Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості монополістичної конкуренції


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В реальному житті умови, притаманні доско­налій конкуренції та мо­нополії, в ідеальному ви­гляді не існують. Монопо­лію та досконалу конкуре­нцію можна розглядати як протилежні риси, реальні ж ринкові структури за­ймають місце між ними, поєднуючи в собі окремі риси і монополії, і до­сконалої конкуренції.

Основи теорії моно­полістичної конкуренції розробили в своїх працях англійський економіст Дж. Робінсон і американський вчений Е.Чемберлін.

Монополістична кон­куренція передбачає взає­мне сполучення двох моде­лей ринку - досконалої конкуренції і чистої мо­нополії.

Характерні риси монополі­стичної конкуренції:

1. Товар кожної фірми є недосконалим замінником товару, що реалізується іншими фірмами.

Продукт кожного прода­вця має виключні якості або характеристики, які надають йому переваги над іншими конкурентами. Ознакою монополістичної конкуренції є диференціація товару, яка означає, що продукт кож­ної фірми не є стандар­тизованим. Диференціація може бути як за дійсно якісними ознаками, так і за розбіжностями в рек­ламі, іміджі фірми, що дозволяє продавцю мати певну міру монопольної влади над своїм товаром.

Форми диференціації товару:

· Фізичні чи якісні параметри;

· Послуги та умови, пов’язані з реалізацією товару;

· Доступність та розміщення.

2. На ринку існує відно­сно велика кількість продавців, кожен з яких задовольняє невелику ча­стку ринкового попиту. При монополістичній конкуренції частка кож­ного з виробників коли­вається від 1% до 10% продажу на ринку.

3. Продавці при визна­ченні цін на свої товари або при визначенні обся­гів продажу не врахову­ють реакцію своїх конку­рентів.

Малоймовірно, щоб якийсь конкурент поніс збитки або втратив зна­чну частку ринку при зменшенні продажної ціни будь-якою фірмою, оскільки він має уні­кальний товар, на який є досить сталий попит.

4. На ринку є умови для вільного входження. При монополістичній конкуренції вигідна кон’юнктура може приваб­лювати нових виробників, але вхід на ринок нових фірм більш складний, ніж за умов досконалої кон­куренції, оскільки треба мати відповідний розмір капіталу, ноу-хау та пе­вний термін для визна­ння покупцями товарів нових торгових марок та послуг.Не дивлячись на те, що товар кожної фірми на ринку монополістичної конкуренції є унікаль­ним, між ними існує до­статня схожість, щоб групувати продавців у великі об’єднання, що схожі на галузь.

Галузь являє собою сферу виробництва това­рів та послуг, які вхо­дять до певної товарної групи.

Товарна група являє собою декілька подібних, але не ідентичних това­рів, що задовольняють одну й ту ж потребу. В кожній товарній групі продавців можна розгля­дати як конкуруючі фірми в межах галузі. Прикладом однієї то­варної групи є прохоло­джувальні напої, а іншої - будівельні матеріали.

В кожній товарній групі продавців можна розглядати як конкуруючі фірми в межах галузі. Прикладом однієї то­варної групи є прохоло­джувальні напої, а іншої - будівельні матеріали.

Існують певні проб­леми у точному визначенні товарних груп відповідних галузей (наприклад, взут­тєва галузь включає всі види взуття, в тому числі чоловіче, жіноче, дитяче, спортивне, домашнє та ін.). При визначенні га­лузі необхідно спиратись на аналіз перехресної еластичності попиту на товари конкуруючих фірм. У галузі з монополі­стичною конкуренцією пе­рехресна еластичність по­питу повинна бути позити­вною і мати відносно ве­ликі значення. Це означає, що то­вари конкурентних фірм є близькими замінниками. Якщо фірма певної галузі значно підніме ціну на свою продукцію, то вона повинна очікувати значної втрати обсягу продажу на користь конкурентів.

Продукт кожного прода­вця має виключні якості або характеристики, які надають йому переваги над іншими конкурентами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 6. Ринок монополістичної конкуренції | Рівновага фірми у довгостроковому періоді

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 239; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.