Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція № 11 « Верховна Рада України»

Читайте также:
 1. Верховная Рада Украины - и ее место в механизме государства
 2. Верховная распорядительная комиссия (ВРК) и создание Департамента полиции
 3. Жизненный мир» как верховная реальность
 4. Лекція 1
 5. ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація технологічних процесів
 6. Лекція 1.
 7. ЛЕКЦІЯ 1.
 8. ЛЕКЦІЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
 9. Лекція 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку.
 10. Лекція 1. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління
 11. Лекція 1. Перші форми державності на території України у стародавню добу
 12. Лекція 1. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ

Державні органи, конституційно – правовий статус яких окремо визначено у відповідних розділах Конституції України.

 

 

План:

 

1. Конституційно – правовий статус Верховної Ради України;

2. Порядок формування Верховної Ради України ( представницька функція парламенту);

3. Установча функція Верховної Ради України;

4. Повноваження Верховної Ради України;

5. Законодавча функція Верховної Ради України;

6. Контрольна функція Верховної Ради України;

7. Конституційний статус народного депутата України.

 

 

1. Конституційно – правовий статус Верховної Ради України;

Доктрина розподілу влад, яка базується на принципі відносної автономності та необхідного для забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків суспіль­ства паритету гілок влади, одночасно виходить із ви­знання певного пріоритету законодавчої гілки влади. Це обумовлюється тим, що інші гілки влади (виконавча і судова) хоч і мають власну, чітко окреслену Конститу­цією сферу діяльності, але в кінцевому рахунку здійсню­ють свою діяльність на основі виконання закону.

Законодавча влада в демократичній державі перева­жно здійснюється загальнодержавним представницьким органом, оскільки народна законотворчість - прийняття законів шляхом референдуму - явище, яке зустрічається в законодавчій практиці надзвичайно рідко, а в Україні законодавчі референдуми взагалі ще не проводилися. Це положення має принципове вихідне значення в аналі­зі місця та ролі Верховної Ради України в системі орга­нів державної влади. Так, згідно зі ст. 75 Конституції України Верховна Рада України - парламент - є єдиним органом законодавчої влади в Україні. Новий конститу­ційно-правовий статус Верховної Ради України суттєво відрізняється від встановленого Конституцією України 1978 року та Конституційним Договором від 8 червня 1995 року.

Конституція України 1996 року визначає статус Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади в Україні, тоді, як попередня Конституція 1978 року (ст. 93) і Конституційний Договір (ч. 1 ст. 6) конститую­вали Верховну Раду як єдиний орган законодавчої влади України. Це означає, що згідно з новою Конституцією України ніякої іншої законодавчої влади і відповідно ор­ганів, що б її здійснювали, в Україні немає. Верховна Рада Автономної Республіки - орган законодавчої влади АРК згідно з Законом України «Про Автономну Респуб­ліку Крим» від 17 березня 1995 року. втратила статус законодавчого органу і конституйована як пред­ставницький орган АРК. Відповідно, її позбавлено права приймати нормативно-правові у формі закону, а всю за­конодавчу діяльність в Україні зосереджено виключно у Верховній Раді України.Парламент- родова назва вищого колегіального загальнонаціо­нального представницького і законодавчого органу в де­мократичних державах, який відображає суверенну волю народу і працює на постійній основі країнах Європи.

Сучасному парламенту, в тому числі і Верховній Раді України, притаманні такі ознаки:

по-перше, цезагальнодержавний орган, що наділений верховною законодавчою владою, його діяльність поши­рюється на всю територію держави (суб'єкта федерації чи державно-територіальної автономії"). Парламент - єди­ний орган у державі, який право спроможний видавати акти вищої юридичної сили - закони;

по-друге, парламент діє в системі колективного при­йняття рішень - це обов'язково колегіальний орган, що складається з парламентаріїв (Верховна Рада України - з народних депутатів України), чисельність яких має бути достатньою для забезпечення його представницького характеру;

по-третє, як представницькаустанова парламент здій­снює свою діяльність згідно з належними йому правами, а не в силу яких-небудь розпоряджень, наданих йому ким-небудь іншим;

по-четверте, формується парламент (у повному скла­ді або частково, наприклад, лише нижня палата) на вибо­рних засадах - шляхом вільних виборів, які проводяться на основі дотримання загальновизнаних демократичних принципів виборчого права, що забезпечує його легітим­ний характер;

по-п'яте, парламент - це орган загальної компетен­ції, до його відома віднесене широке поле питань, які потребують законодавчого регулювання, він бере участь у реалізації практично всіх функцій держави.

Конституційно-правовий статус парламенту значною мірою обумовлюється тим, яка модель організації влади і відповідно - форма правління, реалізована в тій чи іншій країні. Відповідно до цього можна виділити такі ти­пи парламентів:

1. Парламенти в країнах, де в основу організації дер­жавної влади покладено модель «гнучкого розподілу влад» Парламент такого типу відіграє вирішальну роль у формуванні уряду, який несе перед ним політичну від­повідальність, а в разі неспроможності сформувати уряд його повноваження можуть бути достроково припинені. При цьому діяльність парламентів типу арени значною мірою зводиться до обговорення ідей та напрямків полі­тики, що формується урядом. Подібні парламенти функ­ціонують у країнах з парламентськими формами прав­ління (наприклад, Велика Британія, Італія, Молдова).

2. Парламенти в країнах, де організація державної вла­ди будується відповідно до моделі «жорсткого розподілу влад» (за класифікацією Н. ПолсбІ - перетворюючі (транс-формуючі) законодавчі органи або парламенти типу кон­гресу ). Такі парламенти існують у країнах з президентсь­кою (дуалістичною) формою правління, яка характеризує­ться відсутністю інститутів парламентської відповідаль­ності виконавчої влади та розпуску парламенту. При цьому, головним завданням подібних парламентів є зако­нодавча діяльність, визначення основних напрямків полі­тики держави, тобто безпосереднє перетворення ідей в закони - звідси й їх назва: перетворюючі або трансформуючи парламенти. Виконавча влада за таких умов може іні­ціювати певний політичний курс, але всякий раз «він має апробуватися на міцність і розсудливість» у парламенті'.

3. Парламенти в країнах, де існує змішана форма прав­ління, тобто в основу організації державної влади покла­дено елементи як моделі «гнучкого», так і моделі «жор­сткого» розподілу влад, - парламенти змішаного типу .

Конституційно-правовий статус Верховної Ради Ук­раїни обумовлений визначеною Конституцією України змішаною (парламентською - президентською або президентською) формою правління і характеризується та­кими суттєвими рисами:

1) підзвітністю і підконтрольною уряду (Кабінету Міністрів України) парламенту;

2) наявністю у глави держави (Президента України) повноважень, пов'язаних з діяльністю парламенту (законодавча ініціатива, право розпуску Вер­ховної Ради України, право вето тощо).

Це дозволяє віднести Верховну Раду України до пар­ламентів змішаного типу.

Парламент України – це виборний, колегіальний, загальнодержавний представницький орган,

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Голосування, підрахунок голосів виборців, вста­новлення та оприлюднення результатів виборів | Який функціонує в умовах демократичного правління і компетентний здійснювати законодавчу, установчу і контрольну діяльність

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 708; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.