Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств і організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених курсантом або слухачем власних досліджень реального об'єкта.

Підготовка дипломної роботи передбачає такі основні етапи виконання:

1. Вибір напряму та теми дослідження, подання відповідного рапорту і затвердження теми.

2. Визначення об'єкту, предмету, мети та задач дослідження, затвердження індивідуального завдання на дипломну роботу.

3. Опрацювання джерел вторинної інформації, формування загальної концепції дослідження, методичних підходів та інструментарію, складання робочого плану дипломної роботи.

4. Формування теоретико-методологічних основ проблеми, яка досліджується, узагальнення існуючих концепцій, вивчення еволюції підходів до вирішення проблеми, систематизація сучасних поглядів вітчизняних та закордонних науковців.

5. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об’єкті дослідження, економічна діагностика об'єкту дослідження, поглиблений аналіз та оцінка показників, що характеризують предмет дослідження.

6. Обґрунтування напрямів вирішення проблеми, яка досліджується, пошук засобів подолання перешкод їх реалізації, економічне обґрунтування доцільності впровадження.

7. Аналіз стану охорони праці або умов праці на об’єкті дослідження, розробка ефективних заходів з їх поліпшення.

8. Викладення результатів дипломного дослідження в текстовій формі, підготовка вступу, висновків, додатків, упорядкування списку використаних джерел.

9. Оформлення дипломної роботи.

10. Отримання допуску дипломної роботи до захисту на випускаючій кафедрі.

11. Зовнішнє рецензування дипломної роботи.

12. Підготовка до захисту.

13. Захист дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії.

До виконання дипломної роботи допускаються курсанти (слухачі), які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практику та захистили звіти з них.Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і містити:

- поглиблений всебічний аналіз рівня висвітлення проблеми, яка досліджується, в науковій фаховій літературі;

- елементи самостійного дослідження, економічний аналіз об'єкту та предмету дослідження, виконаний за допомогою ЕОМ;

- обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності об'єкта, який досліджується, та стану охорони праці або умов праці на ньому.

Дипломна робота повинна мати належне оформлення та всі необхідні супровідні документи (заповнений бланк завдання, інформаційну карту, анотацію, відзив наукового керівника, висновок випускаючої кафедри щодо допуску роботи до захисту, відзив зовнішнього рецензента). За бажанням курсант або слухач може одержати додатковий відзив на дипломну роботу від підприємства або організації, що є замовником дослідження. Робота має бути виконана і подана на випускаючу кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, затвердженій темі, написана без дотримання затвердженого плану, не містить теоретико-методологічної частини, економічних розрахунків, аналізу стану охорони праці та умов праці, обґрунтованих пропозицій, а також не має зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

ВИБІР НАПРЯМУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Курсанту або слухачу надається право самостійно обирати напрям науково-дослідної роботи. Доцільно, якщо останній розроблявся раніше при підготовці курсових робіт, рефератів, доповідей на науково-практичних конференціях тощо.

Тема дипломної роботи обирається курсантом або слухачем відповідно до рекомендованої тематики. Після вибору теми курсант або слухач подає рапорт на ім'я завідувача випускаючої кафедри менеджменту та економіки.

Рекомендована тематика дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою менеджменту та економіки згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців відповідно до затверджених програм вивчених нормативних і вибіркових дисциплін, відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту. Тематика дипломних робіт щорічно переглядається та поновлюється.

Згідно обраної курсантом або слухачем теми дипломної роботи випускаюча кафедра менеджменту та економіки призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу курсанту або слухачу в його самостійній роботі над дипломним дослідженням. При цьому, як правило, враховуються побажання курсантів (слухачів) та наукових керівників.

За завчасним погодженням із завідувачем кафедри менеджменту та економіки курсант або слухач може запропонувати свою тему дослідження. Для цього необхідно письмово обґрунтувати доцільність її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження). Крім того, дипломні роботи можуть виконуватись за тематикою, яку замовлятимуть підприємства та організації авіаційного (туристичного) профілю.

Протягом одного місяця від подання заяви на затвердження теми, курсант або слухач, за погодженням із науковим керівником, має право замінити тему або її уточнити. Для заміни (уточнення) теми необхідно подати заяву на ім'я завідувача випускаючої кафедри із підписом курсанта (слухача) та його керівника.

Після остаточного узгодження із науковими керівниками теми дипломних робіт розглядаються та обговорюються на засіданні випускаючої кафедри менеджменту та економіки і затверджуються наказом по академії. Подальші зміни та уточнення тем можливі лише за крайніх обставин, потребують змістовного обґрунтування та додаткового наказу за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання). Обставинами, що можуть стати підставою для такого клопотання, є, наприклад, перебування курсанта або слухача у лікарні або тривале відрядження, що має бути підтверджено відповідними документами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МЕТА І ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 443; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.