Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Основні етапи процесу стратегічного планування


Стратегічне планування в сфері паблик рілейшнз включає прий­няття рішень щодо програмних цілей, ідентифікацію ключових груп громадськості, вироблення регламенту (правил або процедур) вибору та визначення стратегій. Важливою вимогою стратегічного плану­вання є узгодження між собою загальної програмної мети, цілей що висуваються стосовно кожної групи громадськості, та виробленої стратегії. Завдання полягає в тому, щоб обрати такі стратегії, які по­винні дати конкретний бажаний результат (саме той, що фіксується у вигляді мети або цілі).

Розробляючи стратегічні плани, ПР-фахівці, як правило, викону­ють цю роботу разом із керівниками інших підрозділів організації. Зрозуміло, кожний стратегічний план відзначається своїми особливи­ми елементами, але, незважаючи на це, загальний підхід до їх скла­дання має залишатися одним і тим же. Звичайно процес планування і програмування передбачає такі основні етапи:

1. Визначення ролі та місії організації. Визначаються зміст та обсяг
роботи, яку потрібно виконати.

2. Визначення ключових ділянок, де потрібні зрушення. Визначається, де концентрувати увагу, енергію та інтелектуальні зусилля.

3. Вироблення системи індикаторів ефективності. Визначаються фактори, що піддаються вимірюванню, й ті, на основі яких можуть визначатися цілі.

4. Вибір і встановлення цілей. Визначаються результати, яких потрібно досягти.

5. Підготовка планів дій. Визначаються шляхи досягнення подаль­ших конкретних цілей. При цьому використовуються:

А. Програмування. Установлюється логіка послідовності дій для досягнення цілей.

Б. Складання графіка. Установлюються терміни виконання захо­дів і досягнення цілей.

В. Складання бюджету. Визначаються джерела та розподіляються фінансові ресурси, необхідні для досягнення цілей.

Г. Розподіл відповідальності. Визначаються відповідальні за кін­цеві результати і виконання окремих заходів.

Д. Рецензування та доопрацювання. Проект плану апробується та обговорюється, перш ніж приступити до дії.

6. Налагодження контролю. Йдеться про забезпечення контролю
ефективного досягнення цілей.7. Комунікація. Визначаються внутрішньоорганізаційні канали комунікації, необхідні для досягнення розуміння та підтримки протя­гом усіх попередніх шести етапів.

8. Реалізація. Йдеться про забезпечення з боку всіх ключових керівників одностайної згоди щодо напрямків негайних і наступних
практичних дій і призначення відповідальних за це осіб.

Увесь процес управління зв'язками з громадськістю виходить із передумов, що організація вже чітко визначила свою загальну місію та цілі і що зв'язки з громадськістю є невід'ємною частиною їх реалізації.

То6то заява про місію є урочистим проголошенням громадського покликання організації, яке розраховане на те, щоб викликати в її членів почуття високої мети, причетності до соціально важливої справи.

Із точки зору паблик рілейшнз, заяви про місію, цілі, обов'язки, моральні цінності та соціальну відповідальність організації мають вели­ке подвійне значення. По-перше, вони зобов'язують організацію бути підзвітною громадськості, що вимагає зв'язків високого стандарту на основі гласності й відвертості. По-друге, висловлені в заявах норми й цінності, яких зобов'язується дотримуватися організація, є тим кар­касом, на якому фахівці з паблик рілейшнз можуть формулювати свої цілі, розробляти власні програми діяльності, розраховувати на відпо­відні матеріальні ресурси, розкривати і збагачувати творчі сили.

Заява про місію у сфері паблик рілейшнз спирається на заяву про місію організації в цілому. Як правило, місія паблик рілейшнз поля­гає в тому, щоб допомагати організації виконати її загальну місію завдяки:

• накопиченню й аналізу інформації про зміни в рівні знань, громадській думці та поведінці ключових груп населення;

• виконанню функцій централізованого джерела інформації про організацію, офіційного каналу комунікації між нею та її зовнішньою
громадськістю;

• донесенню до різних груп громадськості важливої іформації, думок, точок зору для того, щоб тримати їх у курсі справ політики та
дій організації;

• координації діяльності, яка впливає на зв'язки організації з її власною громадськістю та іншими ключовими заінтересованими гру­пами поза її межами.

Але, щоб справді стати частиною менеджменту, ці напрямки діяль­ності в сфері паблик рілейшнз, як і місія організації в цілому, мають бу­ти пов'язані з цілями та завданнями, що підлягають вимірюванню.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Переваги та недоліки методів формальних досліджень | Цільове планування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.