Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація проектів

Читайте также:
 1. Активні операції комерційних банків, їх суть і класифікація
 2. Банківські ризики і їх класифікація
 3. Будова зубів та їх класифікація за розміщенням.
 4. Бюджетна класифікація її структура та значення .
 5. Вертифікація -статичні, напівстатичні і динамічні структури. Класифікація структур даних.
 6. Види інвестиційних проектів
 7. Виробничі травми,професійні захворювання,нещасні випадки виробничого характеру.Класифікація нещасних випадків
 8. Витрати і доходи підприємств, їх класифікація
 9. Внутрішні ризики, їх класифікація, характеристика
 10. Водні антропогенні ландшафти та їх класифікація
 11. Гігієнічна класифікація умов праці
 12. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація

Види проектів та їх характеристика

Різноманіття проектної діяльності потребує певної класифікації проектів, яка подана в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Класифікаційні ознаки проекту Вид проекту
За характером змін ·Оперативні
·Стратегічні
За масштабом (розміром) ·Малі
·Середні
·Великі
За тривалістю (строками реалізації) ·Короткострокові (до 3 років)
·Середньострокові (3-5 років)
·Довгострокові (понад 5 років)
За видом ·Інвестиційні
·Інноваційні
·Дослідження і розвитку
·Освітні
·У сфері ІТ
·Комбіновані
За специфікою кінцевого продукту (типом) ·Економічні
·Організаційні
·Технічні
·Соціальні
·Змішані
За характером залучених сторін ·Міжнародні
·Національні
·Територіальні
·Місцеві
За ступенем складності ·Прості
·Складні
·Дуже складні (комплексні)
За класом ·Монопроект
·Мультипроект
·Мегапроект
За вимогами до якості проекту ·Стандартні
·З надзвичайними вимогами

 

За масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) — малі, середні, великі. Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати і у більш кон­кретній формі — міждержавні, міжнародні, національні, міжре­гіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства.

За типом проекту(основними сферами діяльності, в яких здій­снюється проект) — технічні, організаційні, економічні, соціаль­ні, змішані.

Організаційні проекти. Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму як проекти характеризуються та­ким чином: 1) цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати його кількісно та якісно важче встановити, ніж у перших двох варіан­тах, оскільки вони пов'язані зазвичай з організаційним поліпшенням системи; 2) строк і тривалість встановлюються завчасно; 3) ресурси надаються по мірі можливостей; 4) витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригу­вань по мірі просування проекту.

Економічні проекти. Приватизація підприємства, створення ауди­торської системи, введення нової системи податків — це економічні проекти, які мають свої особливості:

- метою проектів є поліпшення економічних показників функці­онування системи, тому оцінити їх вчасно важче, ніж у раніше розглянутих видах проектів;

- головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань по мірі просування; те саме стосується й строків проекту;- ресурси для проекту надаються по мірі необхідності в межах можливого; ^

- витрати визначаються завчасно, контролюються на економіч­ність та уточнюються по мірі просування проекту. Це означає, що економічні результати повинні бути досягненні у фіксова­ні строки при встановлених витратах, а ресурси надаються за необхідністю.

Соціальні проекти. Реформування системи соціального забез­печення, охорони здоров'я, соціальний захист незабезпечених верств . населення, подолання наслідків стихійних лих і соціальних струсів — це соціальні проекти, які мають свою специфіку:

- цілі тільки намічаються і повинні коригуватися по мірі досяг­нення проміжних результатів;

- кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена;

- строки і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів чи тільки намічаються та згодом підлягають уточненню;

- витрати на проект зазвичай залежать від бюджетних асигну­вань; ресурси виділяються по мірі потреби в межах можливого.

Соціальні проекти найбільш невизначені.

За видом проекту(характером предметної галузі проекту) — інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, ІТ, комбіновані.

До інвестиційних зазвичай належать проекти, го­ловною ознакою яких є створення чи реновація основних фон­дів, що вимагає вкладення інвестицій. До інноваційних проектів належать проекти, з яких головна мета полягає в розробці й за­стосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечує розвиток систем;

Інвестиційні проекти. Інвестиційний проект — це пакет інвес­тицій і пов'язаних з ними видів діяльності. Будівництво нового під­приємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі — це проекти, для яких визначені та фіксовані: 1) мета проекту (обсяг ви­робництва продукції, розміри греблі); 2) термін завершення та три­валість; 3) витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просу­вання кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потуж­ності повинні надаватися відповідно до графіку і строку готовності етапів і завершення проекту.

Інноваційні проекти. Проекти по запровадженню інновацій тлу­мачать як комплекс взаємопов'язаних заходів інвестиційного харак­теру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій. Проект оформляється відповідно до вимог Дер­жавного інноваційного фонду у вигляді формалізованого опису і включає техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план. Класифі­кація відповідає виду інновацій та рівню управління (міждержав­ні, загальнодержавні, регіональні, галузеві, підприємств).

Окремим видом інноваційних проектів і програм можна вважа­ти проекти створення технопарків, технополісів та інноваційних структур інших типів, для яких розробляється деталізоване техні­ко-економічне обґрунтування. Інноваційні проекти є дуже ризико­ваними.

Проекти дослідження і розвитку. Розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи характеризуються такими особли­востями: 1) головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися по мірі досягнення часткових результатів; 2) строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але вони можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних ре­зультатів і загального просування проекту; 3) планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту; 4) основні обмеження пов'язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спеціалістів).

ІТ -проекти. Динамічний розвиток і вза­ємопроникнення бізнес-технології призводить до значних якісних змін ролі та функції інформаційних технологій на сучасному підпри­ємстві. Найкращим інструментом для запровадження інформаційних технологій в ринкових умовах є ІТ-проект (проект інформатизації). Такі проекти характеризуються абстрактністю продукту, нелінійністю процесу розробки, збільшенням ризиків в кінці життєвого циклу тощо.

ІТ-проект — це комплекс формально організованих заходів з ме­тою досягнення єдиної мети, створення складної системи із встановленими характеристиками якості та обмежених ресурсах. Такого роду проект являє собою набір взаємно пов'язаних ресурсів, що забезпечує випуск одного чи декількох ІТ-продуктів, для клієнта чи кінцевого користувача. Зазвичай цей набір визначається на початку проекту та керується згідно зі встановленим планом. На практиці такі проекти являють собою сукупність процесів, що забезпечують зміни техноло­гічних чи соціальних систем.

Під проектом інформатизації (ІТ-проектом) можна розуміти сукупність процесів та комплексу дій, пов'язаних зі створенням, удосконаленням чи впровадженням інформаційної сис­теми або її складової частини — програмного забезпечення.

Сучасний ріст ІТ-ринку характеризується структурними зрушен­нями в сторону складних ІТ-проектів, цілі яких сформульовані ви­могами бізнесу.

Освітні проекти. У зв'язку з вимогами часу в Україні проекти та­кого виду стають все популярнішими не лише у освітніх закладах, а й у великих корпораціях та фірмах. Прикладами можуть бути проекти по запровадженню дистанційної форми навчання, підвищення квалі­фікації працівників підприємства, підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ тощо.

На особливу увагу заслуговують проекти, які реалізують концепцію на­вчання на протязі всього життя. Безперервне на­вчання передбачає: 1) залучення інвестицій у людей і знання; 2) спри­яння придбанню базових навичок; 3) розширення можливостей для нових, більш гнучких форм навчання. Завдання полягає в тому, щоб забезпечити людей кожного віку рівноправним і відкритим доступом до високоякісного навчання й різноманітного досвіду у всій Європі. Системи освіти покликані зіграти провідну роль у перетворенні цьо­го бачення в реальність.

За складністю (ступенем складності) — прості, складні та дуже складні. Критерії складності визначають характер і новизна зав­дань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності підготовки та розробки всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до рівня про­фесійності й досвіду управлінської команди. Зазвичай мега- та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проектів.

За класом проекту(складом і структурою самого проекту та його предметної галузі) - монопроект - окремий проект різ­них типів, видів та масштабів; мультипроект - комплексний проект, який складається з ряду монопроектів і потребує засто­сування багатопроектного управління; мегапроект - цільові програми розвитку регіонів, галузей, держави, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів;

Крім того, сучасна практика господарювання свідчить про необ­хідність одночасної реалізації різних проектів, результати яких тією чи іншою мірою впливають один на одного. Залежно від взаємо­впливу розрізняють такі види проектів: незалежні, взаемовиключаючі, умовні, заміщуючі, синергічні.

Незалежно від класифікації здійснення проекту відбувається в оточенні динамічних середовищ.Для успішної реалізації проектів необхідно визначити і врахувати будь-яку можливу дію щодо проек­ту, яка надходить з його оточення.

Оточення проекту- сукупність зов­нішніх та внутрішніхсил, які сприяють чи заважають досягненню 1 цілей проекту.

Відносини між проектом і середовищами не дозволяють провести чітку межу між ними. Дуже важливе значення має керівництво підпри­ємства, оскільки саме воно визначає цілі та основні вимоги щодо про­екту, його реалізації, методів управління.

Враховуючи, що проект реалізується зазвичай у конкретному се­редовищі, слід мати на увазі й зовнішні фактори,в яких він реалізу­ється. Такими факторами є політичні, економічні, соціальні, правові, науково-технічні, природні та екологічні.

Внутрішнє середовище проектумає для успішної реалізації про­екту першорядне значення, оскільки саме ці фактори сприяють чи на­впаки, заважають досягненню поставлених цілей проекту. Найбільш значущі з них: економічні соціальні, організаційні, комунікативні та психологічні. Зокрема, до останнього чинника відноситься стиль управління проектом, який визначає психологічний клімат та атмос­феру в команді проекту, впливає на її творчу активність і працездат­ність, що є надзвичайно важливим для досягнення цілей проекту.

Треба відмітити, що проект не є незмінним: деякі його елементи можуть в процесі реалізації переходити в зовнішнє середовище і на­впаки. Частина елементів проекту можуть використовуватися і поза ним, наприклад фахівці, які окрім роботи над проектом вирішують низку інших задач в організації.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Класифікація проектів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1297; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.007 сек.