Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної позааудиторної роботи


ЗАНЯТТЯ № 93

ИБ № 3568

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Зав. редакцией С. Д. Крылов

Редакторы Ф. В. Судзиловский, А. Г. Цыбулькин Редактор издательства М. Г. Фомина Художественный редактор О. А. Четверикова Технический редактор Н. К. Петрова Корректор Т. А. Кузьмина

Сдано в набор 11.05.84. Подписано к печати 22.01.85. Формат бумаги 7OxlO0'/i6. Бумага офсетная. Гарнитура тайме. Печать офсетная. Усл. печ. л. 55,25. Усл. кр.-отт. 111,80. Уч.-изд. л. 61,17. Тираж 110000 экз. Заказ 1424. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина», Москва, 103062, Петроверигский пер., 6/8.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государст­венном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

ТЕМА: ПЛЕЧОВА, ЛІКТЬОВА І ПРОМЕНЕВА АРТЕРІЇ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК НА ПЛЕЧІ І ПЕРЕДПЛІЧЧІ. АРТЕРІАЛЬНА СІТКА ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА

Актуальність теми: Вивчення топографії ходу розподілу гілок плечової ліктьової та променевої артерії має практичне значення. Розуміння варіантів розгалужень у світлі їх розвитку. Питання мінливості як результат взаємодії внутрішніх корелятивних відносин в онтогенезі. Варіанти і аномалії судин у зв’язку з філогенезом.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

а) початок, хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози плечової артерії;

б) хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози ліктьової артерії на передпліччі;

в) хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози променевої артерії на передпліччі;

г) артеріальну сітку ліктьового суглоба, формування, значення.

Вміти:

а) відпрепарувати і показати плечову артерію та її гілки;

б)відпрепарувати і показати ліктьову артерію та її гілки на передпліччі;

в) відпрепарувати і показати променеву артерію та її гілки напередпліччі;г) промацати і порахувати пульс на променевій артерії на передпліччі;

д) намалювати схему артеріальної сітки ліктьового суглоба;

е) показати «анатомічну табакерку».

 

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози плечової, променевої і ліктьової артерій;

3. Вивчіть формування артеріальної сітки ліктьового суглоба.

4. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Повторити:

а) скелет вільної частини верхньої кінцівки;

б) м’язи та топографію плеча;

в) м’язи та топографію передпліччя;

г) ліктьовий суглоб;

д) топографію, межі ліктьової ямки.

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Плечова артерія, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Глибока артерія плеча, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

3. Верхня та нижня обхідні ліктьові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Ліктьова артерія, хід, топографія, гілки на передпліччі, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Загальна, передня та задня міжкісткові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Променева артерія, хід, топографія, гілки на передпліччі, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Артеріальна сітка ліктьового суглоба, формування, значення.

8. Схематичне зображення артеріальної сітки ліктьового суглоба.

9. Внутрішньосистемні анастомози гілок плечової, ліктьової і променевої артерій.

10. Міжсистемні анастомози гілок плечової, ліктьової і променевої артерій.

11. Ліктьовий суглоб, кровопостачання.

12. М’язи плеча, групи, кровопостачання.

13. М’язи передньої та бічної поверхонь передпліччя, кровопостачання.

14. М’язи задньої поверхні передпліччя, кровопостачання.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
УЧЕНИЕ О НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ (НЕВРОЛОГИЯ). SYSTEMA NERVOSUM. Центральная нервная система | Обсяг самостійної роботи на занятті. Студенти самостійно працюють з трупним матеріалом

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 192; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 4. Бухгалтерський облік у бюджетних установах його ціль та завдання.
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.