Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Методичні аспекти оцінки вартості фінансового капіталу


Оцінка вартості капіталу дуже важлива для забезпечення ефективного формування прибутку підприємства. При цьому така оцінка вартості капіталу повинна проводитися на всіх етапах життєвого циклу підприємства, починаючи з розробки бізнес-плану по його створенню і закінчуючи періодом ліквідації. Визначення вартості капіталу слід обов'язково проводити при розробці поточних і перспективних фінансових планів підприємств.

Основним показником оцінки вартості є середньозважена ціна загальної суми капіталу. На цей показник впливають багато факторів, зокрема: а) середня ставка процента, що склалася на кредитному ринку; б) доступність різних зовнішніх власних і позикових джерел фінансових ресурсів; в) обсяг внутрішніх власних і позикових джерел фінансових ресурсів; г) галузеві особливості суб'єктів господарювання; г) форми його організаційного устрою; д) співвідношення обсягів операційної і фінансово-інвестиційної діяльностей; е) рівень підприємницького і фінансового ризиків; є) особливості менеджменту підприємства.

Вплив перерахованих факторів на показник оцінки вартості фінансового капіталу не однозначний. Тому їх урахування не завжди буває можливим, особливо в умовах трансформаційної економіки.

На нашу думку, оцінка вартості фінансового капіталуможездійснюватися з двох можливих позицій.

По-перше, з позиції вже фактично сформованого фінансового капіталу. У цьому випадку проводиться оцінка сформованої вартості капіталу. Розрахунок такої вартості дуже важливий для проведення ретроспективного аналізу фінансової діяльності, а також є основою для розробки прогнозів і планів формування фінансового капіталу на найближчу і віддалену перспективу.

По-друге, з позиції утворення фінансового капіталу. У цьому випадку виробляється оцінка не фінансового капіталу, а джерел коштів, які можуть бути залучені для його утворення. Оцінка вартості джерел коштів важлива як на стадії створення нового підприємства, так і в процесі його розвитку і розширення, що передбачає додаткове залучення власних і позикових джерел коштів.Обидва напрямки оцінки вартості капіталу є абсолютно необхідними для ефективного управління фінансовим капіталом.

Методика оцінки реалізується послідовним визначенням вартості окремих компонентів і загальної суми фінансового капіталу.

1. Оцінка вартості власного капіталу. Така оцінка має ряд особливостей, пов'язаних з функціонуванням власного капіталу:

1) у процесі здійснення вартісної оцінки власного капіталу виникає постійна потреба в коректуванні його обсягу, що пов'язано з необхідністю приведення до сучасної величини, для забезпечення порівнянності всіх елементів сукупного капіталу;

2) вартість власного капіталу може виявитися вищою вартості позикових джерел коштів через діючий порядок оподаткування прибутку підприємств;

3) власний капітал визначає фінансову безпеку підприємства, забезпечуючи необхідний рівень платоспроможності і фінансової стійкості, тим самим стимулюючи формування більшої його величини, навіть при досить високій вартості.

У діючих підприємствах, незалежно від форми власності й організаційно-правового устрою, власний капітал представлений такими елементами, як статутний, додатковий, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Статутний і додатковий капітали становлять базову частину функціонуючого власного капіталу діючого підприємства. Оцінка вартості базової частини власного капіталу має певні відмінності в залежності від типу суб'єкта господарювання.

При оцінці вартості базової частини власного капіталу слід враховувати: а) джерела і порядок утворення статутного і додаткового капіталу діючого підприємства; б) середньорічну суму цих видів капіталів у звітному році за балансовою вартістю, відображеною у фінансовій звітності підприємства; в) середньорічну суму статутного і додаткового капіталів за поточною ринковою вартістю; г) порядок формування виплат доходу власникам підприємства; д) суму виплат доходу власникам підприємства за рахунок чистого прибутку; е) можливу відсутність чистого прибутку і виплат доходу власникам підприємства.

Сума виплат власникам підприємства — це та ціна, яку необхідно заплатити за базову частину власного капіталу.

Статутний капітал, а також значна частина додаткового капіталу акціонерного товариства утворюється в основному за рахунок надходження коштів від емісії і продажу привілейованих та звичайних (простих) акцій. Власникам акцій виплачується дохід у залежності від виду акцій, їхньої вартості і фінансових, можливостей підприємства. Тому вартість базової частини власного капіталу акціонерного товариства в звітному періоді ми пропонуємо визначати за формулою:

,

де ВБВКА.Т.З.П вартість базової частини власного капіталу акціонерного товариства в звітному періоді, %;

ДП.АЗ.П., ДЗ.А.З.П. - відповідно дивіденди з привілейованих і звичайних акцій, виплачувані в звітному періоді, грош. од.;

СТКЗ.П., ДКЗ.П. — відповідно середньорічні суми статутного і додаткового капіталів акціонерного товариства в звітному періоді, грош. од.

У господарчих товариствах (крім акціонерних) статутний капітал формується за рахунок установчих або пайових внесків власників підприємств. Такі внески здійснюються в грошовій чи іншій формі у певній частці відносно загальної суми оголошеного статутного капіталу. У зв'язку з цим доходи на капітал власники підприємства можуть одержати тільки пропорційно внесеній сумі коштів. Тому вартість базової частини власного капіталу інших типів господарчих товариств у звітному періоді пропонуємо визначати за формулою:

;

де ВБВКГ.Т.З.П. - вартість базової частини власного капіталу господарчого товариства в звітному періоді, %;

ЧПВ.В.З.П. — чистий прибуток господарчого товариства, який спрямовується на виплату власникам підприємства в звітному періоді, грош. од.;

СТКЗ.П.,ДКЗ.П. — відповідно середньорічна сума статутного і додаткового капіталів господарчого товариства в звітному періоді, грош. од.

Процес оцінки вартості базової частини власного капіталу для державних підприємств має певні особливості. У цих підприємствах власником капіталу виступає держава або муніципальний орган, яким належить і частина прибутку від його використання. Якщо державне підприємство є акціонерним товариством з 100-процентною часткою державної власності в акціонерному капіталі, то методика оцінки базової частини власного капіталу така ж сама, як і для звичайних акціонерних товариств. В інших типах державних підприємств чистий прибуток може розподілятися відповідно до затверджених нормативів, які передбачають виділення певної частини прибутку і передачу її в бюджет відповідного рівня. Саме ця частина чистого прибутку і може бути основою для оцінки вартості базової частини власного капіталу державного підприємства. При цьому ми пропонуємо таку формулу для розрахунку:,

де ВБВКД.П.З.П. - вартість базової частини власного капіталу державного підприємства в звітному періоді, %;

ВЗЧПЗ.П. - вільний залишок чистого прибутку державного підприємства, який направляється в бюджет відповідного рівня в звітному періоді, грош. од.;

СКЗ.П., ДКЗ.П. - відповідно середньорічна сума статутного і додаткового капіталів держпідприємства в звітному періоді, грош. од.

Визначення вартості позикового капіталу (довгострокового і короткострокового банківського кредиту, облігаційної позики, фінансового лізингу, пайових внесків, державних і муніципальних позик), нерозподіленого прибутку, сукупного капіталу наведено у навчальній літератури [22].

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вартість і структура фінансового капіталу | Визначення оптимальної структури фінансового капіталу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 233; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.