Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика грунту та основних його забрудників

Грунт — це самостійне природне тіло, яке утворилось з поверхневих шарів гірських порід під сукупним впливом тварин, рослин, мікроорганізмів, клімату, води, рельєфу, місцевості, часу. Залежно від кліматичних та геологогеографічних умов вони мають товщину від 15-25 см до 2-3 м. Незважаючи на те, що площа фунту втричі менша за площу океану, біомаса грунта у сотні разів більша від біомаси водних екосистем.

Грунт, як елемент біосфери, виконує важливу функцію - забезпечує біологічне середовище для людини, тварин, рослин та інших організмів. Грунт є також основною ланкою у взаємодії геологічного та біологічного колообігу речовин у біосфері. Ще одна важлива функція грунтів перетворення продуктів розпаду живої речовини на доступні для живлення рослин сполуки. Грунт забезпечує також повноцінні умови для виробництва продуктів харчування і корму для тварин.

Грунт складається з таких основних горизонтів: гумусовий - в ньому зосереджена основна маса органічних речовин; ілювіальний — в ньому накопичуються поживні речовини; незмінна материнська порода. Основним компонентом грунту є гумус, який запобігає вимиванню поживних речовин, поліпшує структуру грунту, забезпечує утримання вологи, визначає родючість грунту. В залежності від вмісту гумусу розрізняють такі грунти: 7-10% - чорноземи; 2-3% - підзолисті грунти.

В Україні найродючіші чорноземи з вмістом гумусу 4-7% та товщиною гумусового шару - 130-150 см. Вони займають понад 10% всієї території* У країни і є головним природним багатством нашої країни. Деградація чорноземів викликає занепокоєння у кожного громадянина України, так як від їх стану залежить добробут нації, а на відтворення їм чорнозему потрібно близько 7000 років.

До основних забрудників грунтів відносяться:

1) Мінеральні добрива - використовуються для компенсації втрат мінеральних речовин грунтом із зібраним урожаєм і підтримання родючості земель. Для цього в грунти вносять азотні, фосфорні та калійні добрива. При їх внесенні не завжди враховують склад грунту, терміни і норми внесення, що призводить до накопичення нітратів, а також надходження їх у поверхневі води зі стоком,2) Пестициди - це збірна назва засобів для боротьби з
бур'янами, шкідниками, грибними захворюваннями
сільськогосподарських культур. Особливо небезпечні є
хлорорганічні (ДДТ, гексахлоран) та фосфорорганічні
'хлорофос, карбофос}.. За стійкістю б довкіллі пестициди
поділяються на: дуже стійкі (не розкладаються впродовж 2
років); стійкі (0,5-1р); помірно стійкі (1-6 місяців); малостійкі
(преходять у нетоксичні сполуки до 1 місяця).

3) Важкі метали - це умовна назва металів, які мають щільність
понад 6 г/см, більшість з яких токсині (цинк, хром, свинець,
кадмій та ін). Вони легко накопичуються в грунтах і майже
невиводяться з них.

4) Нафтопродукти і нафта — при високих концентраціях Ізолює
поживні речовини від коренів рослин, що приводить до їх
загибелі.

5) Радіонукліди - джерелами їх є родовища уранових руд, АЕС,
могильники радіоактивних відходів, випробування ядерної
зброї. Радіонукліди мігрують як на поверхні так і вглибину,
проникаючи в рослинний світ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Забруднення літосфери | Контроль і управління якістю грунтів

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 188; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV. Характеристика основных поражающих факторов, величины и структуры потерь населения при катастрофах
 2. IV.......� Обгрунтування і вибір критеріїв оптимізації.
 3. VIII.1. Общая характеристика внимания.
 4. VIII.3. Виды внимания и их характеристика.
 5. XIII. 1. Воля как характеристика сознания.
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Акционерные общества (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права акционеров, органы управления и контроля).
 8. Алюминий и его сплавы, их характеристика. Деформируемые сплавы алюминия. Деформируемые и литейные сплавы алюминия. Порошковые сплавы.
 9. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 10. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 11. Аналіз забезпеченості основними засобами і відтворення основних засобів.
 12. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.