Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Права та обов’язки, що випливають з патенту


Права, що випливають з патенту, діють від дати публіка­ції відомостей про його видачу.

Права, що випливають з патенту (деклараційного патен­ту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на се­кретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного реєстру.

Патент надає його власникові виключне право використо­вувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Взаємовідносини під час використання винаходу (корис­ної моделі), який охороняється патентом, що належить кіль­ком особам, визначаються угодою між ними. Якщо такої уго­ди немає, кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на викорис­тання винаходу (корисної моделі) та передавати право влас­ності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнають:

- виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг у зазначених цілях продукту, виготовленого із засто­суванням запатентованого винаходу (корисної моделі);

- застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні;

- пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або введення чи зберігання в зазна­чених цілях продукту, виготовленого способом, що охо­роняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запа­тентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому вико­ристано кожну ознаку, включену до незалежного пункту фор­мули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосова­ним, якщо використано кожну ознаку, включену до незалеж­ного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Власник патенту може використовувати попереджуваль­не маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи пакуванні продукту, виготовленого із застосуванням за­патентованого винаходу (корисної моделі).Патент надає його власникові право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу (за винятком випадків, якщо таке використання не визнається порушенням прав, що надає патент).

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання спла­чувати ліцензіару обумовлені договором платежі та здійсню­вати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію*.

* Ліцензія - це дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається ін­шій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на пев­них умовах (див. підрозд. 8.2).

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо їх укладено в письмовій формі й підписано сторонами. Зазна­чені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації в Установі.

Власник патенту має сплачувати відповідні збори за під­тримання чинності патенту й добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовують або неповністю вико­ристовують в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, то будь-яка особа, яка має бажання та виявляє готовність використову­вати винахід (корисну модель), якщо власник прав відмовля­ється від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії.

Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного і надзвичайного стану, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визна­ченій ним особі без згоди власника патенту на умовах неви­ключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інте­ресах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні з комерційною метою технологічне (технічне) рішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну й серйозну підготовку для тако­го використання, зберігає право на безплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачено зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Не визнають порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):

- у конструкції чи під час експлуатації транспортного за­собу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території

України, за умови, що винахід (корисна модель) вико­ристовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;

- з науковою метою або як експеримент;

- за надзвичайних обставин (стихійного лиха, катастро­фи, епідемії тощо);

- для разового виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок одержання патенту | Теоретичні запитання. Інтелектуальна власність та INTERNET

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 208; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.