Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Результативність та ефективність системи менеджменту


Результативність системи менеджменту — її здатність виконува­ти управлінські функції таким чином, щоб організація могла дося­гати намічених цілей, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Реалізація управлінських функцій забезпечується через: механізм внутрішньої координації; процедури стимулювання; систему інформаційного забезпечення; структуру прийняття рішень.

Ефективність системи менеджменту — показник, що характеризу­ється співвідношенням витрат на здійснення управлінських функцій і результатів діяльності організації.Отже, система показників ефективності управління повинна ґрунтуватися на зіставленні досягнутих орга­нізацією результатів у їх вартісному еквіваленті з вели­чиною управлінських зусиль. Управлінські зусилля певною мірою можуть бути оцінені у кількісному вира­женні через величину витрат на управління (див.табл. 9.2).

Таблиця 9. 2

Витрати на управління

Групи витрат Напрямки витрат
1.Витрати на оплату праці заробітна плата керівників та спеціалістів заробітна плата технічного й обслуговуючого персоналу премії і доплати управлінцям
2.Витрати на техніку управління носії інформації та предмети управлінської праці засоби обробки інформації та оснащення процесів управління
3.Витрати на організацію і забезпечення управління науково-дослідні роботи і наукова організація управлінської праці підготовка і підвищення кваліфікації менеджерів; заходи щодо вдосконалення управління
4.Накладні витрати службові відрядження і пересування пошто-телеграфні, телефонні і канцелярські витрати інші трансакційні витрати (витрати на ділові зустрічі)

Але при цьому процес варто розглядати у динаміці, враховуючи те, що витрати стрибкоподібно зростають у разі придбання сучасних засобів опрацювання інформації. Якщо після цього у наступному періоді істотно зросли об­сяги виробництва та продажу продукції, збільшилася ма­са прибутку, то ефективність управління підвищилась. Найважливішим показником визначення ефективнос­ті управління є відношення загального або кінцевого ре­зультату виробництва до сукупних витрат на управління: Еу = Ркуде Еу — ефективність управління; Рк — кінцевий ре­зультат, отриманий підприємством; Ву — витрати на управління.

 

Цей показник може набувати різного змісту, залеж­но від того, яка величина виступає у якості загального результату діяльності підприємства — обсяг виробниц­тва, обсяг реалізації продукції чи сума прибутку. До кількісних показників ефективності системи управління відносять і економію живої та уречевленої пра­ці у ній, яка полягає у скороченні трудомісткості виконання управлінських операцій та процедур. Йдеться про змен­шення кількості зайнятих в апараті управління.

Тому ще одним поширеним показником ефективності системи ме­неджменту є відношення загального результату виробниц­тва до кількості працівників апарату управління: Еу = Рк

де К — кількість управлінського персоналу.

Крім названих кількісних показників, які оцінюють здатність системи менеджменту забезпечувати кращий загальний результат діяльності організації, використо­вують й інші. Загалом система кількісних показників ефективності може включати показники, наведені у таблиці 9.3.

Таблиця 9.3

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Критерії ефективності організаційної діяльності | Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 236; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. III. Форми і системи заробітної плати
 2. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 3. VI. Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці
 4. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури
 5. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 6. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 7. Анатомія та фізіологія ендокринної системи. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз.
 8. Анатомо-фізіологічна характеристика ендокринної системи. Залози змішаної секреції
 9. Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної системи. Серце. Робота серця
 10. Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова
 11. Анатомо-фізіологічна характеристика травної системи. Стравохід,шлунок.
 12. Архітектура інформаційної системи

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.