Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. Тема № 11 Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології праці

Соціологія праці

Тема № 11

  1. Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології праці. Праця як соціальне явище та категорія соціології.
  2. Категорії соціології праці (характер праці, зміст праці, умови праці, ринок праці, зайнятість, безробіття, мотивація, адаптація, соціально-психологічний клімат, соціальний конфлікт).
  3. Соціально-трудові відносини та соціальні процеси в сфері праці. Мотивація праці, її відсутність в Україні як основна соціальна проблема.
  4. Трудовий колектив як соціальний інститут та соціальна група. Основні функції трудового колективу. Стилі керівництва трудовим колективом.

 

Основна література:

1. Гіденс, Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи,1999.- С. 365-398

2. Соціологія: Підручник/ За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К., 1999.-С. 392-417.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г. Городяненка.- Київ, 2003. - С. 240-261

4. Соціологія: Курс лекцій/ За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002.- С. 150-270

5. Якуба А.А. Соціологія / Навчальний посібник для студентів. Харків, 1996

Додаткова література:

1. Альшевська Н. Кар’єра як соціальний феномен: сутність, знаки, технології побудови // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 106-113.

2. Дорс Б. Ценность и смысл труда // Вопросы философии.- 1993.- № 12

3. Кравченко А. И. Социология труда: Тенденции и итоги развития // Социс.- 1994.- № 6

4. Міщенко М. Соціально-психологічна атмосфера в українському суспільстві й ставлення до підприємництва // Філософська і соціологічна думка. - 1994.-№ 11

5. Міщенко М. Підприємець сьогодні: штрихи до соціально-психологічного портрету // Філософська і соціологічна думка. - 1993.-№ 3

6.Пилипенко С.В. Трудова поведінка за умов ринкової економіки: проблема соціологічного дослідження // Філософська і соціологічна думка. - 1993.-№ 6

Електроні версії:

  1. Лукашевич Н. П. Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП»
  2. Лукашевич Н.П. Соціологія праці // Папка «МАУП»

 Соціологія праці – це спеціальна галузь соціологічної науки, яка вивчає закономірності формування, розвитку і функціонування різних соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів) і пов’язаних з ними явищ і процесів у сфері праці. Остання є складним багатогранним процесом, який торкається всіх сфер життєдіяльності людини і є предметом дослідження різних конкретних наук: економіки і психології праці, економічної і промислової соціології, ергономіки та інш.

В контексті розгляду даної теми студентам варто зосередити увагу на аналізі праці як характерного явища соціальної дійсності, її ролі у житті суспільства. Для цього потрібно з’ясувати хто виступає у ролі суб’єктів праці, які існують соціальні інститути у сфері праці, визначити основні види соціально-трудових відносин та соціально-трудових процесів. Проаналізувати різноманітні сторони соціально-психологічного механізму включення працівника в трудову діяльність, тобто мотивацію та стимулювання праці, задоволеність працею і відношення до неї, шляхи підвищення трудової активності і продуктивності праці.

У зв’язку з трансформаційними процесами в сучасній Україні, зокрема, із зміною її економічної моделі з командно-планової на ринкову, особливу увагу необхідно звернути на появу нових соціальних явищ та процесів у сфері праці, як то формування нових соціальних груп (приватний підприємець, найманий робітник), зміни в системі управління соціально-трудовими відносинами (запровадження інституту менеджменту). Окремо слід визначити негативний вплив окремих соціальних процесів у сфері праці (масове безробіття, трудова міграція) на інші соціальні системи та суспільство загалом.

Питання для самоконтролю:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 225; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.