Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Загальні відомості про транспортні системи різних країн та регіонів світу


Ч1) Загальні відомості про транспортні системи різних країн та регіонів світу. Критерії порівняння транспортних систем різних регіонів – 2 год.

Текст

Науково-технічний прогрес вносить істотні зміни в міжнарод­ний розподіл праці й особливо в характер міжнародної торгівлі, що викликає, поряд зі структурними зрушеннями в товарних потоках, загострення проблем реалізації продукції та транспорт­ного забезпечення. Швидке зростання виробничих потужностей на транспорті відбувається в зв'язку з розширенням попиту на перевізну роботу його на світових товарних ринках, а головне, у результаті нових вимог клієнтури до якості транспортних по­слуг. Відіграє свою роль і необхідність відновлення основного ка­піталу в умовах загострення конкурентної боротьби. Характер­ним результатом НТР на світових транспортних ринках є постій­не зростання конкурентноздатності різних видів транспорту, посилення потенційної можливості їхньої взаємозамінності, розви­ток змішаних (інтермодальних) сполучень. Найбільш гостра конкуренція відбувається на внутрішньоконтинентальних видах транспорту, особливо тоді, коли вони забезпечують доставку ван­тажів до морських портів.

Транспортні системи за своїм технічним рівнем, масштабами, організаційними формами та якістю освоєння транспортних по­токів адаптуються до нових вимог клієнтури, тоді як витрати від­суваються на другий план. Ці нові вимоги пов'язані:

— із диференціацією відправлень, яка підсилюється (зростає потреба в перевезеннях вантажів дрібними партіями);

— із інтернаціоналізацією виробництва;

— із прагненням до підвищення ефективності перевезень з метою протистояти тенденції підвищення капіталоміст­кості транспортного процесу;

— із необхідністю пристосування до структури виробництва й економічних зв'язків, що постійно змінюються;

— із забезпеченням регулярності й ритмічності пасажирських і вантажних перевезень;

— із підвищенням рівня збереження та швидкості доставки вантажів;

— із необхідністю забезпечення безпеки руху при його інтен­сивності, що зростає в умовах значної територіальної кон­центрації населення й виробництва в районах транспорт­них вузлів і вздовж основних транспортних магістралей;— із різким підвищенням вимог до рівня комфортності в па­сажирських перевезеннях;

— із необхідністю врахування екологічного аспекту розвитку транспорту (включаючи питання відчуження території);

— із необхідністю зниження енергоспоживання й ресурсоспоживання в цілому на транспорті та в інших галузях.

Якість транспортного обслуговування набуває особливого значення на стадії постіндустріального розвитку економіки в зв'язку з розвитком міжнародних форм виробничого кооперу­вання.

Усі ці фактори ведуть до зрушень у структурі перевезень у бік випереджального розвитку автомобільного, а також повітряного транспорту, до удосконалювання міжнародних транспортних ко­мунікацій, прискорення оборотності транспортних засобів, інтен­сивного розвитку змішаних без перевантажувальних сполучень, спеціалізації транспортних засобів і послуг, утворення великих спеціалізованих транспортно-розподільних центрів міжнародно­го значення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Функціональне значення транспортної географії | Критерії порівняння транспортних систем різних регіонів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 364; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.