Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Науково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрями

Читайте также:
 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 3. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 4. Адміністративно-командна система та її основні риси.
 5. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 6. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 7. Банківська система України: формування та основні функції
 8. Бульдозери. Конструктивні схеми. Основні механізми
 9. Бюджетний дефіцит: визначення, види, причини виникнення.
 10. Види бідності та їх сутність
 11. Визначення, задачі та принципи екологічного права
 12. Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їхнього подолання.

Значення і загальна характеристика інноваційних процесів.

План

 

1. Значення і загальна характеристика інноваційних процесів.

2. Науково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрями.

3. Організаційний прогрес та його характеристика.

4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

 

 

Інноваційні процеси — це сукупність прогресивних, якісно нових змін, які безперервно виникають у часі й просторі.

Слід розрізняти поняття "новини" і "нововведення". Новини ви­никають як результат інноваційних процесів, як втілення творчої думки людини у певну економіко-виробничу проблему, а впровад­ження новин у господарську практику — це нововведення..

Оцінювання, прийняття і реалізація нових рішень у галузях техні­ки, технології, організаційних форм та методів господарювання ста­новлять суть інноваційних процесів. Інноваційні процеси почина­ються в певних галузях науки, а завершуються у виробництві.

За сферою застосування інноваційні процеси поділяють на такі види:

- технічні новини і нововведення — нові вироби, технології, засоби виробництва;

- організаційні інновації— нові методи і форми організації всіх видів діяльності підприємства, форми суспільного виробництва ;

- економічні інновації — удосконалені методи господарського уп­равління підприємством (прогнозування, планування, фінансу­вання, ціноутворення, мотивація та оплата праці) ;

- соціальні інновації — форми активізації людського фактора в діяльності підприємства (професійна підготовка і підвищення ква­ліфікації персоналу, стимулювання творчої активності, підтриму­вання високого рівня безпеки праці, охорона здоров'я людей, охо­рона довкілля, створення комфортних умов життя) ;

- юридичні нововведення — регулювання всіх видів діяльності під­приємства на основі нових і змінених законів, а також норматив­но-правових документів.

За масштабністю і силою впливу інновації поділяють на локальні й глобальні. Локальні новини сприяють еволюційним перетворенням у діяльності підприємства і неістотно впливають на ефективність його функціонування та розвитку. Глобальні новини здебільшого рево­люційні, тобто принципово нові, що кардинально підвищують ор­ганізаційно-технічний рівень виробництва, забезпечують суттєві по­зитивні зрушення в економічних і соціальних процесах.

 

 

Потенційні можливості розвитку і ефективність виробництва визначаються перш за все науково-технічним прогресом, його темпами і сольно-економічними результатами.

Науково-технічний прогрес (НТП), в буквальному розумінні означає безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки; у широкому суттєво-змістовному значенні -- це постійний процес створення нових і удосконалення застосовуваних технології, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.НТП слід розглядати як систему, що охоплює три взаємопов'язані стадії: науку, техніку, виробництво.

Особливості сучасного НТП:

-- перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспіль­ства;

-- скорочення проміжку від наукового відкриття до його практичної реалізації;

-- випереджаючий розвиток науки;

-- розширення меж охоплення сучасного НТП і масштабність цього процесу.

Будь-яка держава з метою забезпечення високого рівня економі­ки і подолання відставання власного розвитку від розвитку інших країн повинна здійснювати єдину державну науково-технічну полі­тику — цілеспрямовані заходи забезпечення комплексного розвит­ку науки і техніки, упровадження ефективних результатів у практи­ку виробництва. Отже, держава на кожному етапі розвитку визна­чає основні напрями НТП і забезпечує умови для їх здійснення.

Загальні напрями НТП:

-- створення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів праці та кінцевої продукції ;

-- створення нових і поліпшення якості застосовуваних матеріалів ;

-- автоматизація виробництва.

Пріоритетні напрями сучасного НТП розглянемо детальніше.

1. Електронізація народного господарства. Електронізація -- це забезпечення сфер виробництва і суспільного життя високоефектив­ними засобами обчислювальної техніки, новими поколіннями супутникових систем зв'язку тощо.

2. Комплексна автоматизація всіх галузей народного господар­ства. Автоматизація -- це впровадження у виробничі процеси гнуч­ких автоматизованих виробничих систем, промислових роботів, ба­гатоопераційних верстатів з ЧПУ, систем автоматизованого проек­тування, автоматизованих систем управління.

3. Створення і використання нових матеріалів. Такі матеріали мають нові властивості, які широко застосовують у певних галузях і промисловості: надпровідність, радіаційна стійкість, стій­кість до зношення, надчисті матеріали із заданими властивостями.

4. Освоєння принципово нових технологій -- мембранної, лазерної, плазмової, вакуумної, детонаційної.

5. Прискорений розвиток біотехнологїі. Біотехнологія базується на промисловому застосуванні створених живих систем, насамперед мікроорганізмів. Біотехнологія сприяє створенню безвідходних тех­нологій, нарощуванню обсягів виробництва сировини і продоволь­чих ресурсів.

Рівень НТП оцінюється великою кількістю показників, серед яких основними є показники технічного рівня виробництва, що відобра­жають обсяг фактичного впровадження у виробництво досягнень на­уки, техніки, технології, організації праці й управління.

1. Фондоозброєність праці:

 

,грн..

 

 

, грн./чол.,

 

де -- вартість основних виробничих фондів, грн ;

Ч – середньоспискова чи­сельність промислово-виробничого персоналу, чол.

2.Технічна озброєність праці:

 

, грн./чол.

 

де -- вартість активної частини основних виробничих фондів.

3.Електроозброєність праці:

 

, квт-год/чол.

 

де - кількість спожитої електроенергії, квт-год.

Рівень НТП може також характеризуватися допоміжними показ­никами: коефіцієнтами електрифікації, механізації, автоматизації ви­робництва, спожитою на технологічні цілі часткою електроенергії та ін. Інтенсивність інноваційних процесів на виробництві можна оцінити, обчислюючи показники, пов'язані з рухом основних фондів підприємства.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показники та шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів на підприємстві | Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2447; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.