  сумнівні та безнадійні борги  
  втрати від операційної курсової різниці  
  втрати від знецінення запасів  
  нестачі І втрати від псування цінностей  
  визнані штрафи, пені, неустойки  
  інші витрати операційної діяльності  
  Фінансові витрати     відсотки за кредит   Усі види діяльності  
          інші фінансові витрати  
  Втрати від участі в капіталі     втрати від інвестицій в асоційовані підприємства   Усі види діяльності  
  втрати від спільної діяльності  
  втрати від інвестицій в дочірні підприємства  
  Інші витрати     собівартість реалізованих фінансових інвестицій   Усі види діяльності  
  собівартість реалізованих необоротних активів  
  собівартість реалізованих майнових комплексів  
  втрати від коопераційних курсових різниць  
  уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій  
  списання необоротних активів  
  інші витрати звичайної діяльності  
  виплати страхових сум та страхових відшкодувань  
  перестрахування  
    Податки та прибутки       податки на прибуток від звичайної діяльності   Усі види діяльності    
  податки на прибуток від надзвичайних подій  
  Надмичайиі витрати     втрати від стихійного лиха   Усі види діяльності  
  втрати від техногенних катастроф і аварій  
  інші надзвичайні витрати  
Клас 0. Позабалансові рахунки  
  Орендовані необоротні активи       за видами активів   Усі види діяльності  
  Активи на відповідальному зберіганні     устаткування, прийняте для монтажу   Усі види діяльності  
  Матеріали, прийняті для переробки  
  матеріальні цінності на відповідальному зберіганні  
  товари, прийняті на комісію  
  майно в довірчому управлінні  
  Контрактні зобов'язання       за видами зобов'язань   Усі види діяльності  
  Непередбачені активи й зобов'язання     непередбачені активи   Усі види діяльності  
  непередбачені зобов'язання  
  Гарантії та Забезпечення надані       за видами гарантій та забезпечень наданих   Усі види діяльності  
  Гарантії та забезпе­чення отримані       за видами гарантій та забезпечень отриманих   Усі види діяльності  
  Списані активи     списана дебіторська заборгованість   Усі види діяльності  
  невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей  
  Бланки суворого обліку       за видами бланків   Усі види діяльності  
                             

Основні терміни та визначення.

Активні рахунки — рахунки, кожен з яких призначений для обліку руху окремого виду господарських засобів.

Активно-пасивні рахунки — рахунки, призначені для обліку таких розрахунків підприємства з іншими підприємствами та організаціями, характер яких може змінюватися: чи підприємство заборгувало іншим організаціям, чи організації заборгували йому.

Дебет — умовне позначення лівої частини рахунка, лівий бік таблиці рахунка. У дебеті активних рахунків показують початковий

залишок І збільшення засобів. У дебеті пасивних рахунків відобра­жається зменшення пасивів.

Дебетувати — робити запис у лівій частині бухгалтерського рахунка.

Залишок — різниця між підсумковими сумами обох частин бухгалтерського рахунка. Бухгалтерський рахунок може мати дебетовий чи кредитовий залишок.

Кредит — умовне позначення правої частини рахунка, правий бік таблиці рахунка. У кредиті пасивних рахунків відображають почат­ковий залишок і збільшення джерел засобів, а в кредиті активних рахун­ків — зменшення засобів.

Пасивні рахунки — рахунки, кожен з яких призначений для обліку руху окремого джерела господарських засобів.

Рахунок бухгалтерського обліку — спосіб групування здійснюваних господарських операцій за економічно однорідними ознаками для поточного відображення наявності і руху окремих видів майна, джерел його утворення, господарських процесів і результатів діяльності.

Сальдо — залишок на рахунку бухгалтерського обліку госпо­дарських засобів або джерела їх формування.

План рахунків — згрупований перелік можливих рахунків, на яких знаходять відображення всі господарські операції, активи та паси-! ви підприємства.

Субрахунки - складові рахунку, які деталізують однорідні під­групи об'єкта, що обліковується на синтетичному рахунку.

 

Питання для самоконтролю

1, Поясніть будову бухгалтерських рахунків.

2, Дайте характеристику активних рахунків та методики визначення сальдо на них.

3, Дайте характеристику пасивних рахунків та методики визначення сальдо на них.

4, Обгрунтуйте суть активно-пасивних бухгалтерських рахунків.

5, Що таке кореспонденція бухгалтерських рахунків?

6, Поясніть структуру та взаємообумовленість Плану бухгалтерських рахун­ків із балансом.

7, Обгрунтуйте суть синтетичних та аналітичних бухгалтерських рахунків.

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Лекція

Облік власного капіталу.

 

1. Економічний зміст, класифікація та нормативно-інструктивне забезпечення обліку капіталу.

Капітал підприємства за джерелами формування по­діляється на власний та позиковий. Складовими власного капіталу є: статутний (акціонерний) капітал, додатковий капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Позиковий капітал формується з фінансових кредитів та облі­гаційних позик.

Загалом структуру капіталу -підприємства можна зобразити схематично (рис. .І).

 

Облік статутного капіталу.

Статутний капітал - внески власників (учас­ників, засновників), початково інвестовані в майно підприємства.

Таким чином, статутний капітал є майновою основою діяльності підприємства, він визначає частку кожного учасника в управлінні Підприємством і гарантує дотримання Інтересів його кредиторів.

Слід зазначити, що порядок формування та змін статутного капіталу залежить від форми та виду діяльності підприємства. Най­поширенішою формою підприємницької діяльності є господарські това­риства, що утворюються та функціонують на основі Закону України «Про господарські товариства» (№ 1577-12 від 19.09.1991 р.), із наступними змінами та доповненнями.

Важливим елементом установчих документів е інформація про розмір та порядок формування статутного капіталу.

Відповідно до чинного законодавства України залежно від виду діяльності встановлено розміри статутного капіталу господарських то­вариств (табл. 1).

Таблиця1. Розмір статутного капіталу господарських товариств

Суб'єкти господарської діяльності Розмір статутного капіталу
Акціонерпетовариство Статутний капітал не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробіт­них плат (виходячи із розміру мінімальної зарплати на момент створення товарист­ва. Засновники акці оперного товариства можуть бути держателями акцій на суму не менше ніж 25% статутного капіталу і терміном не менше ніж два роки
Товариство з обмеженоювідповідальністю Розмір статутного капіталу може бути не меншим за суму, еквівалентну 625 міні­мальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної зарплати на момент створення товариства)
Товариство з додатково ювідповідальністю Статутний капітал поділ е ний на частини, визначені установчими документами
Повне товариство Конкретний розмір статутного капіталу не встановлено
Суб'єкти господарської діяльності Розмір статутного капіталу
Інвестиційна компанія Статутний капітал повинен бути не мен­шим за 50 тис. мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру зарплати на момент створення)
Підприємство з іноземними інвестиціями Іноземна Інвестиція в статутному капіталі повинна становити не менше ніж 10%
     

Внески учасників у статутний капітал можуть бути здійснені в таких формах:

• майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цін­ності);

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Бухгалтерський баланс | Виробничий метод

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1255; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.