Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прибутки населення і їх диференціація

 

Прибутки населення – це сума коштів, отриманих за певний період часу і призначених для придбання товарів і послуг з метою особистого споживання. Мета державного розподілу і перерозподілу ринкових прибутків – це зменшення різкої диференціації за рівнем прибутків і капіталу. У зв'язку з тим, що в ринковій економіці основна частина споживчих благ реалізується за гроші, рівень споживання населення визначається головним чином рівнем прибутків. Розрізняють номінальний, розпоряджуваний і реальний прибуток.

Номінальний прибуток – це вся сума грошового прибутку, яка не залежить від оподаткування і зміни цін.

Розпоряджуваний прибуток – це сума номінального прибутку після сплати податків.

Реальний прибуток являє собою кількість товарів і послуг, які можна придбати на розпоряджуваний прибуток, тобто реальний прибуток – це розпоряджуваний прибуток з урахуванням рівня цін і інфляції.

Основними каналами надходження прибутків є:

- трудові прибутки робітників – це оплата робочої сили як чинника виробництва, застосовуваного у виробничому процесі;

- підприємницький прибуток – це прибуток, що залишається в розпорядженні суб'єкта підприємницької діяльності після відшкодування понесених матеріальних витрат і виплати відсотків;

- прибутки від власності у вигляді відсотків по вкладах, дивідендів, ренти;

- соціалізовані прибутки – надходять незалежно від трудового внеску. Це виплати із суспільних фондів споживання; трансфертні платежі, що надходять від держави; допомога по безробіттю; виплати по соціальному страхуванню;

- прибутки від тіньової економіки – це сукупність неврахованих, а також протиправних або інших, прирівняних до них видів економічної діяльності.

Абсолютна бідність – це відсутність прибутку як такого або відсутність прибутку, необхідного для забезпечення мінімуму життєвих потреб людини або сім'ї. Абсолютна бідність стосується насамперед таких категорій громадян, як особи без певного місця проживання, безпритульні діти, особи, що не мають статусу вимушених переселенців.

Відносна бідність визначається розміром прибутку нижче бюджету прожиткового мінімуму. Відносна бідність характеризується прибутком, що не перевищує 40 – 60 % середнього прибутку громадян.

Основною складовою грошових прибутків населення є заробітна плата.

Мінімальна заробітна плата – це гарантований державою соціальний мінімум нетарифікованої праці. Функція мінімальної заробітної плати – це мотивація власника робочої сили до участі в трудовій діяльності. Її розмір служить точкою відліку для всіх інших ставок заробітної плати.

Для визначення ступеня нерівності в прибутках використовується крива Лоренца. На горизонтальній осі відкладається частка всієї кількості сімей від 0 до 100 %, на вертикальній – їхні частки в сукупному прибутку. Крива показує фактичний розподіл отриманого прибутку між окремими групами сімей. Чим більший вигин кривої і чим далі вона стоїть від кривої абсолютної рівності, тим більша нерівність у розподілі прибутків, і навпаки.

Однак крива показує тільки грошові прибутки, одержувані населенням від суспільного господарства, не торкаючись натуральних прибутків і трансфертних платежів.

Якщо площу між кривою абсолютної рівності ОF і кривою Лоренца визначимо буквою Т і співвіднесемо її з площею трикутника ОFК, то одержимо показник ступеня нерівності у розподілі, що одержав назву коефіцієнта Джині:

G = Т / ОFК

Іншим способом вивчення диференціації прибутків є розрахунок децильного коефіцієнта. Для цього виділяють дві групи населення: 10 % сімей із найбільшим прибутком і 10 % із найменшим прибутком у розрахунку на одну людину. Відношення показників прибутку першої групи до прибутків другої групи показує диференціацію прибутків у цілому по країні. Як правило, диференціація прибутків не повинна бути більш ніж у 5 – 7 разів.

 

 

прибуток,

% F

 

Е

 
 


Д

С

А В

О К сімей, %

20 40 60 80 95 100

 

Рисунок 8.4 – Крива Лоренца

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття і макроекономічні індикатори рівня життя населення | Соціальна політика держави
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 555; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.