Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Процеси планування проекту стосуються визначення цілей та критеріїв успіху проекту та розробки шляхів їх досягнення


Сутність планування проекту

Структуризація проекту

Шаблон плану управління проектом

Цілі, призначення й види планів

Сутність планування проекту

Тема 3. Планування проекту

За процесного підходу до управління проектом процеси плануван­ня є одними із найважливіших для досягнення успіху проекту.

Під час планування обґрунтовуються цілі проекту та виявля­ються ресурси, визначаються комплекси робіт, ефективні методи і засоби, необхідні для їх виконання, встановлюється взаємодія між учасниками проекту. Планування має велике значення для проекту, оскільки проект містить те, що раніше не виконувалося, і включає по­рівняно багато процесів, які охоплюють всі етапи проектного циклу: створення концепції проекту; вибір стратегічного рішення щодо ви­конання проекту і розробка деталей проекту, зокрема впорядкування контрактних пропозицій, укладення контрактів, виконання робіт, завершення проекту. Деякі з процесів планування мають чіткі логічні й інформаційні взаємозв'язки і виконуються в одному порядку прак­тично у всіх проектах.

Процес планування складається з основних та допоміжних про­цесів і, як уже згадувалось, логічно пов'язаний із процесами ініціації, моніторингу, виконання і завершення.

До основних процесівпланування, які виконуються кілька разів протягом кожної фази проекту, належать:

планування цілей- розробка постановки задачі (проектне обґрунтування, основні етапи і цілі проекту);

декомпозиція цілей- декомпозиція етапів проекту на більш дрібні і більш керовані компоненти для забезпечення більш дієвого контролю;

визначення складу операцій (робіт) проекту- перелік операцій, з яких складається виконання різних етапів проекту;

визначення взаємозв'язків операцій- складання і документу­вання технологічних взаємозв'язків між операціями;

оцінка тривалості чи обсягів операцій- оцінка кількості робо­чих тимчасових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завер­шення окремих операцій;

визначення ресурсів(людей, устаткування, матеріалів) проек­ту - загальна кількість ресурсів усіх видів, що можуть бути викорис­тані на роботах проекту. Слід зазначити, що всі ресурси організації повинні розподілятися централізовано. Досить часто виникає помил­ка планування, пов'язана з тим, що. деякі дефіцитні ресурси викорис­товуються одночасно в двох різних проектах одночасно;призначення ресурсів- визначення ресурсів, необхідних для ви­конання окремих операцій проекту;

оцінка вартості- визначення складових витрат операцій проек­ту й оцінка цих складових для кожної операції, ресурсу і призначен­ня. Одна з типових помилок полягає в тому, що бюджет призначають, не звертаючи увагу па прогнозовану собівартість проекту;

складання розкладу виконання робіт- визначення послідов­ності виконання робіт проекту, тривалість операцій і розподілу в часі потреб у ресурсах й витрат, виходячи і з врахуванням накладених об­межень та взаємозв'язків;

оцінка бюджету- оцінка вартості окремих компонентів проекту (етапи, фази, терміни);

розробка плану виконання проекту- інтеграція результатів ін­ших підпроцесів для складання повного документа;

визначення критеріїв успіху- розробка критеріїв оцінки вико­нання проекту.

В ході виконання проекту ці процеси багаторазово повторюють­ся. Змінам можуть підлягати цілі проекту, його бюджет, ресурси тощо. Крім того, планування проекту - це не точна наука. Різні ко­манди проекту можуть розробити різні плани для того самого проекту. А програми управління проектами, маючи ідентичні вихідні дані, можуть скласти різні розклади виконання робіт.

Крім основних процесів є ряд допоміжних процесів планування,необхідність у використанні яких залежить від особливостей конкретного проекту:

планування якості - визначення того, які стандарти якості використовувати в проекті і як цих стандартів досягти;

планування організації - визначення, документування і призначення ролей, відповідальності і взаємин звітності в організації;

призначення персоналу - призначення людських ресурсів на виконання робіт проекту;

планування взаємодії - визначення потоків інформації і способів взаємодії, необхідних для учасників проекту;

ідентифікація ризику - визначення і документування подій ризику, що можуть вплинути на проект;

оцінка ризику - оцінка ймовірностей настання подій ризику, їхніх характеристик і впливу на проект;

розробка реагування - визначення необхідних дій для попередження ризиків і реакції на загрозливі події;

планування постачань - визначення що, як і коли повинно бути поставлене;

підготовка умов - вироблення вимог до постачань і визначення потенційних постачальників.

Взаємозв'язки між допоміжними підпроцесами планування, як і сама їхня наявність, значною мірою залежать від специфіки проекту.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що на етапі плануван­ня проекту визначають усі необхідні параметри його реалізації:

- перелік робіт;

- тривалість (загалом і за окремими роботами);

- потребу у трудових, матеріально-технічних і фінансових ресур­сах, терміни постачання сировини, матеріалів і технологічного устаткування;

- залучення до проекту інших організацій.

Параметри визначаються саме в такій логічній послідовності: спочатку варто визначити, з яких робіт складається проект,а вже потім розраховувати терміни виконання і вартість проекту.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Бізнес-план. Бізнес-план- це докладний, чітко структурований і деталь­но підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи | Цілі, призначення й види планів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1468; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.