Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

За умовами та місцем проведення виділяють польове та лабораторне спостереження

За ступенем формалізації виділяють структуроване та неструктуроване спостереження.

Структуроване спостереження застосовується тоді, коли дослідник має достатньо інформації щодо об’єкта дослідження і може заздалегідь виокремити всі важливі елементи досліджуваної ситуації, розробити чіткий план, спеціальні документи для реєстрації фактів, подій, явищ, процесів, надати чіткі інструкції спостерігачам. В такому виді спостереження розробляється бланк спостереження у якому чітко вказується за чим має спостерігати дослідник, і яким чином фіксувати події, спостережувані явища тощо.

Неструктуроване спостереження не передбачає чіткого плану дій спостерігача, а лише визначення об’єкта обстеження, загальних рис ситуації. Дослідник в процесі спостереження сам вирішує на що звернути увагу, які дані зафіксувати. Найчастіше його застосовують у пошукових та розвідувальних дослідженнях.

Польове спостереження застосовують у реальній життєвій ситуації (тобто там, де спостережувана соціальна подія має місце).

Лабораторне спостереження передбачає, що умови його проведення визначає і створює дослідник. Часто його проводять з використанням допоміжних технічних засобів – фотоапаратів, магнітофонів, відеомагнітофонів, кінокамер тощо.

3. За ступенем участі спостерігача у досліджуваній ситуації розрізняють невключене та включене спостереження.

У невключеному спостереженні дослідник знаходиться поза процесом чи явищем, які він вивчає, будучи стосовно них зовнішнім спостерігачем. Такими, наприклад, можуть бути спостереження за масовими процесами (зборами, демонстраціями, мітингами), за соціально-психологічними груповими процесами в будь-якій малій соціальній груп, наприклад, студентській чи виробничій тощо.

У включеному спостереженні дослідник сам певною мірою є учасником досліджуваного процесу. При цьому ступінь такої включеності може бути різною: від пасивного спостереження, яке близьке до невключеного, до активного, коли дослідник настільки зливається з групою дослідження, що там починають вважати його „своїм” і відповідно до нього ставитись.Включене та невключене спостереження в свою чергу поділяються на відкрите спостереження та спостереження інкогніто.Відкрите характеризується тим, що членам досліджуваної групи відомо про факт спостереження, який відбувається за їхньою згодою. При спостереженні інкогніто членам досліджуваної групи невідомо, що за ними ведеться спостереження. Наприклад, при включеному-інкогніто спостереженні дослідник грає роль члена групи в якій ведеться спостереження.

Метод спостереження
Ступінь формалізації
Умови та місце проведення
Структуроване
Неструктуроване
Польове
Лабораторне
Участь спостерігача в досліджуваній групі, ситуації

4.За регулярністю та тривалістю виділяють систематичні та несистематичні спостереження.

Систематичні проводять регулярно за заздалегідь розробленим планом протягом визначеного періоду. Вони можуть бути тривалими, безперервними або циклічними, відбуватись у встановлені терміни, наприклад, два рази на тиждень чи один раз в місяць тощо.

Несистематичні (випадкові, короткотермінові) спостереження проводять стосовно соціальної ситуації, дослідження якої не планувалось.

5.За метою, характером об’єкта спостереження поділяють на монографічні, пошукові та самоспостереження.

Монографічні спостереження охоплюють велику кількість різноманітних взаємопов’язаних явищ, які стосуються одного соціального об’єкта (наприклад, спостереження націлене на дослідження задоволеності клієнтів магазину обслуговуванням).

Пошукові спостереження використовують з метою пошуку певних фактів, необхідних для вирішення поставлених цілей і завдань дослідження (наприклад, спостереження націлене на дослідження причин конфліктів у робочому колективі)

Самоспостереження здійснює сам об’єкт дослідження, здатний до контролю за своїми емоціями, психомоторними діями, соціальною поведінкою тощо. Це цінний метод, оскільки дає змогу заглянути у приховану сферу досліджуваного соціального процесу (наприклад, самоспостереження за зміною власної працездатності залежно від інтенсивності соціальних контактів в організації).

Обираючи конкретний вид спостереження, враховують як загальні його особливості, так і обмеження.

 

Переваги та обмеження соціологічного спостереження як методу збору інформації:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 456; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.