Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види документації із землеустрою

Читайте также:
  1. Документація із землеустрою
  2. Єдина система програмної документації ГОСТ 19.101-77 ЕСПД.
  3. Запуск нових проектів і розробка тендерної документації
  4. План червоних ліній є складовою частиною генерального плану населеного пункту (детального плану території) або може бути окремим видом містобудівної документації.
  5. Планування землекористування включає розгляд системи містобудівної та землевпорядної документації, яка ґрунтується на правовій основі.
  6. Порядок розробки документації
  7. Порядок узгодження проектної документації
  8. Територій. Види містобудівної документації

 

Поняття землеустрою визначено у Земельному кодексі України [4] як сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Закон України „Про землеустрій” [11], прийнятий у 2003 р., встановлює основні напрями призначення землеустрою:

- здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, тощо;

- надання інформації для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів регулювання земельних ресурсів;

- встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;

- прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;

- організацію території сільськогосподарських підприємств, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь;

- розробка і здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів, рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів, забруднення промисловими відходами та хімічними речовинами тощо, для консервації деградованих і малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам;

- організація території підприємств з метою створення умов сталого землекористування та встановлення обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель несільськогосподарського призначення;

- отримання інформації щодо кількості та якості земель та інших даних, необхідних для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Землеустрій проводиться в обов'язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

 

- встановлення та зміни меж об'єктів землеустрою, у тому числі визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

- надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;

- встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);- організації нових і впорядкування існуючих об'єктів землеустрою;

- виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негативних процесів, та проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації, рекультивації порушених земель.

Документація із землеустрою, це – затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження тощо.

В Законі „Про землеустрій” наведено види землевпорядної документації відповідно до рівня їх розробки. На загальнодержавному рівні - документація із землеустрою щодо визначення державного кордону. На регіональному рівні: - схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (області, району); - проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць; - проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. На місцевому рівні: - проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; - проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту; - проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (складаються на основі генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною); - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; - проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; - проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; - робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою); - технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю „землеустрою”.

2. Назвіть основні завдання та призначення землеустрою.

3. На яких підставах здійснюються роботи із землеустрою?

4. Дайте визначення видів документації із землеустрою.

5. Назвіть основні види документації із землеустрою загальнодержавного та регіонального рівня.

6. Назвіть основні види документації із землеустрою місцевого рівня.

7. Які обмеження користування документацією із землеустрою встановлені законодавством? Лекція 7.Документація із землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях

На загальнодержавному рівні розробляється документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України.

Документацію із землеустрою щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.

На основі узгодженого рішення готуються відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.

На підставі рішення Верховної Ради України розробляється документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України.

На регіональному рівні розробляються схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів).

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель включають інформацію:

- про обґрунтований перерозподіл земель з урахуванням потреб сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо;

- формування раціональної системи землеволодінь та землекористувань;

- заходи щодо використання та охорони земель незалежно від форм власності;

- організацію території несільськогосподарських підприємств, що забезпечує еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель;

- організацію території сільськогосподарських підприємств;

- систему заходів щодо збереження природних ландшафтів [11].

Строки реалізації заходів, визначених схемою землеустрою і техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, залежать від поставлених завдань, але не можуть бути меншими за 10...15 років.

Схема землеустрою є одним з найпоширеніших видів землевпорядної документації, що використовується для грошової оцінки землі. Є кілька різновидів цієї документації, які можна об`єднати в дві групи: схема землеустрою фермерського сільськогосподарського угіддя, а також схема землеустрою адміністративно-територіального утворення.

У схемах на основі аналізу й оцінки природних умов та стану використання земель розробляють пропозиції щодо перерозподілу земель між категоріями, виходячи з екологічних і народногосподарських потреб, визначають необхідні заходи щодо підвищення продуктивності земель та їхньої охорони, стабілізації еколандшафтів, оптимізації угідь і консервації деградованих земель, а також напрямів їх подальшого використання.

У схемі землеустрою розробляються пропозиції щодо розмежування права державної та комунальної власності на землю, формування меж територіальних громад, створення сприятливих умов для ведення сільськогосподарського виробництва.

Останнім часом з’явилися нові розділи, в яких дається оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування та інформаційнолго забезпечення формування ринку землі.

Для встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і з урахуванням затвердженої містобудівної документації.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розробляються з метою збереження природних ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини.

Проектами визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі. Важливим є те, що у проектах встановлюється режим використання та охорони територій природно-заповідного фонду, округи і зони санітарної охорони для земель оздоровчого призначення, охоронні зони на землях історико-культурного призначення.

У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.

 

Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, які затвердили ці проекти [11].Документація із землеустрою підлягає державній експертизі, яка здійснюється органом по земельних ресурсах.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть види документації із землеустрою загальнодержавного рівня та особливості її розробки.

2. Наведіть види документації із землеустрою регіонального рівня.

3. Якими є основні завдання схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць?

4. Наведіть зміст або структуру текстової частини схеми землеустрою.

5. Назвіть особливості розроблення проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць регіонального рівня.

6. Дайте характеристику основних питань, які розглядаються у проектах землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Планування території області | Класифікація населених пунктів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6740; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.