Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Господарська діяльність виробничого кооперативу

Компетенція і повноваження виконавчого директора виробничого кооперативу

Правління виробничого кооперативу може наймати виконав­чого директора для оперативного управління діяльністю підпри­ємства. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.

Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах кон­тракту, який укладає з ним правління кооперативу, і виконує функції відповідно до статуту.

Виконавчий директор відповідальний за свою діяльність пе­ред кооперативом.

У разі відсутності у виробничому кооперативі посади вико­навчого директора кооперативним підприємством керує голова кооперативу.

Якщо членів виробничого кооперативу понад п'ятдесят, у ньо­му може створюватися спостережна рададля контролю за діяль­ністю виконавчого директора кооперативного підприємства.

Спостережна рада обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у складі трьох-п'яти осіб. Член спостереж­ної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії. Порядок обрання членів спостережної ради та її голови, а та­кож порядок діяльності ради встановлюються статутом коопе­ративу.

З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого кооперативу обирається ревізійна комісія,а в ко­оперативі, до складу якого входить менше десяти членів, — ре­візор.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до його статуту. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради виробничого кооперативу.

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів виробничого кооперативу.

Виробничий кооператив відповідно до його статуту самостій­но визначає основні напрямки господарської діяльності, здійс­нює її планування і організацію.

Виробничий кооператив реалізує свою продукцію, надає по­слуги за цінами і тарифами, які встановлює самостійно або на договірній основі, а в передбачених законодавством випадках — за державними цінами і тарифами.

Відносини виробничого кооперативу з іншими підприємства­ми, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності встановлюються на основі договорів.Дохід виробничого кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирі­вняних до них витрат і витрат на оплату праці найманого персо­налу. Дохід спрямовується на сплату податків та інших обов'яз­кових платежів, погашення кредитів, покриття збитків, відра­хування у фонди кооперативу, кооперативні виплати, виплату часток доходу на паї тощо.

Кооперативні виплати— це частина доходу виробничого ко­оперативу, що розподіляється між членами кооперативу з ураху­ванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу. Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за підсумками фінансового року з доходу, що залишається в розпо­рядженні кооперативу, з урахуванням необхідності формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватись у грошовій формі, товарами, цінними паперами тощо.

Порядок використання доходу виробничого кооперативу ви­значається статутом кооперативу відповідно до закону.

Виробничий кооператив самостійно здійснює зовнішньоеконо­мічну діяльність відповідно до закону. Порядок використання коштів кооперативу в іноземній валюті встановлюється законом та статутом кооперативу.

Майнові відносини члена виробничого кооперативу з коопера­тивом у разі припинення членства в кооперативі та щодо перехо­ду паю регулюються цивільним законодавством.

Особливості майнової відповідальності виробничого кооперати­ву полягають у тому, що він відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не відповідає за зобов'язаннями членів кооперативу.

Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і май­нові права за рішенням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законом.

Припинення діяльності виробничого кооперативу

Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначеному статутом коопера­тиву відповідно до вимог ГКУ.

Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку ліквідації суб'єкта господарювання, передбаченому ГКУ, з ура­хуванням таких положень:

• ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідацій­ною комісією, призначеною загальними зборами членів коо­перативу, а в разі його ліквідації за рішенням суду — лік­відаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішен­ня;

• розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквіду­ється, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених зе­мельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіля­ється між членами виробничого кооперативу пропорційно вар­тості їх паю.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні умови створення виробничого кооперативу | Правове становище приватних підприємств

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 791; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.