Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗБИРАННЯ І ОБРОБКА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ


ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

Перелік запитань для самостійного опрацювання з теми 5.

1. Опрацювання інформаційних джерел, збирання і обробка фактичного матеріалу.

2. Оформлення дипломної роботи.

3. Керівництво дипломною роботою, висновок наукового керівника і отримання допуску дипломної роботи до захисту.

4. Порядок підшивання дипломної роботи, подання її на зовнішнє рецензування.

5. Підготовка дипломної роботи до захисту і захист в державній екзаменаційній комісії.

 

5.7. Короткий зміст питань для самостійного опрацювання з теми.

Відповідно до теми курсант або слухач добирає літературні джерела (монографії, підручники, автореферати кандидатських та докторських дисертацій, брошури, статті у наукових фахових виданнях, тези наукових конференцій тощо).

Доцільно керуватися при цьому традиційною логікою вивчення літературних джерел:

- загальне ознайомлення з публікацією в цілому та її змістом;

- читання тексту послідовно або вибірково;

- виписування (копіювання) матеріалів, що безпосередньо стосуються теми;

- критична оцінка вибраних матеріалів;

- формування відповідного фрагменту тексту дипломної роботи.

Написання дипломної роботи передбачає вивчення чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Верховної Ради, нормативних документів відповідних міністерств та інших органів управління з питань, пов'язаних з темою дипломної роботи. Доцільно також використовувати статистичні матеріали Міністерства статистики України, зокрема статистичний збірник "Україна в цифрах", статистичні дані, що оприлюднюються Державною авіаційною адміністрацією та Державною службою туризму і курортів.

Особливу увагу доцільно звернути на вивчення матеріалів, опублікованих у періодичній пресі (газети і журнали фахового спрямування), де подаються найсучасніші результати наукових досліджень.

На сучасному етапі розвитку суспільства важливим джерелом вторинної інформації стає мережа Інтернет.

При запозиченні визначень, цитат тощо, в тексті дипломної роботи необхідно робити відповідні посилання.При виконанні дипломного дослідження курсант (слухач) має опрацювати не менше 50 інформаційних джерел.

Дипломна робота має виконуватися з використанням наукових джерел та фактичного матеріалу, який відображає діяльність підприємства або організації, що є об'єктом дослідження.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань тощо, які збирає курсант або слухач під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться аналіз та обґрунтовуються власні пропозиції щодо удосконалення діяльності.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і вмінь з алгоритмізації та складання програм кожен курсант або слухач при написанні дипломної роботи повинен використовувати комп'ютер.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ | ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.