Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Соціальний розвиток колективу


Соціально-психологічний клімат, згуртованість колективу

Соціально-психологічний клімат в колективі - це сумарний ефект від впливу багатьох факторів на персонал організації. Він виявляється в трудовій мотивації, спілкуванні працівників, їх групових і міжособистих зв'язках. Нормальна атмосфера цих стосунків дає можливість кожному працівнику відчути себе часткою колективу, забезпечує його інтерес до роботи і необхідній психологічний настрій, спонукає до справедливої оцінки досягнень і невдач як власних, так і колег, організації в цілому.

Згуртованість колективу - це міра потягу його членів один до одного і до групи в цілому. Виражаючи ставлення працівників до спільної справи та один до одного, соціально-психологічна атмосфера висуває на перший план такі мотиви, які є не менш дієві, ніж матеріальне винагородження, стимулюють працівника, викликають у нього напруження сил або спад байдужість.

Тому при формуванні колективу і його подальшому розвитку треба дотримуватися певних правил, які забезпечать створення сприятливого соціально-психологічного клімату:

- формування змішаної за віком, статтю і рівнем професійної майстерності структури колективу;

врахування психофізіологічної та соціально-психологічної сумісності окремих особистостей при створенні в колективі малих груп;

- виховання у працівників взаємної довіри, прагнення до взаємодопомоги і взаємного підстраховування;

- підвищення рівня культури відносин між керівниками та підлеглими, між всіма членами колективу;

- систематичне інформування працівників про перспективи підприємства і окремих підрозділів, про хід виконання планів, про події, що відбуваються в колективі;

- зміцнення і розвиток позитивних традицій в житті колективу та ін.

 

Соціальний розвиток колективу означає зміни на краще в його соціальному середовищі - в тих матеріальних, громадських і духовно-моральних умовах, в яких члени колективу працюють, живуть разом з родинами і в яких відбувається розподіл і споживання благ, складаються певні стосунки між особистостями, находять відображення морально-етичні цінності людей.Відповідно до цього соціальний розвиток колективу повинен спрямовуватися на:

- удосконалення соціальної структури колективу;

- поліпшення умов праці;

- підвищення рівня охорони праці та забезпечення безпеки працівників;

- стимулювання ефективної праці як методами матеріального, так і методами морального заохочення;

- створення і підтримання в колективі здорової соціально-психологічної атмосфери, оптимальних міжособистих і міжгрупових стосунків, які сприяють злагодженій праці, розкриттю інтелектуального і морального потенціалу кожної особистості, задоволенню спільною працею;

- забезпечення соціального страхування працівників, дотримання їх соціальних гарантій та громадських прав;

- зростання життєвого рівня працівників І членів їх родин, задоволення їх потреб у житті, продуктах харчування, промислових товарах і різноманітних послугах, у повноцінному використанні дозвілля.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Психологічний аналіз особи працівники | Методи збирання соціальної інформації в колективі

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 531; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.