Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Таблиця 5.1 Аналіз структури капіталу підприємства

 

Показник Рівень показника
п.з.п. к.з.п. зміни (+, -)
Питома вага власного капіталу у валюті балансу, %      
Питома вага позикового капіталу у валюті балансу, %, у то му числі: - забезпечення наступних витрат та платежів; - довгострокового; - короткострокового; - доходів майбутніх періодів      
Співвідношення позикового та власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику)      

Чим вищий рівень першого показника і нижчий рівень другого і третьо­го, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

Оцінка змін, що відбуваються в структурі капіталу, може бути різною з позицій інвестора і підприємств. Для банків та інших інвесторів надійніше, якщо частка власного капіталу у клієнтів більш висока. Це виключає фінан­совий ризик. Підприємства ж, як правило, зацікавлені в залученні позиково­го капіталу. Одержавши позикові кошти під менший відсоток, ніж еко­номічна рентабельність підприємств, можна розширити виробництво і підвищити прибутковість власного капіталу підприємства.

При внутрішньому аналізі фінансового стану підприємства необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати при­чини зміни окремих складових капіталу, дати оцінку цим змінам за звітний період.

При аналізі динаміки та структури власного капіталу підприємства, що представлений у І розділі пасиву балансу, слід звернути увагу на частку і аб­солютну зміну нерозподіленого прибутку та резервного капіталу: збільшен­ня цих статей свідчить про ефективну роботу підприємства, підвищення ділової активності, про розширення відтворення, і навпаки.

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства і одним з найважливіших показників. Як правило, підприємство створюється з метою одержання прибутку. Реалізува­ти цю мету воно може тільки за умови заощадження свого капіталу.

У зв'язку з тим, що в балансі інформація про власний капітал відобра­жується за станом на визначену дату, немає можливості простежити, за рахунок яких джерел формувався той чи інший елемент власного капіталу, а та­кож в якому напрямку використано власний капітал. Відповідь на це запи­тання можна отримати, читаючи інформацію форми № 4 «Звіт про власний капітал» (додаток Г).

Для того щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу підприємства, необхідно за даними форми № 4 скласти аналітичну таблицю (табл 5.2).

Таблиця 5.2

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методичні вказівки до вивчення теми. Структура капіталу підприємства - це співвідношення між різними джерелами капіталу (власним і позиковим) | Аналіз руху власного капіталу

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1294; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.