Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок розроблення, побудови, викладу й оформлення технічних умов
Читайте также:
 1. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 3. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календар­них днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
 4. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення
 5. Бюджетные трансферты, порядок их предоставления и перечисления.
 6. В Предисловии к положениям МСФО кратко излагаются . цели и порядок деятельности Комитета по МСФО, а также разъясняется порядок применения международных стандартов.
 7. В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом
 8. Взаимозачет средств по финансированию в счет погашения недоимки по платежам в бюджет, порядок их проведения и причины их отмены
 9. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
 10. ВИДЫ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
 11. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур
 12. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур.

Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни та скасування стандарту

Інформацію про затвердження стандарту публікують у щомісячному інформаційному покажчику стандартів України. Держспоживстандарт (Мінбудархітектури) України тиражують і поширюють стандарти відповідно до встановленого ними порядку, в т.ч. і через два магазини стандартів, які знаходяться в Києві та Харкові.

Перевірку чинних стандартів здійснює їх розробник не рідше одного разу на п’ять років, для забезпечення їх відповідності чинному законодавству України, потребам населення та держави, обороноздатності, рівню розвитку науки та техніки, досягнутому на момент перевірки стандарту, а також для встановлення ступеня їх відповідності вимогам міжнародних, регіональних стандартів і національних стандартів інших країн. За результатами перевірки стандарту готують пропозиції щодо доцільності подальшого його застосування без перегляду та зміни або пропозиції про перегляд, зміни чи скасування. Ці пропозиції подають до органу, що затвердив стандарт. Перегляд стандартів полягає в розробленні нових стандартів. При цьому переглянутий стандарт скасовують, а в новому зазначають, замість якого стандарту його розроблено, та в його позначенні змінюють дві останні цифри року його затвердження.

Зміну стандарту розробляють в разі заміни, вилучення або внесення нових вимог до стандарту. Розроблення, узгодження, подання на затвердження, затвердження та державну реєстрацію зміни стандарту здійснюють у порядку, який встановлений для стандартів. Дозволяють узгоджувати зміну тільки з тими узгоджувальними організаціями, яких ця зміна стосується. Кожна зміна отримує порядковий номер і повинна бути надрукована в інформаційному покажчику державних стандартів не пізніше, ніж за шість місяців до терміну надання їй чинності. Скасування стандарту здійснюють у разі припинення випуску продукції (надання послуги), або розроблення замість нього іншого нормативного документу.

Документи щодо скасування стандартів подають до органів державної реєстрації не пізніше, ніж за шість місяців до визначеної дати його скасування, а інформація про це повинна була опублікована не пізніше, ніж за три місяці до дати його скасування.

 

Згідно ДСТУ 1.3, технічні умови (ТУ) є невід’ємною частини комплекту технічної документації на продукцію (вироби, матеріали, речовини, послуги), на яку вони поширюються, або самостійним документом і розробляють в таких випадках:

Ø за відсутності державних і галузевих стандартів на розроблювану продукцію, послуги або за необхідності конкретизації їхніх вимог;

Ø за необхідності доповнення та посилення вимог, норм і правил чинних стандартів на дану продукцію, послуги.ТУ розробляють на:

Ø один конкретний виріб, матеріал, речовину, одну послугу тощо;

Ø кілька конкретних виробів, матеріалів, речовин тощо, групу послуг (групові технічні умови).

ТУ допускається не розробляти за згодою замовника (основного споживача) згідно з:

Ø технічним завданням (контрактом, протоколом, конструкторською документацією тощо) — для одиничної продукції:

Ø конструкторською документацією, що входить до комплексу документації на виріб, — для складових частин цього виробу;

Ø технічною документацією (технологічними та конструкторськими документами) — для речовин, матеріалів і півфабрикатів, які підлягають подальшому опрацюванню та виготовляють еір у встановленому обсязі за прямим замовленням одного підприємства;

Ø зразком-еталоном і технічним описом зразка — для непродовольчих товарів народного вжитку (за винятком складної побутової техніки, продукції побутової хімії та транспортних засобів), коли показники їхньої якості встановлені на групу однорідної продукції;

Ø контрактом — для продукції, призначеної тільки для експорту (за дотримання обов’язкових вимог стандартів безпеки та ворони навколишнього середовища).

Термін введення в дію ТУ встановлює підприємство-розробник. За погодженням з основним споживачем допускається не обмежувати їх термін дії. В такому разі на титульній сторінці повинен бути напис «Без обмеження терміну дії».

Основою для прийняття рішення про розроблення ТУ є:

Ø технічне завдання на розроблення продукції (договір, контракт, протокол тощо), розроблене та затверджене в порядку, встановленому підприємством-розробником продукції та замовником (основним споживачем);

Ø державна програма або директивний документ;

Ø ініціативні пропозиції підприємств-розробників або підприємств-виробників продукції.

Зміни до ТУ розробляють підприємства-власники оригіналів ТУ. Правила побудови та викладу ТУ регламентуються ДСТУ 1.5. Проект ТУ підлягає узгодженню по одному з двох варіантів. Якщо рішення про постановку продукції на виробництво (чи надання послуги) виносить приймальна комісія (художньо-технічна рада, дегустаційна комісія тощо), то підписання акту приймання дослідного зразка (дослідної партії) продукції членами приймальної комісії — представниками узгоджувальних організацій означає узгодження проекту ТУ. Якщо рішення про постановку продукції на виробництво приймають без приймальної комісії, то проект ТУ підлягає узгодженню із замовником (основним споживачем). Зміни до ТУ, в тому числі їх скасування та продовження терміну дії, узгоджують у порядку, встановленому для ТУ. Для ТУ, які розробляють підприємства,що мають відомчу підпорядкованість, порядок, їх затвердження встановлює відповідне міністерство (відомство). В випадках ТУ затверджує підприємство-розробник ТУ. Позначення ТУ, що розробляють підприємства (організації), які мають відомчу підпорядкованість, проводять за Правилами, встановленими міністерствами (відомствами).

Для новостворених підприємств та об’єднань рекомендують позначення ТУ складати з:

Ø індексу документу (ТУ);

Ø скороченої назви держави (У);

Ø коду підприємства-власника оригіналу ТУ з ОКПО (вісім знаків);

Ø двох останніх цифр року затвердження.

Державну реєстрацію ТУ здійснюють територіальні органи Держспоживстандарту України за місцем знаходження підприємства-розробника, а зміни до них — ті ж органи за місцем знаходження підприємства-власника оригіналу ТУ.

Не підлягають державній реєстрації ТУ на:

Ø дослідні зразки (партії);

Ø сувеніри та вироби народних художніх промислів (крім виробів з дорогоцінних металів);

Ø технологічні промислові відходи сировини, матеріалів, півфабрикатів;

Ø складові частини виробу, півфабрикати, речовини та матеріали, не призначені для самостійного постачання або виготовлені за прямим замовленням одного підприємства;

Ø продукцію одиничного виробництва. Забезпечення ТУ і змінами до них здійснюють підприємства-власники їх оригіналів.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 755; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 3. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календар­них днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
 4. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення
 5. Бюджетные трансферты, порядок их предоставления и перечисления.
 6. В Предисловии к положениям МСФО кратко излагаются . цели и порядок деятельности Комитета по МСФО, а также разъясняется порядок применения международных стандартов.
 7. В. Демократия и общественный порядок в Новгороде Великом
 8. Взаимозачет средств по финансированию в счет погашения недоимки по платежам в бюджет, порядок их проведения и причины их отмены
 9. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
 10. ВИДЫ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
 11. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур
 12. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.