Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Висновки.

Між бухгалтерським балансом і рахунками існує тісний взаємозв'язок, оскільки вони відображають ті самі господарські кошти і їх джерела. Баланс, як відомо, відображає наявність господарських коштів і джерел їх формування у вартісному вимірнику на звітну дату. Для відображення змін цих коштів і їх джерел призначені рахунки. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у вигляді початкового сальдо записують: на активних рахунках (ті, які служать для обліку господарських коштів) - по дебету, на пасивні (які служать для обліку джерел коштів) - по кредиту. Подвійний запис господарських операцій на рахунках визначає рівність підсумків дебетових залишків активних рахунків і кредитових залишків пасивних рахунків. По цим залишкам на рахунках становлять баланс на наступну звітну дату. Таким чином, бухгалтерський баланс і рахунки є взаємозалежними елементами методу бухгалтерського обліку: за даними балансу на початок місяця відкривають рахунку для поточного обліку господарських операцій, а потім дані цих же рахунків з відображеними на них операціями й виведеними кінцевими залишками служать підставою для складання нового балансу.

У діяльності правоохоронних органів показники балансу використовуються для виявлення різних порушень фінансової (витрата коштів не по цільовому призначенню) і розрахункової дисциплін; установлення фінансових порушень і зловживань, які мали місце. Показники балансу можуть мати вага доказів у справах слідства й судочинства.

 

 

Питання для самоконтролю і співбесід:

 

1. Бухгалтерський баланс, його будова та зміст.

2. Актив та пасив балансу. Статті балансу, їх групування.

3. Змiни в балансі під впливом господарчiх операцiй.

4. Значення додаваємих до балансу розшифровок та інших форм звітності при виявленні ОВС економічних злочинів.

5. Рахунки бухгалтерського облiку, їх будова.

6. Рахунки різних видів господарчих засобiв /активнi/ і рахунки джерел формування господарчих засобiв /пасивнi/.7. Порядок запису операцiй на рахунках активних та пасивних.

8. Поняття про рахунки активно-пасивнi. Сальдо активно-пасивних рахунків та його вiдображення в балансi.

9. Подвійний запис операцій на рахунках /систематичний/ та його обгрунтування. Контрольне значення подвійного запису мiж рахунками.

10. Поняття про рахунковий план. Кореспонденція. Порушення кореспонденції як ознака зловживання.

11. Бухгалтерські проводки прості та складні.

12. Хронологічний запис, його значення та відмінність від систематичного запису по рахункам.

13. Рахунки систематичного і аналітичного обліків.

14. Натуральні вимірювачі в аналітичному рахунку. Підроблені записи в аналiтичному обліку та способи їх виявлення.

15. Поняття о субрахунках. Періодичне узагальнення текучого бухгалтерського обліку. Порядок звірки даних синтетичного та аналітичного облiкiв.

16. Оборотні та сальдові відомості, їх використання.

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНИГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Кримінального та

Адміністративного права

професор Калаянов Д.П.

“__”_________2010 р.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку | Бухгалтерские документы и их значение

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 234; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.