Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Теми рефератів, методичні поради до їх написання


Одним із видів самостійної роботи студентів, який дозволяє поглибити їх знання із курсу «Соціологія» є реферат, робота над яким допомагає виробити навички самостійного аналізу різних соціологічних поглядів і концепцій, систематизації матеріалу та його стислого викладу. Робота над рефератом розпочинається із обрання теми (див. перелік тем рефератів) і пошуку необхідної літератури. Наступним етапом є процес її опрацювання, тут важливим є не лише свідоме засвоєння прочитаного, але і його аналітичний аналіз. Неодмінним правилом при цьому є з’ясування незрозумілих термінів, понять, категорій, використання яких у тексті обов’язково повинне супроводжуватися їх поясненням. Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим, важливо при цьому уникати складних граматичних зворотів.

Необхідною умовою успішного написання реферату є логічно складений і продуманий план, в якому доцільно передбачити вступ, кілька розділів основної частини і висновки.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на соціальні потреби суспільства. У першому розділі наводяться основні теоретичні, емпіричні дослідження з теми, зазначається, хто із представників соціології займався даною проблематикою, здійснюється коротка характеристика їх концепцій. Визначаються сутність (основний зміст) проблеми, основні фактори, обставини, що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається.

У наступних розділах дається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Особлива увага акцентується на виявленні нових ідей та гіпотез, нових підходів до вивчення проблеми. Висловлюють власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. У висновках автор стисло викладає результати свого дослідження. До реферату додається список використаної літератури (обсягом не менше 15-20 одиниць), схеми, таблиці. Загальний обсяг реферату від 10 до 15 друкованих сторінок через 2 інтервали з полями 1 см. (праворуч), 2,5 см. (зверху), не менше 2 см. (знизу); або 20-25 сторінок писаного тексту. Посилання на літературу можуть бути посторінковими або розміщуватися в кінці кожного із розділів. На обкладинці реферату зазначаються назва вузу, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, кафедра, тема реферату, назва дисципліни, факультет, курс, група, форма навчання.Теми рефератів із курсу «Соціологія»

1. Сучасні дискусії в соціологічній науці про предмет соціології.

2. Проблеми людини та її свободи у поглядах І. Шада.

3. Соціологічні погляди Я. Козельського.

4. Структурна композиція суспільства.

5. Соціальні відносини та соціальні конфлікти в сучасному українському суспільстві.

6. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.

7. Проблема ідентифікації особистості в соціології.

8. Соціальні адаптація та її об’єктивні і суб’єктивні виміри.

9. Е. Гіденс про зміни в моделях сім’ї та альтернативи.

10. Студентська сім’я та її проблеми.

11. Молодь у сфері праці й зайнятості.

12. Об’єкти дослідження соціології праці.

13. Основні рівні мотивів трудової діяльності.

14. Міжетнічні конфлікти, їх особливості.

15. Соціальне і етнічне: проблеми взаємозв’язку та взаємодії.

16. Зміст і роль освіти в житті суспільства.

17. Студентська молодь – специфічний об’єкт виховання.

18. Характеристика масової культури та форми її прояву.

19. Надійність соціологічної інформації, прийоми та засоби її збереження.

20. Роль соціологічного дослідження у житті суспільства

Література

1. Аверьянов Л.Я. Социология: что она знает и может. – М.: Социолог, 1993.

2. Арон Раймонд. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

3. Бакиров В.С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. – Харьков, 1988.

4. Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании. Проблемы методологии и методики. – К.: Наук. Думка, 1974.

5. Головаха Е.И. Обоснование гипотез и показателей // Он же. Жизненная перспектива и профессиональное самочувствие молодежи. К.: Наукова думка, 1988.

6. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М., 1995.

7. Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995.

8. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології від античності до поч. ХХ ст. – К., 1993.

9. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Методологические предпосылки, методы и техника исследования (программа исследования) // Человек и его работа. Социологическое исследование. – М.: мысль, 1967.

10. История социологии. / Под ред. А.Н. Елецкова. – М., 1997.

11. История теоретической социологии. под. ред. И.Ф. Девятко / В 3 Т. – М., 1995.

12. Лекции по методике конкретных социологических исследований – М.: Изд-во Моск. ун-та,1972.

13. Методы и техника статистической обработки первичной социологической информации. – М.: Наука, 1968.

14. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. – М.: Прогресс, 1975.

15. Модели человека в современной зарубежной социологии. – М., 1985.

16. Основы социологии. Курс лекций. / Под ред. А.Г. Эфендиева. – М.: Знание, 1993.

17. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. – К.,

18. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тендем, 1996.

19. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. У 2 Т. – К.: Основи, 1994.

20. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983

21. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс теоретичної соцілогії. Навчальний посібник. – К.: 1995.

22. Смелзер Н. Социология. М.: Наука, 1994.

23. Современная западная социология. Словарь. – М., 1990.

24. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. К., 1996.

25. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. _ М., 1993.

26. Социология. Основы общей теории: Учеб. Пособ. / Под ред. Г.В. Осипова. – М., 1996.

27. Социология. Учеб. Пособие. / Под ред. Э.В. Тадевосяна. – М.: 1995.

28. Социология: классические и современные парадигмы. Хрестоматия. Авторы-состав. С.А. Кравченко, М.О. Мнацаканян. - ,: АНКИЛ,1998.29. Социология: Практикум./ Сост. и отв. редактор Р.И. Руденко. – М.: Соц-полит. Журнал, 1993.

30. Соціологія / Під ред. В.Г. Городяненко. – К., 1999.

31. Соціологія короткий енциклопедичний словник. /Під ред. В.І. Воловича. –К., 1998.

32. . Соціологія. / Під ред. В.П. Андрущенко. – К., 1999.

33. Соціологія: Навчальний посібник / Упоряд. П.П. Марчук – Тернопіль: Астон, 1998.

34. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. – М.: Наука,1979.

35. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение): Учеб. Пособие для вузов. – М.: Стратегия, 1998.

36. Типология и классификация в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1982.

37. Харчева В. Основы социологии: Учебник – М.: Логос, 1997.

38. Хвостов В.М., Социология. Введение. Исторический очерк учений об обществе. – М., 1987.

39. Черниш Н.І. Сучасна свідомість молоді. – Львів, 1990.

40. Шаповал М. Загальна соціологія. – Вид. 3. – К.: Укр. Цнтр духовної культури, 1996.

41. Шереги Ф.Э. Подготовка первичной социологической информации к обработке на ЭВМ // Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 1995.

42. Щекин Г.В. Система социологического знания. – К., 1998.

43. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – Саратов. Изд-во Саратовского ун-та, 1995.

44. Якуба О.О. Соціологія. Навч. посіб. для студентів. – Харків, 1992.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н. Конкретно-соціологічне дослідження | Періодичні видання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 159; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.