Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

П Л А Н. Тема № 12 Етносоціологія та предмет її дослідження

Етносоціологія

Тема № 12

  1. Етносоціологія та предмет її дослідження. Функції етносоціології.
  2. Основні підходи до вивчення етнічних спільнот.
  3. Національно-етнічні процеси та відносини.
  4. Національне відродження України та роль етносоціології в розбудові українського суспільства.

 

Основна література:

1. Гіденс, Ентоні Соціологія / Пер. З англ. В. Шовкун, А.Олійник; Наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи,1999.- С. 256-289

2. Соціологія: Підручник/ За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К., 1999.-С. 310-331.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. В.Г. Городяненка.- Київ, 2003. - С. 340-355

4. Соціологія: Курс лекцій/ За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002.- С. 140-155

5. Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку / Український незалежний центр політичних досліджень: За заг. Ред.. Тищенко Ю.- Київ. - 2006

6. Черниш Н. Етносоціологія і соціологія націй / Соціологія: курс лекцій. – Львів, 1998

 

Додаткова література:

1. Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії// Політика і час. – 2002. - № 10

2. Євтух В. Етносоціологія: перспективи застосування// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 2. – С. 20-25

3. Майборода О. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення // Політичний менеджмент. - 2004.- № 5 (8).- С. 15-23

4. Титаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність // Політичний менеджмент. - 2004.- № 5 (8).- С. 31-40

5. Чорний Є. Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин // Соціальна психологія.- 2003.- № 2 .- С. 74-87

 

Електроні версії:

1. Лукашевич Н. П. Спеціальні та галузеві соціології // Папка «МАУП»

2. Фролов С.С. Учебник по социологии // Папка «Соціологія».- № 137

 

Етносоціологію визначають як науку, що досліджує походження, суть і функції різноманітних етнічних спільнот з метою виявлення основних тенденцій їх утворення , розвитку та взаємозв’язків з іншими етносами, а також механізмів їх входження у систему соціальних відносин. Специфіка етносоціології полягає у тому, що вона вивчає особливості та форми суспільного (соціального) життя етносів, народів та інших етнічних утворень як сукупних історичних суб’єктів. Тобто аналізує взаємозв’язок, взаємовплив соціально, з одного боку, і етнічного з другого. У більш вузькому розумінні предметом дослідження етносоціології , притаманним лише їй, є етносоціальні спільноти та групи, які розглядаються як цілісні соціальні утворення , а також закономірності їх формування і функціонування.

Центральною категорією етносоціології є поняття етносу, однак і сьогодні при його аналізі використовуються різні методологічні підходи: концепція Ю.Бромеля, за якою етнос – це стала сукупність людей, що склалася на певній території і характеризується відносно стабільними особливостями мови, культури і психіки; теорія етногенезу Л.Гумельова, який вважає, що етноси розвиваються завдяки накопиченню пасіонаріїв, тобто людей, що мають здатність йти до мети всупереч інстинктам. Цікавими у цьому контексті є концепції Е.Сміта, Ф.Гекманна, Е.Гелнера, Е.Хобсбаума, Б.Андерсона, Е.Ренана.Однією із базових проблем соціології нації виступає проблема національного відродження, скерованість процесів якого залежить від багатьох соціальних чинників , притаманних кожній окремій історичній епосі. Відповідно на кожному етапі історичного розвитку тієї чи іншої нації висуваються нові, специфічні завдання. Розгляд даної проблеми є важливим, адже історична ретроспектива специфіки національного відродження в Україні дасть можливість студентам провести паралелі порівняння і визначити спільні тенденції у етнонаціональному розвитку держави на різних історичних етапах. Доречним при розгляді даної теми буде аналіз особливостей етнонаціонального розвитку в сучасній Україні, серед яких: скорочення питомої ваги українців у складі населення, звуження сфери вживання української мови, існуванням різного ставлення до проблем державного суверенітету, наявністю різних політичних симпатій населення .

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають основні відмінності етносоціології від етнографії?

2. Визначте основні відмінності між термінами „етнос” і „нація".

3. Проаналізуйте державну національну політику в сучасній Україні: зміст та основні напрямки.

4. Яке значення сьогодні ми вкладаємо в поняття «етнічний ренесанс».

5. Назвіть і охарактеризуйте основні підходи до вивчення нації в українській соціологічній думці.

6. Яке майбутнє очікує нації як соціальні спільноти? Наведіть існуючі концепції і обґрунтуйте свою думку.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 281; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.