Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктом, за матеріалом якого буде виконуватися робота, є підприємство авіаційної або туристичної галузі будь-якої форми власності, що є юридичною особою, має самостійну звітність і займається зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики.

Бажаним є розробка теми на замовлення керівництва підприємства або організації авіаційної (туристичної) галузі. Це замовлення оформлюється листом-замовленням.

Крім цього, об'єктом дипломного дослідження може бути місцевий, національний, регіональний або світовий ринок міжнародних авіаційних (туристичних) послуг.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціаліста.

Предметом дослідження може бути:

- система управління підприємством авіаційної (туристичної) галузі або його окремими структурними підрозділами;

- система управління авіаційною (туристичною) галуззю;

- одна з функцій управління підприємства авіаційної (туристичної) галузі;

- одне з функціональних завдань системи управління підприємства авіаційної (туристичної) галузі (інформаційне забезпечення, розробка стратегій розвитку, маркетинг, інноваційно-інвестиційна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, бізнес-планування, виробництво, фінанси, кадри, ділові ризики, кризові ситуації тощо).

Після остаточного визначення теми, об'єкту та предмету дослідження, курсант або слухач за допомогою наукового керівника заповнює бланк завдання. Завдання підписують курсант (слухач) і науковий керівник, а також затверджує завідувач випускаючої кафедри менеджменту та економіки.

За допомогою керівника, виходячи з теми, мети, об'єкту та предмету дослідження, курсант або слухач складає проект плану (робочий план) дипломної роботи. План має передбачати питання, які розкривають зміст теми.

ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 110-130 сторінок друкованого тексту (без урахування „Списку використаних джерел” та „Додатків”).

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Дипломна робота має містити:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних скорочень (при необхідності);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (при необхідності).

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та по-батькові й інші відомості про автора, тему дипломної роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника, місто і рік. Завершену і оформлену належним чином дипломну роботу обов'язково підписують автор і науковий керівник на титульній сторінці.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних скорочень. Якщо в дипломній роботі вжита специфічна термінологія або маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік слід подати у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх розшифровку. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломної роботи наводять їх розшифровку.

Вступ розкриває сутність проблеми дипломного дослідження, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності дослідження. У вступі відображають:

- актуальність теми (подається коротка характеристика стану проблеми, що досліджується, обґрунтовується доцільність розробки теми для розвитку авіаційної (туристичної) галузі в цілому або окремої її складової; як правило, наводять перелік провідних вітчизняних та закордонних учених, що вивчають проблему);

- мету і задачі роботи (мета, як правило, тісно переплітається з темою роботи; розв'язання задач дозволяє досліднику досягти мети);

- об'єкт дослідження (надається коротка характеристика підприємства або організації авіаційної (туристичної) галузі: власність, організаційно-правова форма, галузева належність, коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих, схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів. Якщо об'єктом дипломного дослідження визначений ринок міжнародних авіаційних (туристичних) послуг, наводиться стисла характеристика регіону, на матеріалах якого виконується робота);

- предмет дослідження (визначається той аспект управління, який підлягає дослідженню в межах визначеного об'єкту);

- методи дослідження (подається перелік методів наукових досліджень, які були використані в роботі);

- теоретична та методологічна база дослідження (наводиться узагальнений перелік джерел інформації, що покладені в основу дослідження);

- практичне значення одержаних результатів (зазначають, де і яким чином можуть бути використані результати дипломного дослідження);

- структура роботи (наводять загальний обсяг роботи, структуру, кількість таблиць, рисунків та додатків).

Обсяг вступу не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Основна частина дипломної роботи складається з чотирьох розділів: теоретико-методологічного, аналітичного, розробницько-впроваджувального та охорони праці. У межах кожного розділу виділяють по три підрозділи, що мають відображати логічну послідовність дослідження та розробки власних пропозицій. В кінці кожного розділу подають висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Перший розділтеоретичний – містить три підрозділи:

Розділ 1. Науково-методологічні засади … (предмету дослідження – проблеми галузевого менеджменту)

1.1. Теоретичні основи … (предмету дослідження)

1.2. Організаційно-методичні аспекти … (предмету дослідження)

1.3. Особливості / специфіка (предмету дослідження в галузевому аспекті)

Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства або організації. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому – відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо.

Рекомендований обсяг першого розділу 25-30 сторінок.

Другий розділаналітичний – містить три підрозділи:

Розділ 2. Аналіз діяльності … (об'єкту дослідження і предмету дослідження)

2.1. Організаційно-економічна характеристика … (об'єкту дослідження)

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності … (об'єкту дослідження)

2.3. Дослідження / оцінка … (предмету дослідження на об'єкті дослідження) та його впливу на ефективність господарської діяльності …(об'єкту дослідження)

Аналітичний розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі наводиться опис об'єкта дослідження, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, проводиться діагностування діяльності підприємства або організації щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Аналіз обов'язково повинен кореспондуватися з методологічним матеріалом, розкритим у попередньому розділі.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Аналіз проблеми повинен здійснюватись з урахуванням чинників позитивної та негативної дій.

Текст слід ілюструвати реальними документами, що наводяться в додатках, які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу курсант (слухач) має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики. Джерелом інформації є планові й фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен курсант (слухач) у дипломній роботі повинен використати комп'ютер.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

- поставлену задачу;

- програму, за якою вона буде вирішуватися;

- базу даних (необхідно у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

- формули розрахунку;

- блок-схему алгоритму розв'язання задачі;

- результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

- аналітичний опис результату.

Рекомендований обсяг другого розділу 25-30 сторінок.

Третій розділрекомендаційний – містить три підрозділи:

Розділ 3. Вдосконалення / підвищення ефективності … (предмету дослідження на об'єкті дослідження)

3.1. Шляхи / напрями / рекомендації … (вдосконалення предмету дослідження на об'єкті дослідження)

3.2. Впровадження / реалізація … (рекомендацій щодо вдосконалення предмету дослідження на об'єкті дослідження)

3.3. Ефективність вдосконалення (предмету дослідження на об'єкті дослідження)

Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності підприємства або організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження.

У цій частині наводиться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) курсанта (слухача)-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства або організації мають відповідати напряму дослідження, кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків.

Практичне значення пропозицій та рекомендацій має бути підтверджено техніко-економічними розрахунками та визначенням ефекту, який очікується від впровадження.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Рекомендований обсяг третього розділу 25-30 сторінок.

Четвертий розділохорона праці – містить три підрозділи:

Розділ 4. Поліпшення стану охорони праці / умов праці … (при вдосконаленні предмету дослідження на об'єкті дослідження)

4.1. Аналіз стану охорони праці / умов праці на … (об’єкт дослідження)

4.2. Рекомендації з поліпшення стану охорони праці / умов праці … (при вдосконаленні предмета дослідження на об’єкті дослідження)

4.3. Соціально-економічна ефективність впровадження заходів з поліпшення стану охорони праці / умов праці … (при вдосконаленні предмету дослідження на об’єкті дослідження)

Четвертий розділ має бути органічно пов'язаний з темою дипломного дослідження. Його метою є поліпшення умов праці в результаті вирішення проблем менеджменту на об’єкті дипломної роботи – підприємстві авіаційної (туристичної) галузі або в його структурному підрозділі.

Результатами виконання четвертого розділу мають бути: загальні завдання в галузі охорони праці; аналіз організації служби охорони праці, загального стану і причин виробничого травматизму та захворюваності, основних можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які присутні на об’єкті дипломного дослідження, стану умов праці; розроблені рекомендації щодо поліпшення умов праці, представлені обґрунтовані прийняті рішення, проекти (програми) їх реалізації та відповідні заходи; визначена соціальна та економічна ефективність від їх впровадження.

З урахуванням специфіки виконання дипломних робіт за напрямом «Менеджмент» четвертий розділ може викладатись у двох варіантах:

1. У дипломних роботах, в яких об’єктом дослідження є авіаційна (туристична) галузь або підприємство в цілому, виходячи із загальних завдань в галузі охорони праці, проводиться загальний аналіз організації і стану охорони праці у галузі / на підприємстві, виявляються можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, розробляються рекомендації з поліпшення умов і охорони праці загалом і при вдосконаленні предмета дослідження, зокрема, а також визначаються соціальна та економічна ефективність від впровадження відповідних запропонованих заходів.

2. У дипломних роботах, в яких предметом дослідження є проблеми менеджменту в певному структурному підрозділі підприємства авіаційної (туристичної) галузі, виходячи із загальних завдань в галузі охорони праці, проводиться аналіз умов праці у відповідному структурному підрозділі, розробляються рекомендації з поліпшення умов праці загалом і при вдосконаленні предмета дослідження, зокрема, а також визначаються соціальна та економічна ефективність від впровадження відповідних запропонованих заходів.

Рекомендований обсяг четвертого розділу 25-30 сторінок.

Висновки, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності підприємства або організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі, а також заходи з поліпшення умов праці.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

Список використаних джерел (не менше 50 найменувань) має містити всі інформаційні джерела, які були використані курсантом (слухачем) у процесі дослідження, в наступній послідовності.

а) Закони України (в хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (в хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

ч) електронні джерела.

Додатки мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою: статут підприємства; положення про функціональні підрозділи; посадові інструкції фахівців; штатний розклад; форми бухгалтерської і статистичної звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати», № 1-ПВ «Звіт з праці», № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу» тощо); договори з постачальниками; рекламні матеріали; організаційно-розпорядчі документи: накази, розпорядження, інструкції.

Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи: проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи; ілюстрації допоміжного характеру.

На всі додатки мають бути зроблені обов'язкові посилання в основному тексті роботи.

Для прикладу наведемо орієнтовний план дипломної роботи на тему "Підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах ЗЕД” (на базі матеріалів СЗАТ „Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (туристичної фірми „Ацинус”)):

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. науково-методичні основи інноваційної діяльності

1.1. Сутність і роль інновацій у ринковій економіці

1.2. Технології інноваційного менеджменту

1.3. Особливості інноваційної діяльності в авіаційній (туристичній) галузі в умовах ЗЕД

РОЗДІЛ 2. Аналіз ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ спільного ЗАТ „Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (туристичної фірми „Ацинус”)

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.3. Оцінка системи управління інноваціями підприємства та її впливу на ефективність господарської діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ управління інноваційною діяльністю спільного ЗАТ „Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (туристичної фірми „Ацинус”)

3.1. Шляхи вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства

3.2. Програма реалізації заходів щодо вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства

3.3. Ефективність вдосконалення управління інноваційною діяльністю підприємства

РОЗДІЛ 4. ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ вдосконаленнІ управління інноваційною діяльністю спільного ЗАТ „Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (туристичної фірми „Ацинус”)

4.1. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

4.2. Рекомендації з поліпшення стану охорони праці при вдосконаленні управління інноваційною діяльністю підприємства

4.3. Соціально-економічна ефективність впровадження заходів з поліпшення стану охорони праці на підприємстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

5.5. Висновки по лекції.

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності курсанта (слухача), науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки, та проходження всіх навчальних і виробничих практик.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств і організацій, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених курсантом або слухачем власних досліджень реального об'єкта.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю, мати належне оформлення та всі необхідні супровідні документи.

Тема дипломної роботи обирається курсантом або слухачем відповідно до рекомендованої тематики, узгоджується з науковим керівником, обговорюється на засіданні випускаючої кафедри і затверджується ректором.

Об'єктом, за матеріалом якого буде виконуватися дипломна робота, є підприємство авіаційної або туристичної галузі. Предметом дослідження є одна з актуальних проблем сучасного менеджменту, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціаліста.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відбивається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Дипломна робота має містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних скорочень (при необхідності); вступ; основну частину; висновки; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

Основна частина дипломної роботи складається з чотирьох розділів: теоретико-методологічного, аналітичного, розробницько-впроваджувального та охорони праці. У межах кожного розділу виділяють по три підрозділи, що мають відображати логічну послідовність дослідження та розробки власних пропозицій. В кінці кожного розділу подають висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

 

5.6. Завдання для самостійної підготовки з теми.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЗБИРАННЯ І ОБРОБКА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.