Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бізнес-план. Бізнес-план- це докладний, чітко структурований і деталь­но підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи


Бізнес-план- це докладний, чітко структурований і деталь­но підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проекту в ре­зультаті їх досягнення.

У ньому міститься оцінка теперішнього моменту, сильних і слаб­ких сторін проекту, аналіз ринку і інформація про споживачів про­дукції або послуг.

Бізнес-план:

- дає можливість визначити життєздатність проекту в умовах конкуренції;

- містить орієнтир розвитку проекту (підприємства, організації);

- служить важливим інструментом отримання фінансової під­тримки від зовнішніх інвесторів.

Бізнес-план призначений, перш за все, для трьох категорій учас­ників проекту:

1) менеджерів - творців бізнес-плану, розробка якого, окрім ви­щезгаданих результатів, дозволяє отримати очевидні переваги від самого процесу планування;

2) власників, зацікавлених в складанні бізнес-плану з погляду перспектив розвитку фірми;

3) інвесторів - зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов'язковим документом, підтверджуючим комерційну при­вабливість проекту.

Таким чином, бізнес-план дає можливість зрозуміти загальний стан речей на даний момент; ясно уявляти той рівень, якого може, досягти проект (організація); планувати процес переходу від одного стану в інший. Бізнес-планування - загальноприйнята форма ознайомлення потенціальних інвесторів, кредиторів й інших партнерів з проектом, в якому їм пропонується взяти участь.

Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від розмірів майбутнього проекту і сфери, до якої він відноситься; розміру ринку збуту; наявності конкурентів; перспектив розвитку материнської ор­ганізації. Приклад складу бізнес-плану:

1. Вступна частина:

- назва і адреса фірми;

- засновники;

- суть і ціль проекту;

- вартість проекту;

- потреба у фінансах;

- посилання на конфіденційність.

2. Аналіз стану справ у галузі:

- поточна ситуація і тенденції розвитку галузі;

- напрям і завдання діяльності проекту.3. Сутність пропонованого проекту:

- продукція (послуги або роботи);

- технологія;

- ліцензії;

- патентні права.

4. Аналіз ринку:

- потенційні споживачі продукції;

- потенційні конкуренти;

- розмір ринку і його зростання;

- частка на ринку.

5. План маркетингу:

- ціни;

- цінова політика;

- канали збуту;

- реклама;

- прогноз нової продукції.

6. Виробничий план:

- виробничий процес;

- виробничі приміщення;

- обладнання;

- джерела постачання сировини, матеріалів і робочих кадрів;

- субпідрядники.

 

2.4. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

ТЕОє необхідним у випадках, коли ідея проекту та можливос­ті його втілення не викликають сумнівів.

Розробляється ТЕО для нового проекту організації, підприєм­ства, що працює, створення нового технічного об'єкту, модернізації та реконструкції існуючого бізнесу або бізнес-процесів. Таке досліджен­ня містить всі необхідні та достатні розрахункові показники для обґрунтування можливості створення і прибутковості бізнесу, зокрема для банків і інвесторів, для отримання субсидій, субвенцій, дотацій та інших видів державної підтримки.

Структура техніко-економічного обґрунтування складається з та­ких розділів:

1. Інформація про ініціатора проекту.

2. Включає реєстраційні і організаційні відомості, опис ринку, на якому працює ініціатор, показники сталості бізнесу, тощо.

3. Опис проекту:

- огляд актуального стану ринку і цільової аудиторії;

- основні параметри і характеристики проекту, його місцезна­ходження;

- проектно-конструкторська документація;

- дані щодо технічного озброєння та технологій;

- схема організації робіт за проектом;

- перелік наявних договорів і домовленостей.

4. Дані щодо потреби проекту у трудових ресурсах.

5. Фінансовий розрахунок проекту, укрупнений в часових рамках проекту:

- відомості про склад доходів і витрат;

- розрахунок потреби в основних і оборотних фондах;

- укрупнені показники балансу і прибутковості проекту;

- розрахунок потреби в інвестиціях;

- показники фінансової спроможності проекту.

6. Огляд наочних ризиків проекту.

7. Висновок щодо економічної ефективності проекту.

8. Угода про конфіденційність.

Розробка ТЕО підтверджує для замовника, інвестора або банку життєздатність та прибутковість проекту.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дисконтований термін окупності інвестицій (DРР) | Процеси планування проекту стосуються визначення цілей та критеріїв успіху проекту та розробки шляхів їх досягнення

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.