Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Критерії ефективності організаційної діяльності


Продуктивність. Управління продуктивністью

Завдання піприємства – зробити ресурси продуктивними. Вимірювання продуктивності (Productivity) – основний засіб для порівняння якості менеджменту різних підрозділів підприємства або менеджменту різних підприємств. Продуктивність охоплює та характеризує всі зусилля, затрачені підприємством. Це перша перевірка компетентності менеджменту.

Постійне підвищення продуктивності – одне з найскладніших завдань менеджменту, оскільки продуктивність – це баланс між багатьма чинниками, і лише деякі з них піддаються чіткому визначенню та вимірюванню. Мета не в тому, щоб знайти одну досконалу міру продуктивності, а у використанні низки (системи) вимірників.

Отже, продуктивність організації означає той баланс між всіма чинниками виробництва (матеріальними, фінансовими, людськими, інформаційними, тощо), який забезпечує найбільше виробництво при найменших витратах. Це зовсім інше поняття, ніж традиційний, загальновідомий показник продуктивності на одного працюючого або на одну людино-годину.

Продуктивність в широкому розумінні – це відносна ефективність та економічність організацій, причому одним із головних складників ефективності є якість.

Будь-яка організація може досягти зростання продуктивності, реалізуючи різні стратегічні підходи. Кожний із шляхів зростання продуктивності залежить від низки чинників зовнішнього середовища (клієнти, конкуренти, постачальники, тощо) та стану мікросередовища організації (мета, технологія, персонал, фінанси та ін.). Потенційний клієнт, який має свободу вибору, віддасть перевагу, безумовно, товарам чи послугам більш продуктивної організації.

Економічність має місце, коли певні виходи операційної системи досягнуті за умови мінімальних входів.

Продуктивність може вимірюватися різними показниками (системою показників). Часткова продуктивність характеризується кількістю готової продукції, віднесеної до певного одного входу; багатофакторна продуктивність виражається кількістю виготовленої продукції, що припадає на певну кількість входів; загальна продуктивність характеризується співвідношенням усіх товарів і ресурсів.Оцінювання організаційної ефективності потребує точних економічних критеріїв. Однак єдиної і цілісної методології не створено і донині. Зокрема, тривалий час як критерій ефективності використовували критерій прибутковості. Однак багато організацій не є прибутко­вими і проте займають свою нішу на ринку. Значно ближчим до істини є цільовий підхід, згідно з яким кожна організація — цілеспрямована система, голов­ною метою якої є досягнення заздалегідь визначених ці­лей. Тому для оцінювання організаційної ефективності необхідна сукупність параметрів ефективності, які ві­дображають міру (ступінь) наближення організації до бажаного стану. Параметри ефективності — найважливіші параметри функціону­вання системи, що дають змогу оцінити якість вирішення пробле­ми і досягнення поставлених перед системою цілей. Систему критеріїв, за якими може оцінюватись ефек­тивність діяльності організації, наведено у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Критерії оцінки ефективності діяльності організації

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність організаційної ефективності та підходи до її визначення | Результативність та ефективність системи менеджменту

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 568; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
 2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 3. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
 4. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків
 5. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 6. Аналіз та оцінювання ефективності фінансових інвестицій
 7. Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
 8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 9. Біржова торгівля як основа біржової діяльності.
 10. Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності
 11. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 12. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.