Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ДОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО II РОЗДIЛУ


РОЗДІЛ II Методика дослiдження

Емпіричний матеріал, потрібний для соціологічного дослідження, має різний характер і міститься у багатьох різноманітних джерелах. Інформація, яка є у кожному з них, як правило, дає змогу охарактеризувати досліджуване явище лише в якомусь одному аспекті. Для забезпечення комплексного, всебічного аналізу досліджуваної проблеми рекомендується в емпіричних дослідженнях передбачити одержання інформації з різних джерел відповідними методами.

Загалом у соціології виділяють чотири основні методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент та аналіз документів.

Як правило, емпіричні дослідження виконують на вибірковій сукупності – частині об’єкта дослідження яка і підлягає обстеженню. Це пов’язано, з тим, що вибірковий метод дає змогу значно скоротити фінансові та часові витрати на реалізацію дослідження. Проте, зрозуміло, що дані з обстеження частини об’єкта дослідження будуть мати певний рівень похибки. В соціології розроблено цілий перелік методів формування вибіркової сукупності та алгоритмів розрахунку її оптимального об’єму (з позиції допустимої похибки).

Питання вибору методів збору, обробки та аналізу інформації, розрахунку обсягу та формування вибіркової сукупності є питаннями методики соціологічного дослідження, та висвітлюються у методичній частині програми дослідження.

Отже, розділ IIповинен складатися з таких елементів:

· вибір та обґрунтування планованого/планованих методу/методів збору соціологічної інформації;

· розрахунок обсягу вибірки(для вибіркового дослідження);

· вибір та обґрунтування методу формування вибіркової сукупності.

Завершальним етапом складання програми соціологічного дослідження є розробка процедурної частини дослідження з визначенням етапів та термінів реалізації соціологічного дослідження.

1. Метод соціологічного спостереження.

 

Соціологічне спостереження – метод збору наукової інформації, сутність якого полягає в безпосередньому сприйнятті та реєстрації фактів, явищ, процесів, що відбуваються у соціальній реальності. Для соціологічного спостереження характерними є систематичність, планомірність та цілеспрямованість. Воно має певні пізнавальні цілі та може бути піддане контролю й перевірці.При спостереженні збирається і фіксується за допомогою технічних приладів (кінокамера, фотоапарат, магнітофон, телевізійна та інша техніка) лише та інформація, яка може бути використана для опису, а потім і пояснення проблемної ситуації, що досліджується.

Застосування методу соціологічного спостереження передбачає дотримання таких вимог:

1. Зазвичай спостереження застосовується в комплексі з іншими методами збору інформації, такими, як аналіз документів, опитування і т.д.

2. Спостереження ефективно використовують у дослідженнях поведінки окремих індивідів, соціальних груп, спільнот у різноманітних сферах – на виробництві (реакція трудового колективу на умови, організацію праці, ставлення до існуючої системи оплати праці, стосунки робітників з керівництвом, конфліктні ситуації тощо), навчанні (поведінка учнів, студентів на заняттях, їх підготовленість до занять, інтерес до матеріалу, стосунки між ними і викладачем, згуртованість учнівської, студентської групи тощо), громадському житті (участь населення у різних формах суспільно-політичної діяльності – зборах, мітингах, демонстраціях, страйках тощо), дозвіллі (зміст і структура вільного часу, реальні та бажані види дозвілля, інтереси, потреби та інфраструктура вільного часу тощо) і т.п.

3. Спостереження застосовують у процесі отримання попередньої інформації, необхідної для уточнення напрямів запланованого дослідження, оскільки професійно проведене спостереження надає досліднику нові характеристики досліджуваного об’єкта.

4. Спостереження передбачає отримання ілюстративних даних, які суттєво доповнюють статистичний аналіз даних, одержаних за допомогою масового опитування.

5. Цей метод дає змогу безпосередньо вивчати поведінку людей в конкретних умовах у реальному часовому просторі („саме те”, „саме тут”, „саме зараз”), має здатність давати насичені конкретними деталями, живі, безпосередні враження про об’єкт, а не спогади чи інтерпретації респондента.

6. Спостереження дає можливість одержати дані незалежно від вміння респондента описати словами свою поведінку, а також від того, чи бажає він взагалі щось говорити про свою поведінку.

Види спостереженькласифікують, опираючись на різні підстави.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ДОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО I РОЗДІЛУ | За умовами та місцем проведення виділяють польове та лабораторне спостереження

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 182; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.