Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Теоретичні запитання. Інтелектуальна власність та INTERNET


Інтелектуальна власність та INTERNET

Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності

Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності

Значення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

Тема 5. Правова охорона та захист об’єктів інтелектуальної власності

Теоретичні запитання

Припинення дії патенту та визнання його недійсним

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати пу­блікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія патенту (деклараційного патенту) припиняється в разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності (дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено). Збір за підтримку чинності патен­ту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Патент може бути визнано недійсним повністю або част­ково в разі:

- невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовами патентоспроможності;

- наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було в поданій заявці;

- неподання заявником заявки до Установи й неповідом­лення Установи про свої наміри здійснити патенту­вання винаходу (корисної моделі) в іноземній державі перед поданням заявки на одержання охоронного документа на цей винахід (корисну модель) у відповідні установи іноземних держав.

Якщо патент чи його частину визнано недійсними, Уста­нова повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Якщо права власника патенту порушено, він може вимагати:

- припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його прав, і відновлення стану, що існував до по­рушення прав;

- стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи;

- відшкодування моральної шкоди;

- застосування інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.

 

1. Що таке патент?

2. Деклараційний патент?

3. Патент та деклараційний патент на секретний ОІВ.

4. Терміни дії патенту та деклараційного патенту на ОІВ в Україні.

5. Вимоги щодо надання правової охорони ОПВ.

6. Право на одержання петенту.

7. Формальна експертиза на отримання патенту.

8. Кваліфікаційна експертиза на отримання патенту.

9. Права та обов’язки, що випливають з патенту.

10. Умови визнання патенту недійсним.

5.3. Забезпечення захисту патентних прав, авторських і суміжних прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Права та обов’язки, що випливають з патенту | Значення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 167; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.